double arrow

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття


1. Белкин Р.С. Эксперемент в уголовном судопроизводстве : метод.пособие. – М.: Издат.группа ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 154 с.

2. Власенко Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 156 с.

3. Егоров Б.В. Тактика следственного эксперимента : лекция. – Л.: ЛВК МВД СССР, 1989. – 28 с.

4. Заяць Д.Д. Процесуальне та тактичне забезпечення використання видеозапису при проведенні перевірки показань на місці / Д.Д. Заєць // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - №19. - С.54-59.

5. Корж В. Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення / В. Корж // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - С.135-137.

6. Лукашевич В.Г. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів : навч. посібник. – Херсон:ХЮІ НУВС, 2002. – 192 с.

7. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте : учеб. пособие. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1989. – 88 с.

8. Розенталь М.Я. Проверка показаний на месте с использованием звуко- и видеозаписи : учеб.-метод. пособие. – М., 1994. – 36 с.
9. Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте : лекция. – Хабаровск: Хабаров. высш. шк. МВД СССР, 1987. – 32 с.

Теми для реферату:

1.Тактика слідчого експерименту.

2.Тактика перевірки і уточнення показань на місці.

Матеріальне забезпечення:слідча валіза, вимірювальні прилади, бланки та протоколи відтворення обстановки і обставин події..

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. У ході заняття курсантам необхідно зрозуміти, що відтворення обстановки і обставин події – складна слідча дія, що по цілям і особливостям проведення можна розділити на два інших: слідчій експеримент і перевірку показань на місці. Необхідно зрозуміти, що за цілями розрізняють наступні види слідчого експерименту: 1) встановлення можливості сприйняття будь-якого факту, явища органами почуття особи, чиї свідчення перевіряються; 2) встановлення можливості здійснення будь-яких дій, у тому числі наявність в особи, яка перевіряється, визначених професійних навичок; 3) встановлення можливості існування будь-якого факту, явища, механізму події, у тому числі механізму слідоутворення. Перевірка свідчень на місці проводиться для перевірки й уточнення фактів, отриманих при допиті особи, чиї свідчення перевіряються.

Загальним для обох різновидів відтворення обстановки і обставин події є ретельна підготовка до його проведення. Треба зрозуміти, що слідчий експеримент здійснюється в умовах максимально наближених до обставин злочину, перевірка показань на місці – у сприятливих умовах. Кожний з видів слідчої дії характеризується особливостями тактичних прийомів, які при підготовці до заняття варто врахувати та вивчити. Фіксацію відтворення обстановки й обставин події крім протоколювання варто доповнити проведенням відео зйомки, тому що в даному випадку важливе значення має фіксація динаміки цієї слідчої дії.Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Практичне заняття №2:Тактика відтворення обстановки та обставин події

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення перевірки показань на місці.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття перевірки показань на місці, її мета і сутність. Вили перевірки показань на місці.

2. Тактичні правила підготовки до перевірки показань на місці.

3. Тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці.

4. Особливості фіксації ходу і результатів перевірки показань на місці.

Матеріальне забезпечення:слідча валіза, вимірювальні прилади, бланки та протоколи відтворення обстановки і обставин події..

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Після контрольного опитування курсанти виконують завдання з навчального посібника „Практикум з криміналістики”. Рішення курсантів обговорюються і оцінюються викладачем. Далі заняття проходить у формі ділової ігри, де викладач призначає 1-2 курсантів на роль „обвинуваченого”, а курсанти отримують завдання за наведеною фабулою.

Фабула. У кримінальній справі про розслідування розбійного нападу на квартиру гр. Гуренко Н.М. встановлено, що в результаті злочину Гуренко Н.М. одержала тяжкі тілесні ушкодження і без свідомості була доставлена в лікарню. Обвинувачений Куранов визнав себе винним і давав детальні показання про скоєння злочину. Для всебічного дослідження обставин нападу слідчий вирішив провести відтворення обстановки і обставин події за участю обвинуваченого і використанням манекену.

Завдання:

1) скласти письмовий план відтворення обстановки і обставин події;

2) на занятті провести відтворення обстановки і обставин події зі складанням протоколу.

Курсанти уважно слідкують за ходом проведення відтворення обстановки і обставин події. Після його закінчення підводять підсумки.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.Сейчас читают про: