double arrow

Допоміжна. Для студентів заочної форми навчання


КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КУРСУ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Для студентів заочної форми навчання

Контрольна робота повинна складатися з 3-х питань за вільним вибором,

обсяг ≈10 сторінок

Теми інд. завдань для магістрів. (ПВШ)

1. Вища освіта в Україні (тенденції, перспективи розвитку)

2. Методологічні засади та рушійні сили.

3. Сучасні теорії та концепції навчання.

4. Критерії ефективності цілісного педагогічного процесу.

5. Сучасні форми та методи проведення аудиторних занять у ВНЗ.

6. Функції та форми педагогічного контролю у Вищій школі.

7. Оцінка знань та умінь студентів у ВНЗ.

8. Активізація пізнавальної діяльності студентів.

9. Особистісно – центрований підхід до навчання студентів.

10. Організація самостійної роботи студентів.

11. Новаторство та творчість у діяльності викладача Вищої школи.

12. Системний підхід до навчання у Вищій школі.

13. Проблема самоосвіти студентів.

14. Іновації у процесі підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ.

15. Процес навчання як специфічна форма розвитку особистості студента.

16. Форми та методи педагогічного впливу на особистість та колектив.
17. Рейтинг – контроль у вищій освіті.

18. Викладач та студенти: рівні взаємодії.

19. «Я» - концепція викладача та її вплив на ефективність навчального процесу.

20. Компетенції викладача Вищої школи.

21. Самовдосконалення та самоосвіта викладача вищої школи.

22. Створення особистісного та професійного іміджу викладача Вищої школи.

23. Імідж вузу.

24. Формування індивідуального стилю професійної діяльності викладача.

25. Педагогічна культура та педагогічний такт.

26. Соціально – педагогічна адаптація студентів у ВНЗ (проблеми 1,5 курсів)

27. Створення ситуації успіху для студентів у процесі навчання у ВНЗ.

28. Мистецтво самопрезентації викладача вищої школи.

29. Розвиток творчого мислення студентів.

30. Педагогічна майстерність

Основна література

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1998.

2. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов-Дон, 2000.

3. Гузій Н.В. Педагогічна творчість і майстерність. – К., 2000.

4. Ковальова І.О. Імідж сучасного викладача.

5. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1997.

6. Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшего образования: от деятельности к личности. – М., 2001.

Додаткова література

7. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М., 1998.

8. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. – Минск, 1998.

9. Зязюн І.А., Сагач В.Н. Краса педагогічної дії. – К., 2002.


Базова

 1. А.М.Алексюк . Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.-К.:Либідь, 1998.
 2. Архангельский С.А. Лекции по теории обучения в высшей школе.-М.: Высшая школа, 1976.
 3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект. – М., 1982.
 4. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу // Вища освіта в Україні. – 2004. - №1.
 5. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов-Дон, 2000.
 6. Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 114 с.
 7. Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування моральної культури студентської молоді // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №4. – С.38-46.
 8. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе.-М.: Высш. школа,1991.
 9. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури.-Київ: центр навч. літератури, 2003.
 10. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. Київ, 1995.
 11. Головко Л.Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять // Освіта і управління. – 2002. - №1.
 12. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
 13. Дубасенок О.А. Методичні рекомендації куратору академічної групи з виховної роботи серед студентів педуніверситету. – Житомир: Житомир держ.пед.університет, 2000.
 14. Імідж сучасного спеціаліста: Навч. посібник для студентів усіх форм навчання / Упоряд. Штанько В.І., Митцева О.С. – Харків: ХНУРЕ, 2011.
 15. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес та психічний розвиток особистості.-К., 1986.
 16. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.-К.:Знання, 2005.
 17. Куриленко Т.М. Научные основы работы куратора академической группы. – Минск: Высшая школа, 1982.
 18. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навч. посібник.- Київ, Центр навчальної літератури, 2005.
 19. Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій / Мащенко Н.І. - 2-е вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 272 с.
 20. Мороз О.Г. Навчальний процес у вищій школі. – К., 2001.
 21. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) – Тернопіль, 2004.
 22. Психология и педагогика. Учебное пособие / Под ред. А.А.Бодалева, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева, В.А.Сластенина.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.
 23. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запоріжжя, 2000.-250 с.
 24. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М.,1997.
 25. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 240 с.
 26. Смирнов С.Д. Психология и педагогіика высшего образования: От деятельности к личности. М..: Изд.центр “Академия”, 2001.
 27. Современная дидактика: теория и практика / Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. – М. 1993.
 28. Соколова І.В. Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – К., 2001.
 29. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. Київ: “Академвидав”, 2010.
 30. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели, содержание, творчество: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений. – М., 2002. – 224 с.
 31. Шестак Н.В. Высшая школа: технологии обучения. – М., 2000.
 32. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., 2002.

Допоміжна

 1. А.М.Алексюк . Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.-К.:Либідь, 1998.
 2. Архангельский С.А. Лекции по теории обучения в высшей школе.-М.: Высшая школа, 1976.
 3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект. – М., 1982.
 4. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу // Вища освіта в Україні. – 2004. - №1.
 5. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов-Дон, 2000.
 6. Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 114 с.
 7. Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування моральної культури студентської молоді // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №4. – С.38-46.
 8. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе.-М.: Высш. школа,1991.
 9. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури.-Київ: центр навч. літератури, 2003.
 10. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. Київ, 1995.
 11. Головко Л.Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять // Освіта і управління. – 2002. - №1.
 12. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
 13. Дубасенок О.А. Методичні рекомендації куратору академічної групи з виховної роботи серед студентів педуніверситету. – Житомир: Житомир держ.пед.університет, 2000.
 14. Імідж сучасного спеціаліста: Навч. посібник для студентів усіх форм навчання / Упоряд. Штанько В.І., Митцева О.С. – Харків: ХНУРЕ, 2011.
 15. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес та психічний розвиток особистості.-К., 1986.
 16. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб.-К.:Знання, 2005.
 17. Куриленко Т.М. Научные основы работы куратора академической группы. – Минск: Высшая школа, 1982.
 18. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навч. посібник.- Київ, Центр навчальної літератури, 2005.
 19. Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій / Мащенко Н.І. - 2-е вид., доп. й перероб. – Кременчук, 2006. – 272 с.
 20. Мороз О.Г. Навчальний процес у вищій школі. – К., 2001.
 21. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) – Тернопіль, 2004.
 22. Психология и педагогика. Учебное пособие / Под ред. А.А.Бодалева, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева, В.А.Сластенина.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.
 23. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запоріжжя, 2000.-250 с.
 24. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М.,1997.
 25. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 240 с.
 26. Смирнов С.Д. Психология и педагогіика высшего образования: От деятельности к личности. М..: Изд.центр “Академия”, 2001.
 27. Современная дидактика: теория и практика / Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. – М. 1993.
 28. Соколова І.В. Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – К., 2001.
 29. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. Київ: “Академвидав”, 2010.
 30. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели, содержание, творчество: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений. – М., 2002. – 224 с.
 31. Шестак Н.В. Высшая школа: технологии обучения. – М., 2000.
 32. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., 2002.


Сейчас читают про: