double arrow

про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій


Форма № 1-РРО

Дата реєстрації в контролюючому органі ___________

 

Номер реєстрації в контролюючому органі __________

 

 

ЗАЯВА

про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

 

(необхідне позначити знаком «✓» або «+»)

 

  Юридична особа   Основний
  Фізична особа – підприємець   Резервний
  Відокремлений підрозділ    
      Реєстрація
      Перереєстрація у зв'язку із
      _________________________________________
      (зазначити)

1. Найменування контролюючого органу, в якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) РРО

 

 

2. Дані щодо суб’єкта господарювання

найменування / прізвище, ім’я та по батькові

 

 

податковий номер / серія та номер паспорта*                    

3. Дані щодо господарської одиниці

назва  

 

адреса:

поштовий індекс                              
область  
район  
місто  
вулиця  
будинок   /   корпус   офіс/квартира  
контактний телефон                     факс  
                                   

 

найменування контролюючого органу за адресою господарської одиниці

 

 

 

аркуш 1


Продовження додатка 1

4. Дані щодо документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення об’єкта, де буде використовуватися РРО

 

дата укладання     /     /     ____________  

 

строк дії з     /     /     до     /     /      

 

найменування або прізвище, ім'я та по батькові орендодавця

 

 

податковий номер / серія та номер паспорта* орендодавця                    

5. Дані щодо РРО

модель (модифікація) РРО  
заводський номер                    
версія програмного забезпечення  
найменування виробника (постачальника)  
модель зовнішнього модема**  
заводський номер зовнішнього модема**                    
дата виготовлення РРО     /     /        
фіскальний номер РРО (у разі наявності)                    

 
6. Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО

 

 

7. Дані щодо книги обліку розрахункових операцій на РРО та розрахункової книжки

серія та номер засобу контролю книги обліку розрахункових операцій                    
кількість аркушів    
                       

 

серія та номер засобу контролю розрахункової книжки                    
кількість аркушів    
                       

 

8. Дані щодо ЦСО

найменування  
податковий номер / серія та номер паспорта*                    
договір про сервісне обслуговування РРО  
  строк дії з     /     /     до     /     /    
                                                           

 9. До заяви додаються:

1.  
2.  

 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

** Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

аркуш 2


 

Продовження додатка 1

10 Спосіб отримання та/або направлення довідки про резервування фіскального номера РРО (необхідне позначити знаком «✓» або «+»)

 

безпосередньо в контролюючому органі

 

надсилання копії довідки на електронну адресу ЦСО (у разі включення ЦСО до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

 

(зазначити адресу електронної пошти ЦСО)

 

отримання копії довідки в електронному вигляді (у разі включення суб’єкта господарювання до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

 

(зазначити адресу електронної пошти суб’єкта господарювання)

11 Спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО (необхідне позначити знаком «✓» або «+»)

 

безпосередньо в контролюючому органі

 

поштою

 

отримання копії електронною поштою (у разі включення суб’єкта господарювання до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

 

(зазначити адресу електронної пошти суб’єкта господарювання)

 

12 Інформація, наведена в цій заяві та додатках до неї, є достовірною.

 

________________________________ _____________ «____» _____________ 20____ року
(прізвище та ініціали) (підпис)  
  М. П. (за наявності)  
         

 

13 Дані про розгляд цієї заяви та реєстрацію РРО

(заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки цієї заяви
 

 

Прийнято рішення про реєстрацію РРО
 

 

Відмовлено в реєстрації РРО
Причини відмови в реєстрації РРО ________________________________________________________
Посадова особа контролюючого органу
______________________________________ ______________ «____» ______________ 20____ року
(прізвище та ініціали) (підпис)  
  Дані про реєстрацію РРО
Фіскальний номер РРО                              
Дата реєстрації РРО «____» ______________ 20____ року
Дата видачі реєстраційного посвідчення «____» ______________ 20____ року
Посадова особа контролюючого органу, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи ДФС
______________________________________ ______________ «____» ______________ 20____ року
(прізвище та ініціали) (підпис)  
                                             

 

аркуш 3

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: