double arrow

Навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВСП КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕСТИ

Навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативної компоненти

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Кіровоград 2012


Укладач: О.С. Арапов, к.е.н., ст. викладач

Тести з курсу “Інвестиційна менеджмент” розглянути та схваленні на засіданні кафедри менеджменту та економіки ВСП Кіровоградська льотна академія НАУ «__» ________ 2012 р., протокол № «___».

Рецензент А.В. Залевський, к.т.н., доцент

ТЕСТИ

з курсу «Інвестиційний менеджмент»

для студентів спеціальності «Менеджмент»

Редактор ____________

Тести для підсумкового контролю занять з курсу "Інвестиційний менеджмент" є навчально-методичною розробкою, які дозволяють підготувати студента до рішення тестів, проаналізувати можливі помилки, вибірково оцінити знання студентів та здійснити підсумковий контроль успішності.
© О.С. Арапов


1. Знайдіть найбільш повне визначення інвестицій:

1) вкладання капіталу у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі з метою отримання доходу, вирішення певних соціаль­них завдань;

2) капітальні вкладення, які здійснює підприємство;

3) довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку.

4) капітальні вкладення, які здійснює держава.

2. За об'єктами вкладання капіталу інвестиції поділяються на:

1) реальні та фінансові;

2) короткострокові та довгострокові;

3) прямі та непрямі;

4) альтернативні та взаємонезалежні.

3. За характером участі в інвестиційному процесі інвестиції поді­ляються на:

1) прямі та непрямі;

2) реальні та фінансові;

3) короткострокові та довгострокові;

4) альтернативні та взаємонезалежні.

4. За періодом інвестування інвестиції поділяються на:

1) короткострокові та довгострокові;

2) реальні та фінансові;

3) прямі та непрямі;

4) альтернативні та взаємозалежні.

5. Дайте визначення мети інвестиційному менеджменту:

1) максимізація ринкової вартості підприємства;

2) підвищення продуктивності праці;

3) підвищення якості продукції;

4) підвищення технологічного рівня підприємства.

6. Що є об’єктом інвестиційному менеджменту?

1) капітал;

2) грошові ресурси;

3) трудові ресурси;

4) готова продукція.

7. За сумісництвом вибору інвестиції поділяються на:

1) альтернативні та взаємонезалежні.

2) прямі та непрямі;3) короткострокові та довгострокові;

4) реальні та фінансові;

8. За рівнем ризику інвестиції поділяються на:

1) безризикові, низькоризикові, середньоризикові, високоризи­кові;

2) альтернативні, взаємонезалежні та безризикові;

3) низькоризикові, середньоризикові, високоризикові;

4) безризикові, середньоризикові, високоризикові.

9. Валові інвестиції - це:

1) загальна сума капіталу, що використана в інвестиційному процесі у певному періоді;

2) загальна сума грошових ресурсів, використаних в інвести­ційному процесі у певному періоді;

3) загальна сума інвестицій, що зменшена на суму нарахованої амортизації основних та оборотних фондів;

4) загальна сума запозичених коштів, що використана в інвестиційному процесі у певному періоді.

10. Чисті інвестиції- це:

1) загальна сума валових інвестицій, що зменшена на суму нарахованої амортизації основних фондів і нематеріальних активів у тому ж періоді;

2) загальна сума грошових ресурсів, використаних в інвести­ційному процесі у певному періоді;

3) загальна сума капіталу, що використана в інвестиційному процесі у певному періоді;

4) загальна сума запозичених коштів, що використана в інвестиційному процесі у певному періоді.


11. За належністю до резидентів країни інвесторів класифі­кують на:

1) вітчизняний та іноземний;

2) портфельний та стратегічний;

3) індивідуальний та інституційний;

4) вітчизняний та інституційний.

12. Дайте визначення реінвестиціям:1) інвестиції за рахунок прибутку, отриманого у результаті інвестування.

2) вкладання коштів у цінні папери;

3) капітальні вкладення у розвиток основних засобів;

4) участь у статутних фондах інших підприємств;

13. За об’єктами вкладання капіталу інвестиції поділяються на:

1) реальні та фінансові;

2) прямі та непрямі;

3) прямі та портфельні;

4) короткострокові та довгострокові.

14. Яка залежність є правильною?

1) із збільшенням ризику одержання доходів емітентом - зростає вартість залученого капіталу;

2) із збільшенням ризику одержання доходів емітентом знижується вартість залученого капіталу;

3) ризик одержання доходів не впливає на вартість капіталу;

4) із зниженням ризику одержання доходів емітентом - вартість залученого капіталу зростає.

15. Ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випу­щеними в оборот цінними паперами — це:

1) вторинний ринок цінних паперів;

2) первинний ринок цінних паперів;

3) ринок короткострокового капіталу;

4) ринок довгострокового капіталу.

16. Ринок, на якому корпорації залучають капітал через розмі­щення цінних паперів - це:

1) первинний ринок цінних паперів;

2) ринок короткострокового капіталу;

3) вторинний ринок цінних паперів;

4) ринок довгострокового капіталу.

17. Ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капіталу — це:

1) ринок довгострокового капіталу;

2) ринок короткострокового капіталу;

3) первинний ринок цінних паперів;

4) вторинний ринок цінних паперів.

18. Ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення менш, як за один рік - це:

1) ринок короткострокового капіталу;

2) первинний ринок цінних паперів;

3) ринок довгострокового капіталу;

4) вторинний ринок цінних паперів.

19. Внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на короткострокові права, емітовані такою юридичною особою — це:

1) пряма інвестиція;

2) портфельна інвестиція;

3) реінвестиція;

4) капітальна інвестиція.

20. Придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку - це:

1) портфельна інвестиція;

2) реінвестиція;

3) пряма інвестиція;

4) капітальна інвестиція.

21. Процес розподілу інвестицій між різними фінансовими інстру­ментами з метою зниження ризику - це:

1) диверсифікація;

2) андерайтинг;

3) дисконт;

4) дохідність.

22. Накопичення грошей або інших ресурсів, які можуть бути ви­користані для отримання додаткових грошей чи ресурсів - це:

1) капітал;

2) інвестиція;

3) застава;

4) маржа.

23. Ступінь свободи, з якою актив може бути проданий на ринку (перетворений у гроші) - це:

1) ліквідність;

2) ризик;

3) капітал;

4) леверидж.

24. Інвестиції, які проводяться з метою зниження ризику несприят­ливих цінових коливань ~ це:

1) хеджування;

2) стредл;

3) леверидж;

4) спред.

25. Внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права - це:

1) пряма інвестиція;

2) портфельна інвестиція;

3) реінвестиція;

4) капітальна інвестиція.

26. Придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку - це:

1) портфельна інвестиція;

2) реінвестиція;

3) пряма інвестиція;

4) капітальна інвестиція.

27. Права власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи - це:

1) корпоративні права;

2) цивільні права;

3) адміністративні права;

4) фінансові права.

28. Отримання, звіряння та поточне оновлення інформації; підго­товка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів; визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік; забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів - це:

1) кліринг;

2) лістинг;

3) колар;

4) лізинг.

29. За об'єктами вкладання капіталу інвестиції поділяються на:

1) реальні та фінансові;

2) прямі та непрямі;

3) короткострокові та довгострокові;

4) альтернативні та взаємонезалежні.

30. За напрямом основної експлуатаційної діяльності інвестиції поділяються на:

1) індивідуальні та інституційні;

2) прямі та непрямі;

3) реальні та фінансові;

4) короткострокові та довгострокові.

31. За цілями надання інвестицій інвесторів називають:

1) стратегічні та портфельні;

2) індивідуальні та інституційні;

3) резиденти та нерезиденти;

4) приватні та державні.

32. Інвестор, який ставить за мету придбання контрольного пакету акцій для здійснення реального управління фірмою (страте­гічного злиття або поглинання інших компаній) - це:

1) стратегічний;

2) індивідуальний;

3) інституційний;

4) портфельний.

33. Інвестор, який вкладає свій капітал у різні фінансові інстру­менти з метою отримання високого поточного доходу або при­росту капіталу в майбутньому - це:

1) портфельний;

2) індивідуальний;

3) стратегічний;

4) інституційний.

34. Повне самофінансування, акціонування, кредитне фінансу­вання, лізинг та селенг, змішане фінансування - це:

1) методи фінансування реальних інвестицій;

2) консервативна інвестиційна політика;

3) макроекономічні фактори;

4) індикатори інвестиційного ринку.

35. Визначте залежність. Якщо рівень заощаджень в доходах населення зростає, то обсяг і попит на інвестиції:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залишається без змін;

4) спочатку зменшується, а потім зростає.

36. Визначте залежність. Якщо темпи інфляції в країні зростають, то обсяг і попит на інвестиції:

1) зменшується;

2) спочатку зменшується, а потім зростає;

3) зростає;

4) залишається без змін.

37. Визначте залежність. Якщо рівень банківського відсотку змен­шується, то обсяг і попит на інвестиції:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залишається без змін;

4) спочатку зменшується, а потім зростає.

38. Визначте залежність. Якщо норма прибутковості інвестицій зменшується, то обсяг і попит на інвестиції:

1) зменшується;

2) збільшується;

3) залишається без змін;

4) спочатку зменшується, а потім зростає.


39. Ступенем співвідношення характеру пропозиції фінансових ресурсів і характеру попиту фінансових ресурсів визначаються:

1) інвестиційний цикл;

2) межі інвестиційної діяльності;

3) характер інвестиційної діяльності;

4) принципи організації інвестиційної діяльності.

40. Торговець цінними паперами, який діє згідно з угодою щодо їх купівлі-продажу за дорученням та за рахунок клієнтів називається:

1) брокером;

2) дилером;

3) маклером;

4) комісіонером.

41. Торговець цінними паперами, який діє згідно з угодою щодо їх купівлі-продажу від свого імені та за свій рахунок називається:

1) дилером;

2) брокером;

3) маклером;

4) комісіонером.

42. Процедура внесення акцій компанії до котирувального списку фондової біржі називається:

1) лістингом;

2) фандрайзингом;

3) котуванням;

4) жодна відповідь не є вірною.

43. Які з перелічених видів цінних паперів, як правило, вклю­чають до позабіржового обороту?

1) цінні папери, що не відповідають вимогам лістингу;

2) цінні папери, що пройшли процедуру лістингу;

3) всі цінні папери, що знаходяться в обороті на біржовому ринку;

4) жодна відповідь не є вірною;

44. Механізм фіксації ринкової ціни цінного паперу називається:

1) котування;

2) лістингом;

3) фандрайзингом;

4) жодна відповідь не є вірною.

45. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право проводити перевірки та ревізії фінансово-господар­ської діяльності учасників ринку цінних паперів на підставі Закону України:

1) "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

2) "Про цінні папери та фондову біржу";

3) "Про національну депозитарну систему та особливості елект­ронного обігу цінних паперів в Україні";

4) "Про господарські товариства".

46. Інформація про випуск цінних паперів повинна бути опуб­лікована:

1) в органах преси Верховної Ради України;

2) в органах преси Кабінету Міністрів України;

3) в офіційному виданні фондової біржі.

4) всі відповіді - вірні;

47. Юридична особа, заснована у формі акціонерного това­риства, що здійснює виняткову діяльність у галузі спільного інвестування - це фонд:

1) інвестиційний;

2) пенсійний;

3) страховий;

4) бюджетний.


48. Юридична особа, відповідальна за зберігання активів, обслу­говування операцій з активами інвестиційного фонду та облік руху активів на підставі депозитарного договору — це:

1) засновник інвестиційного фонду;

2) інвестиційний керуючий;

3) депозитарій інвестиційного фонду;

4) жодна відповідь не є вірною.

49. Засновниками інвестиційного фонду можуть бути:

1) фізичні та юридичні особи;

2) тільки фізичні особи;

3) тільки юридичні особи;

4) державні органи.

50. Акції закритих акціонерних товариств:

1) не можуть купуватися та продаватися на біржі та позабіржовому ринку;

2) можуть купуватися та продаватися на біржі;

3) можуть купуватися та продаватися на позабіржовому ринку;

4) можуть купуватися та продаватися на біржі та позабір­жовому ринку.

51. Які з перерахованих прав мають власники облігації? а) право на одержання доходу, б) право на повернення номінальної вартості, в) право на управління підприємством:

1) вірна відповідь а та б;

2) вірна відповідь б та в;

3) вірна відповідь а та в;

4) всі відповіді - вірні.

52. Акціонерним товариством може бути здійснений випуск облі­гацій на суму, що не перевищує частку статутного фонду у розмірі:

1) 25%;

2) 35%;

3) 10%;

4) 15%.

53. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

1) юридичні і фізичні особи та держава;

2) держава та фізичні особи;

3) тільки юридичні особи;

4) тільки держава.

54. Відповідно до чинного законодавства України форму випуску цінних паперів визначає:

1) емітент;

2) НБУ;

3) інвестор;

4) Державна комісія цінних паперів та фондового ринку.

55. Спеціалізована посередницька організація, що забезпечує збе­реження і облік цінних паперів, обслуговує угоди, пов'язані з їх обігом та у разі потреби - поставку паперових бланків фондових інструментів із своїх сховищ у місця, зазначені їх власниками - це:

1) депозитарій цінних паперів;

2) інвестиційна компанія;

3) страхова компанія;

4) клірингова компанія.

56. Юридична особа, яка проводить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів - це:

1) депозитарій цінних паперів;

2) депонент;

3) інвестиційна компанія;

4) клірингова компанія.

57. Сегмент інвестиційного ринку, на якому продаються та купу­ються об'єкти нерухомості - це:

1) ринок нерухомості;

2) ринок капіталу;

3) ринок позичкових ресурсів;

4) ринок цінних паперів.

58. До складових інвестиційного ринку відносяться ринки:

1) об'єктів реального інвестування та інструментів фінансового інвестування.

2) фондовий та товарний;

3) товарний та кредитний;

4) нерухомості та валютний;

59. Теперішня (приведена) вартість (PV) майбутнього грошового потоку (FV) при нарахуванні складних відсотків визначається за формулою (г - річна ставка дохідності, n - кількість періодів до отримання майбутнього грошового потоку):

1)

2)

3)

4)

60. Майбутня (через n років) вартість сьогоднішньої суми грошей при нарахуванні складних відсотків визначається за формулою, (г - річна ставка дохідності, n - кількість періодів до отримання майбутнього грошового потоку):

1)

2)

3)

4)

61. Майбутній грошовий потік за державними облігаціями - це:

1) сума погашення облігації плюс процентний дохід мінус податки.

2) чистий прибуток;

3) чистий прибуток плюс амортизація;

4) сума погашення акції;

62. Майбутній грошовий потік простих акцій - це:

1) одержані дивіденди.

2) сума погашення акції;

3) чистий прибуток плюс амортизація;

4) чистий прибуток від реалізації продукції;

63. Фінансова заборгованість в умовах інфляції:

1) завжди є вигідна без будь-яких обмежень;

2) вигідна до якогось граничного рівня;

3) невигідна;

4) жодна відповідь не є вірною.

64. Ставка процента по облігаціях буде нижчою, якщо:

1) скорочується термін, на який вони випущені;

2) зростає ризик;

3) падає ліквідність;

4) зростають темпи інфляції.

65. Ціна продажу облігації збільшиться, якщо:

1) процентні ставки на фондовому ринку падають;

2) процентні ставки не змінюються;

3) процентні ставки по облігаціях на фондовому ринку зростають;

4) жодна відповідь не є вірною.


66. Якщо величина дивідендів, які компанія нараховує за своїми акціями, є постійна та очікується, що дивіденди не будуть змінюватися і в майбутньому, то вартість такої акції дорівнює (Д - розмір дивіденду на акцію, к - ставка дисконтування):

1) Д*к;

2) Д*(1+к);

3) Д/к;

4) Д/(1+к).

67. Процентна зміна вартості інвестицій у фінансовий актив за визначений проміжок часу - це:

1) дисконт;

2) дохідність;

3) андерайтинг;

4) диверсифікація.

68. Арифметична дія визначення кінцевої вартості потоку готівки або кількох потоків із застосуванням складних відсотків - це:

1) компаундирування;

2) дисконтування;

3) інвестування;

4) ліцензування.

69. Процес визначення поточної вартості потоку готівки або групи потоків готівки, який є прямою протилежністю компаундируванню - це:

1) дисконтування;

2) котирування;

3) інвестування;

4) ліцензування.

70. Хто може приймати рішення про випуск облігацій місцевих позик?

1) міська Рада.

2) Президент України;

3) Верховна Рада України;

4) Кабінет Міністрів України;

71. Чи можуть облігації місцевих позик перебувати в обороті на території іноземних держав?

1) так, якщо емітент отримав ліцензію Національного банку України;

2) ні;

3) так;

4) так, якщо це передбачено умовами випуску.

72. Яким чином можуть оплачуватися придбані облігації місцевих позик?

1) грошовими коштами;

2) цінними паперами, що належать покупцю облігацій;

3) внесенням майна;

4) жодна відповідь не є вірною.

73. До якого з перелічених видів цінних паперів відносяться облігації місцевих позик?

1) боргові цінні папери;

2) пайові цінні папери;

3) державні цінні папери;

4) жодна з відповідей не є вірною.

74. Мають право на отримання фіксованого доходу власники:

1) привілейованих акцій;

2) простих акцій;

3) ощадного сертифікату;

4) жодна відповідь не є вірною.

75. Цінний папір на пред'явника перебуває в обороті:

1) вільно;

2) з обмеженням;

3) вільно, але лише на біржах;

4) за згодою емітента.

76. Похідний цінний папір, який надає право купити цінні папери у встановлений термін за визначеною ціною - це:

1) опціон;

2) варант;

3) акція;

4) жодна відповідь не є вірною.

77. Інструментами позики виступають такі цінні папери:

1) облігації та векселі;

2) акції та облігації;

3) векселі та акції;

4) інвестиційні сертифікати.

78. Які з видів цінних паперів засвідчують право власності?

1) акції.

2) облігації;

3) векселі;

4) всі відповіді -- вірні;

79. Придбані акціонерним товариством власні акції:

1) не мають права голосу;

2) мають обмежене право голосу;

3) мають право голосу;

4) мають лише право дорадчого голосу.

80. Придбані акціонерним товариством власні акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом:

1) року;

2) півріччя;

3) місяця;

4) кварталу.

81. Облігація не може бути:

1) безстроковою;

2) цільовою;

3) строковою;

4) процентною.

82. Ціна продажу облігації збільшиться, якщо:

1) процентні ставки на фондовому ринку падають;

2) процентні ставки не змінюються;

3) процентні ставки по облігаціях на фондовому ринку зростають;

4) жодна відповідь не є вірною.

83. Центральний банк підвищує облікову ставку. Як зміниться розмір процентної ставки по облігаціях (процент – фіксований)?

1) залишиться незмінним;

2) знизиться;

3) підвищиться;

4) зменшиться сума державного внутрішнього боргу.

84. Фінансові інвестиції - це:

1) господарча операція, яка передбачає придбання корпора­тивних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінан­сових інструментів;

2) капітальні вкладення, які здійснює підприємство;

3) довгострокові вкладання капіталу з метою отримання прибутку;

4) капітальні вкладення, які здійснює держава.

85. Який буде ступінь ризику фінансових активів, якщо b=1?

1) середній;

2) високий;

3) низький;

4) відсутній.


86. На які види цінних паперів не поширюється інфляційний ризик?

1) жодна відповідь не є вірною;

2) державні цінні папери;

3) акції та векселі;

4) депозити банку.

87. Які цінні папери мають низьку ліквідність?

1) прості акції корпорації;

2) прості акції транснаціональних компаній;

3) державні облігації;

4) акції, що котируються на біржі.

88. Акції, дивіденди на які вищі від середнього рівня - це:

1) доходні акції;

2) акції з блакитними фішками;

3) акції зростання;

4) циклічні акції.

89. Акції тих корпорацій, очікувані темпи зростання прибутку яких вищі від середнього рівня - це:

1) акції зростання;

2) сезонні акції;

3) циклічні акції;

4) доходні акції.

90. Акції, ціна яких зростає та падає синхронно до піднесень і спаду в економіці це:

1) циклічні акції;

2) акції зростання;

3) доходні акції;

4) акції з блакитними фішками.

91. Акції, ціна яких відносно стабільна навіть при спаді в еко­номіці - це:

1) захищені акції;

2) сезонні акції;

3) циклічні акції;

4) доходні акції.

92. Вартість пакета акцій, визначена як частина акцій статут­ного фонду відповідно до плану розміщення акцій - це:

1) номінальна вартість;

2) оцінювальна вартість;

3) ринкова вартість;

4) інвестиційна вартість.

93. Скоригована ринкова вартість пакета акцій з урахуванням додаткових інвестиційних умов його продажу - це:

1) інвестиційна вартість;

2) оцінювальна вартість;

3) ліквідна вартість;

4) номінальна вартість.

94. Акція, зростання у майбутньому дивідендів за якою не очіку­ється зовсім, визначається як:

1) акція з нульовим зростанням;

2) акція зі сталим зростанням;

3) низьколіквідна акція;

4) неприбуткова акція.

95. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростан­ням дивідендів відома як модель:

1) Гордона;

2) Дюпона;

3) Шарпа;

4) Спрінгейта.

96. Які з перелічених видів цінних паперів є гібридним, тобто об'єднують властивості інструментів позики і прав власності?

1) привілейовані акції і облігації, що конвертуються;

2) прості та привілейовані акції;

3) привілейовані акції та векселі;

4) векселі та облігації, що конвертуються.

97. Акції великих, стабільних та фінансове стійких корпорацій, які володіють достатніми можливостями щодо виконання фінансових зобов'язань та виплати дивідендів, як за сприят­ливих, так і несприятливих економічних умов - це:

1) акції з блакитними фішками;

2) сезонні акції;

3) акції зростання;

4) доходні акції.

98. Різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями або облігаціями та надає його власнику право на придбання простих акцій цього емітента протягом певного періоду часу - це:

1) варант;

2) ф’ючерсний контракт;

3) форвардний контракт;

4) вексель.

99. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселеутримувачу) - це:

1) вексель;

2) варант;

3) акція;

4) опціон.

100. Стандартний документ, створений як стандартизований конт­ракт, який закріплює право його власника на придбання або продаж від емітента або населення зазначеної кількості базового активу у визначений термін за фіксованою ціною - це:

1) опціон;

2) варант;

3) акція;

4) вексель.

101. Цінний папір, випущений банком як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вклад­ника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та відсотків за ними - це:

1) ощадний сертифікат;

2) опціон;

3) акція;

4) варант.

102. Цінні папери, механізм випуску яких пов'язаний з правом на придбання або продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів - це:

1) похідні цінні папери;

2) гібридні цінні папери;

3) первинні цінні папери;

4) всі відповіді - вірні.

103. Операція по обміну зобов'язаннями або активами з метою поліпшення їх структури, зниження ризику, витрат і одер­жання прибутку - це:

1) своп;

2) світч;

3) опціон;

4) варант.


104. Ліквідація зобов'язань за одними цінними паперами або ва­лютами і укладання угод за іншими паперами або іноземними валютами - це:

1) світч;

2) своп;

3) опціон;

4) варант.

105. Цінний папір або оформлений відповідно до вимог законо­давства документ, який підтверджує право власності на цінні папери, їхні похідні, валютні цінності, придбання (поставку) у певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений або не обмежений законодавством - це:

1) фінансовий інструмент;

2) стредл (стелаж);

3) стріп;

4) світч.

106. Складовими елементами ринку інструментів фінансового ін­вестування є:

1) фондовий ринок та грошовий ринок;

2) ринок об'єктів реального інвестування та ринок інструментів фінансового інвестування;

3) ринок прямих капітальних вкладень та ринок об'єктів, що приватизуються;

4) ринок нерухомості та ринок об'єктів реального інвестування.

107. Якщо % дохід виплачується одночасно з погашенням облі­гації, то за якою формулою визначається її поточна ринкова вартість? (V0- поточна ринкова ціна облігації; Н0 - номіналь­на вартість облігації; І - сума процентного доходу, що сплачується по облігації; г - необхідна ставка дохідності; n - час, який залишається до кінця обігу облігацій):

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

108. Якщо облігація дисконтна (без виплати %), то за якою формулою визначається її поточна ринкова вартість (V0 - поточна ринкова ціна облігації; Н0- номінальна вартість облігації; г - необхідна ставка дохідності; n - час, який зали­шається до кінця обігу облігацій):

1)

2)

3)

4)


109. Якщо облігація з періодичним рівнем виплати %, то за якою формулою визначається її поточна ринкова вартість? (V0— поточна ринкова ціна облігації; Н0- номінальна вартість облігації; I - сума процентного доходу, що сплачується по облігації; г - необхідна ставка дохідності; n - час, який зали­шається до кінця обігу облігацій, i-й період обігу облігації):

1)

2)

3)

4)

110. За якою формулою визначається поточна ринкова ціна акції, по якій стабільно сплачується дивіденд? (Va - поточна ринкова ціна акції; г - необхідна ставка дохідності; Д - сума постійно сплачуваного дивіденду):

1) Va=

2) Va=

3) Va=

4) Va=

111. За якою формулою визначається поточна ринкова ціна акції з рівномірним темпом зростання дивідендів? (Vа- поточна рин­кова ціна акції; г - необхідна ставка дохідності; Дa - сума останнього сплачуваного дивіденду перед тим, як почи­нається рівномірне його зростання, д — темп зростання дивідендів):

1) Va=

2) Va=

3) Va=

4) Va=

112. За якою формулою визначається поточна ринкова ціна акції, якщо дивіденди змінюються нерівномірно? (Va - поточна ринкова ціна акції; r - необхідна ставка дохідності, r1, r2, r3 - суми дивідендів, які сплачені по даній акції, n - час, який залишається до кінця обігу облігацій):

1)

2)

3)

4)

113. До форм реальних інвестицій підприємства належать:

1) реконструкція, модернізація, нове будівництво, оновлення окремих видів основних фондів;

2) модернізація, амортизація та індексація обігових фондів;

3) модернізація, амортизація та індексація основних та оборотних фондів;

4) реконструкція, модернізація, амортизація та індексація окремих видів основних фондів.

114. Інвестиційна операція, що передбачає здійснення будівництва нового об'єкта за індивідуальним або типовим проектом на спеціально відведеній території— це:

1) нове будівництво;

2) модернізація;

3) реконструкція;

4) оновлення окремих основних фондів.

115. Інвестиційна операція, що пов'язана із суттєвим перетво­ренням всього виробничого процесу на основі сучасних досяг­нень для радикального збільшення виробничого потенціалу підприємства, значного підвищення якості - це:

1) реконструкція;

2) модернізація;

3) оновлення окремих основних фондів;

4) нове будівництво.

116. Інвестиційна операція, що передбачає вдосконалення і при­ведення активної частини виробничих основних фондів до стану, який відповідає сучасному рівню виробничих процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин та механізмів - це:

1) модернізація;

2) нове будівництво;

3) оновлення окремих основних фондів;

4) реконструкція.

117. Інвестиційна операція, що передбачає заміну (у зв'язку із фізичним зношуванням), або доповнення (у зв'язку з поши­ренням обсягу діяльності) парку обладнання окремими його видами - це:

1) оновлення окремих видів фондів.

2) нове будівництво;

3) модернізація;

4) реконструкція;

118. Показник, що визначає співвідношення чистого грошового потоку та інвестиційних витрат - це:

1) індекс дохідності;

2) чистий приведений дохід;

3) період окупності;

4) внутрішня ставка дохідності.

119. Показник, що визначається як різниця між чистим грошовим потоком та інвестиційними витратами - це:

1) чистий приведений дохід;

2) індекс дохідності;

3) період окупності;

4) внутрішня ставка дохідності.

120. Якщо показник чистого приведеного доходу матиме негативне значення, фірма інвестиційний проект:

1) відхиляє;

2) приймає;

3) приймає умовно;

4) віддає на доопрацювання.


121. До якого виду інвестицій належать капітальні вкладення у реконструкцію і модернізацію підприємств з метою впро­вадження сучасних технологій?

1) інновації;

2) фінансові інвестиції;

3) портфельні інвестиції;

4) прямі фінансові інвестиції.

122. Ротація цінних паперів характерна для наступних методів управління портфелем цінних паперів:

1) активного;

2) пасивного;

3) активного та пасивного;

4) жодна відповідь не є вірною.

123. Недиверсифікований ризик залежить від:

1) макроекономічних факторів;

2) фінансового стану емітента;

3) майбутньої інвестиційної політики емітента;

4) кількості активів інвестиційного портфеля.

124. Фінансовий леверидж - це:

1) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягу боргових зобов'язань у структурі капіталу;

2) можливість впливати на валовий дохід шляхом зміни структури собівартості;

3) можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягів виробництва і боргових зобов'язань;

4) можливість впливати на валовий дохід шляхом зміни боргових зобов'язань і собівартості.

125. Що є джерелом утворення власного капіталу?

1) прибуток;

2) кредиторська заборгованість;

3) довготермінові кредити банку;

4) короткотермінові кредити банку.Сейчас читают про: