double arrow
Укладач: Заверуха Руслан Романович – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 2011.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Івана Пулюя

 

“ Затверджую ”

Заступник директора з НР

___________В.Н. Волошин

“____”____________2011р.

 

Методичні вказівки

 

до підготовки і виконання

лабораторної роботи №1

на тему: “ ПЕРЕВІРКА КЛАСУ ТОЧНОСТІ АМПЕРМЕТРА

з дисципліни: "Електротехніка та електроніка"

для спеціальності:

5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

Тернопіль 2011

 

Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторної роботи №3

з дисципліни:” Електротехніка та електроніка" для студентів спеціальності 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

 

Укладач: Заверуха Руслан Романович – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 2011.

 

 

Методичні вказівки розробив :

викладач ЦК автомеханічних дисциплін: _________ Р.Р. Заверуха

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії автомеханічних дисциплін

Протокол №_____ від “____”__________ 2011р.

Голова ЦК __________ О.М.Марціяш

 

Розглянуто і схвалено методичною радою ТК ТНТУ імені Івана Пулюя

Протокол № _____ від “____”__________2011р.

Голова методичної ради _________Я.Д. Шевчук

 

 

ТЕМА:ПЕРЕВІРКА КЛАСУ ТОЧНОСТІ АМПЕРМЕТРА

МЕТА: перевірити відповідність амперметра його класу точності.
ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ: лабораторний стенд К4826.

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Вимірюванням називається процес порівняння вимірюваної величини з величиною того самого роду, умовно прийнятою за одиницю. Точно виготовлений зразок величини, прийнятої за одиницю вимірювання, називається мірою. Пристрій, що служить для порівняння вимірюваної величини з одиницею вимірювання, називається вимірювальним приладом.

Міри і прилади діляться на зразкові і робочі. Перші застосовуються для зберігання і відтворення одиниць, а також для перевірки і градуювання робочих мір та вимірювальних приладів. Робочі міри та вимірювальні прилади застосовуються для практичних вимірювань.

Вимірювальні прилади, позначені для вимірювання електричних неличин (сили струму, напруги, опору, потужності, ...), називаються електричними вимірювальними приладами. Значення вимірюваної величини, яке визначається зразковим приладом, називається дійсним.Різниця між показом приладу і дійсним значенням вимірюваної величини називається абсолютною похибкою вимірювання. Наприклад, при вимірюванні сили струму: ∆=I1-I,

де ∆- абсолютна похибка, А;

I1 - показ амперметра, А;

І - дійсне значення вимірюваного струму, А.

При I1 > І абсолютна похибка приладу позитивна, а при І1 < І - негативна. Якість вимірювання оцінюється відносною похибкою вимірювання. Ця похибка являє собою виражене у процентах відношення абсолютної похибки вимірювання до знайденого значення вимірюваної величини:

δ =∆/I1Х100%

Зведеною похибкою приладу (або класом його точності) називається виражене '> процентах відношення абсолютної похибки до номінальної величини приладу. Номінальною величиною називається верхня границя вимірювань приладу. Таким чином, зведена похибка приладу:

у = ∆/IH Х100%

Згідно ГОСТ 1854-59 прилади за ступенем точності поділяються на 8 класів:

0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0. Якщо, наприклад, прилад має клас точності і \ це означає, що його максимальна зведена похибка дорівнює 1,5%. Відносну похибку вимірювання можна виразити через клас точності приладу, якщо її значення помножити і розділити на номінальну величину приладу:

 

 

З останнього виразу випливає, що відносна похибка вимірювання дорівнює класу точностті приладу помноженому па відношення номінальної величини приладу до знайденого значення вимірюваної величини. Таким чином, похибка вимірювання тим більша, чим менша вимірювана величина и порівнянні бз номінальною величиною приладу.

За способом переміщення рухомої частини, за конструктивними особливостями і за способом перетворення електричної енергії, що підводиться до приладів у механічну, вимірювальні прилади поділяються на магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, індукційні та інші.

За способом створення протидіючого моменту вимірювальні прилади поділяються на прилади з механічним протидіючим моментом та без механічного протидіючого моменту (логометри).

За конструкцією відлікового пристрою вимірювальні прилади поділяються на прилади:

з механічним покажчиком (стрілкою);

з світловим покажчиком;

з пишучим пристроєм (самописні);

язичкові.

За положенням нульової відмітки на шкалі на прилади:

з безнульовою шкалою;

з односторонньою шкалою;

з двосторонньою симетричною шкалою;

з двосторонньою несиметричною шкалою. За характером шкали прилади поділяють на прилади з рівномірною шкалою і нерівномірною.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Скласти схему згідно малюнка:

РА1 - комбінований прилад 43101;

РА2 - комбінований прилад Ц4342-МІ;

R1 - резистор змінний 2,2кОм;

R2 - резистор змінний 470Ом;

Rз - резистер 470Ом.

2. Під'єднати схему до джерела живлення ~24В.

3.Плавно змінюючи опір змінних резисторів "наближено" і "ТОЧНО", досягти відхилення стрілки приладу РА1 почергово на всі процифровані поділки шкали і

 

записати покази зразкового приладу РА2

4. Вирахувати абсолютні похибки на процифрованих поділках шкали заформулою:

∆=I-I0

де: І - покази приладу РАЬ який провіряється;

Іо - покази зразкового приладу.

5. Вирахувати відносні похибки на процифрованих поділках шкали за формулою: δ = Д/І х 100%.

6. Вирахувати зведені похибки на процифрованих поділках шкали за формулою: у = Д/Ін х 100%,

де Ін - номінальне значення приладу, який провіряється (верхня границя вимірювання).

7. Результати спостережень і розрахунків занести у таблицю.

8. Зробити висновки по роботі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке вимірювання?

2. Що таке абсолютна, відносна і зведена похибки?

3. Де повинна знаходитись стрілка на шкалі при точних вимірюваннях?

4. Як класифікуються вимірювальні прилади?

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.
Іванова М.П. Загальна електротехніка.-Київ:Техніка, 1969р.

2. Попов B.C. Теоретическая злектротехника.-М.:Знергоатомиздат, 1990р.

 

 

Процифровані шкали
I,A          
Io,A          
∆,A          
δ,%          
γ,%          

 


Сейчас читают про: