double arrow

Рожанська Наталя Володимирівна


Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Методичні матеріали

З дисципліни “Соціологія”,

(для груп 101-103)

підготувала:

Кандидат соціологічних наук

В.о. доцента кафедри соціології

Рожанська Наталя Володимирівна

Миколаїв – 2015
Плани семінарських занять з дисципліни «Соціологія»

Семінарське заняття № 1 з дисципліни “Соціологія”

Тема: Протосоціологічний етап розвитку соціологічної думки

План

 1. Соціологія і “протосоціологія”.
 2. Протосоціологічні погляди античних мислителів.
 3. Протосоціологічні погляди в епоху Середньовіччя.
 4. Протосоціологічні погляди доби Відродження.
 5. Протосоціологічні погляди епохи Просвітництва.
 6. Розвиток емпіричних досліджень у протосоціологічний період.

Основна література:

 1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К, 2006. – С. 38-63.
 2. Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1996. – С. 53-54.

Тексти першоджерел, які пропоновані для додаткового прочитання та обговорення:

 1. Сорокин П. Структурная социология. (В книзі: Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1996. – С. 95-98).
 2. Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. Введение. (В книзі: Попова І.М. Соціологія: пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 1996. – С. 98-100).

Семінарське заняття № 2 з дисципліни “Соціологія”
Тема: Початок соціології як окремої науки

План

1. Огюст Конт і проект нової науки – соціології.

2. Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера.

3. Інші натуралістичні напрями в ранній соціології.

4. Матеріалістична соціологія К.Маркса.

5. Соціологія Е.Дюркгейма.

6. Система соціології В.Парето.

7. Формальна соціологія Г.Зіммеля.

8. Розуміюча соціологія М.Вебера.

Література:

 1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2006.
 2. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Накова думка, 1995.
 3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва. – К., 2008.
 4. Інші підручники під назвою “Соціологія”.

Семінарське заняття № 3 з дисципліни “Соціологія”

Тема: Соціологічна думка ХХ століття

План

1. Гуманістична соціологія Ф.Знанецького.

2. Інтеракціоністська соціологія Дж.Міда.

3. Структурний функціоналізм: Т.Парсонс, Р.Мертон.

4. Теорія конфлікту: Р.Дарендорф та Л.Козер.

5. Соціобіологія та соціальний біхевіоризм (Е.Уілсон, П. Ван ден Берге, Б.Скінер).

6. Теорія соціального обміну: Д.Хоманс, П.Блау.

7. Структуралізм і постструктуралізм: К.Леві-Строс, М.Фуко.

Література:

1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2006.2. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Накова думка, 1995.

3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макєєва. – К., 2008.

4. Інші підручники під назвою “Соціологія”.

Семінарське заняття № 4 з дисципліни “Соціологія”

Тема: Соціальна структура та соціальна стратифікація

План

 1. Соціальні групи як елемент соціальної структури.
 2. Теорія соціальної стратифікації.
 3. Соціальна мобільність.
 4. Соціальні інститути у системі соціальних зв’язків.
 5. Основні ознаки соціальної організації.
 6. Національно-етнічна структура суспільства.
 7. Соціально-поселенська структура суспільства.

Література:

 1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2006.
 2. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, 1996.

Інші підручники під назвою “Соціологія”.

Семінарське заняття № 5 з дисципліни “Соціологія”

Тема: Соціологія мистецтва та культури

План

 1. Поняття та функції культури.
 2. Методологічні підходи до аналізу культури.
 3. Зміни культури.
 4. Концепції “естетичної держави” і “поліцейської держави”.
 5. Філософсько-економічний погляд на фундаментальні проблеми людського буття за умов капіталістичного суспільства. Перехід від ліберальної ідеї “Естетичної держави” до марксистського радикалізму.
 6. Свобода як духовний стрижень естетичної самосвідомості та предмет соціологічного розгляду.
 7. Соціологія та психологія мистецтва.
 8. Загальна характеристика проблем, пов’язаних з поняттям “соціологія культури”.

Література:1. Жоль К.К. Соціологія: Навч посібник.- К.: Либідь, 2005.

2. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, 1996.

3. Інші підручники під назвою “Соціологія”.

Семінарське заняття № 6 з дисципліни “Соціологія”

Тема: Економіка і політика як соціальні інститути

План

1. Економічна сфера, її місце в системі суспільних зв’язків.

2. Структура економіки як соціального інституту.

3. Функції економіки.

4. Політика як вираз і закріплення соціальної взаємодії.

5. Політичне панування, його легітимність.

6. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства.

7. Структура політики.

8. Функції політики.

Література:

1. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, 1996.

2. Інші підручники під назвою “Соціологія”.Сейчас читают про: