double arrow

Психологічні типи ділового спілкування.


Питання до комплексного державного іспиту

з дисциплін:документознавство, архівознавство, інформаційні технології в документознавстві, діловодство, професійна етика

1. Складові сучасної системи документаційного забезпечення управління. Діловодство. Справочинство. Предмет вивчення.

2. Основні етапи розвитку інформаційних технологій.

3. Архівознавство як наука, його предмет, об’єкт, методи та функції.

4. Виникнення поняття “етикет”, його “етимологія.

5. Терміносистема діловодства.. Документ як матеріальний об’єкт. Поняття ОРД і “службовий документ”.

6. Особливості операційної системи Windows.

7. Склад Національного архівного фонду.

8. Основні правила вітання, звертання та прощання.

9. Документ – основний носій інформації. Системи документів. Класифікаційні ознаки ОРД.

10. Операції над об’єктами в Windows.

11. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIXст. – початку XX ст.

12. Протокольні вимоги учасників офіційних процесій.

13. Уніфікація та стандартизація службових документів. Вимоги до побудови уніфікованих документів. Схема розташованості реквізитів ОРД з кутовим розташуванням. Схема розташованості реквізитів з поздовжнім розташуванням реквізитів.
14. Комп’ютерна графіка, її види.

15. Приватні наукові архіви та колекції рукописних матеріалів.

16. Подарунки в ділових відносинах.

a. Основні нормативні документи, що регламентують процеси діловодства в установі.

17. Призначення основних інструментів графічного редактора.

18. Церковні архіви кінця XVIII ст.- XIX ст.

19. Етикет керівника.

20. Вимоги до оформлення документів за допомогою друкувальних засобів. Інтервальність. Відступи від межі лівого берега.

21. Функції та класифікація текстових редакторів.

22. Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII ст.-XIX ст.

23. Стратегії проведення ділових переговорів.

24. Накази з особового складу. Загальна характеристика.

25. Основні операції з текстом в WORD.

26. Архіви Нового Коша Запорозької Січі.

27. Етика ділового спілкування в психологічному контексті.

28. Накази про приймання, звільнення, переведення працівників.

29. Основні операції в EXCEL.

30. Монастирські архіви (XVII ст.-.-XIX ст.)

Психологічні типи ділового спілкування.

32. Службове листування. Вимоги до складання та оформлення.

33. Види та функції баз даних.

34. Архіви судових установ.

35. Етикет ділової гри.

36. Зняття копій з документів. Різновиди копій. Особливості оформлення та засвідчення.

37. Сутність презентації та особливості її підготовки.

38. Початки архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинський державі. Архіви Литовського-Польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.).39. Етикет телефонного спілкування.

40. Документування розпорядчої діяльності установ. Види та призначення розпорядчих документів. Загальна характеристика.

41. Загальна типологія інформаційних процесів, проблема носіїв інформації та інформаційної загрози.

42. Історіографія архівознавства.

43. Етикет проведення офіційних переговорів по телефону.

44. Накази з питань основної діяльності. Вимоги до складання та оформлення.

45. Поняття “Інформаційної сфери”, та найбільш вразливі з точки зору інформаційної безпеки об’єкти соціуму.

46. Архіви та архівна справа в радянській Україні доби тоталітаризму (кінця 20 - 55 років ХХ ст.)

47. Врахування менталітету партнера при проведенні ділових переговорів.

48. Витяг із наказу. Правила оформлення та забезпечення юридичної чинності.

49. Використання інформаційних технологій у бібліотечній сфері.

50. Архівне будівництво в Україні за часів активного розвитку радянської влади (1956-1980).

51. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності.

52. Методика створення переліків документів. Визначення строків зберігання документів. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів.

53. Операційні системи в докуменетознавстві.

54. Розвиток архівної справи в незалежній Україні.55. Документування процесу державної реєстрації банків

56. Витяг із протоколу. Формуляр-зразок. Особливості оформлення та засвідчення.

57. Текстові редактори в документознавстві.

58. Поняття “архівна система”, її основні види.

59. Відкриття рахунків у банках України

60. Службові акти. Склад реквізитів та особливості оформлення текстової частини службових актів.

61. Графічні редактори в документознавстві.

62. Система архівних установ України.

63. Документи з організації зовнішньоекономічних зв’язків

64. Доповідні та службові записки. Пояснювальні записки. Варіанти мотивації невиконання чи неналежного виконання посадових обов’язків чи режиму роботи в пояснювальних записках.

65. Програми створення презентацій в документознавстві.

66. Архівна україніка.

67. Комп’ютерні мережі, їх основні характеристики.

68. Довідки. Типи довідок. Довідки з питань основної діяльності та з особового складу. Особливості оформлення та побудови текстової частини.

69. Порядок заповнення податкової декларації

70. Статус і структура архівів.

71. Бази даних в документознавстві.

72. Призначення організаційно-правових документів в організації системи і процесів управління. Статут. Положення. Інструкції. Правила. Номінальна характеристика організаційно-правових документів із позицій документознавства

73. Моделі подання знань в інтелектуальних системах.

74. Основні архівні технології.

75. Порядок заповнення декларації про сукупний річний прибуток

76. Статут підприємства. Типові та індивідуальні статути. Забезпечення юридичної чинності документа. Формуляр-зразок статуту. Внесення змін та доповнень до статуту. Установчі документи.

77. Інформаційні технології в системі науково-технічної інформації.

78. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії.

79. Обліково-фінансові документи

80. Основні етапи оброблення документів. Порядок оброблення вхідних документів. Порядок оброблення та відправлення вихідних документів.

81. Документознавство як наукова та навчальна дисципліна.

82. Діяльність експертних комісій.

83. Протоколи розбіжностей до договорів

84. Особисті офіційні документи установи. Заява. Автобіографія. Характеристика. Резюме.

85. Історія виникнення та еволюція документа.

86. Комплектування державного архіву.

87. Поняття та класифікація договорів.

88. Основні принципи систематизації документів. Характеристика основних видів номенклатур. Сутність поняття “номенклатура справ”. Порядок складання номенклатури справ установи, її погодження. Зведена номенклатура справ та принципи її побудови.

89. Документ як системний об’єкт.

90. Архівне описування, його принципи та методи.

91. Претензійні листи і листи-відповіді на них.

92. Теоретичні проблеми технології передавання документів на постійне зберігання. Описування документів постійного та тимчасового термінів зберігання.

93. П. Отле, А. Лафонтен і документаційна наука. “Трактат про документацію” (1934).

94. Довідковий апарат архівів.

95. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян по працевлаштуванню

96. Проведення експертизи наукової та практичної цінності документів

97. Розвиток сучасного документознавства як науки та навчальної дисципліни в Україні.

98. Технології зберігання архівних документів.

99. Загальні питання кадрового документування

100. Систематизація документів та їх зберігання. Номенклатури справ, їх види, вимоги до складання. Характеристика термінів зберігання документів за “Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій, підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів”.

101. Концепції документознавства С. Кулешова, Н. Кушнаренко.

102. Основні напрями та форми науково-дослідної роботи архівних установ.

103. Документування пенсійного забезпечення

104. Ведення трудових книжок. Основні вимоги до ведення трудових книжок працівників

105. Сутність і форми зв’язків документознавства зі спорідненими науками, галузями знань.

106. Архівна евристика.

107. Ведення особових справ

108. Облік руху кадрів. Ведення особових справ працівників.

109. Концепції документа як засобу збереження інформації та комунікації.

110. Архівний маркетинг.

111. Документування права інтелектуальної власності на винахід

112. Зміст і особливості організації конфіденційного діловодства.

113. Архівні системи зарубіжних країн.

114. Загальне документознавство: історія, теорія, практика.

115. Документи зовнішньо-дипломатичного листування

116. Уніфікація та стандартизація службових документів. Загальна характеристика ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання».

117. Спеціальне документознавство: історія, теорія, практика.

118. Правові засади зарубіжної архівістики.

119. Міжнародні договори та вимоги до їх укладанняСейчас читают про: