double arrow

ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА ТАРАСЮК


Навчальне видання

КОРНІЙЧУК АНГЕЛіНА АНАТОЛІїВНА

Методичний посібник видано редакційно-видавничим відділом
Житомирського державного технологічного університету

Комп’ютерний набір та верстка Корнійчук А.А.

Оригінал-макет виготовлено та віддруковано на кафедрі економіки підприємства ЖДТУ:

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.


ВСТУП

Науково-дослідна робота є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Вона включає в себе два елементи: 1) засвоєння методики організації науково-дослідної роботи, 2) робота над науковим дослідженням під керівництвом професорів та викладачів. Наукова робота проводиться в межах навчально-виховного процесу та поза межами навчального процесу через участь в роботі Студентського наукового товариства.

Важливим напрямком науково-дослідної роботи в межах навчально-виховного процесу є написання і захист курсових та дипломних робіт. Курсова робота ― це самостійне, навчально-наукове дослідження студента. У процесі написання роботи під керівництвом викладачів кафедри студенти опановують методи та здобувають вміння проводити наукові дослідження. Написання курсової роботи має допомогти формуванню творчого мислення студента, перевірити навички збирання, аналізу та інтерпретації джерел й літератури, вміння формулювати висновки та пропозиції. Успішне проведення наукового дослідження та написання курсових робіт залежить від чіткого дотримання основних вимог, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення.

Теми курсових пропонуються студентам відповідно до наукової тематики кафедри, з урахуванням наукових зацікавлень студентів. При оцінюванні курсові роботи комісія враховує дотримання вимог оформлення роботи, якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, вміння захистити сформульовані положення та висновки. Роботи оформленні з порушенням державних стандартів і встановлених вимог можуть бути недопущенні до захисту.

Невідповідність в оформленні курсової роботи може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи. Дотримання студентом усіх вимог до оформлення курсової роботи сприяє вихованню в нього належного стилю роботи, виховує вимогливість до себе, прищеплює певні навики до ведення наукового дослідження, що буде йому корисним у роботі над дипломною роботою і дисертацією.


1. Структура курсової роботи та зміст

структурних частин

Курсова робота повинна мати чітку структуру, що визначається її планом і змістом. Вона складається з титульної сторінки, змісту, переліку умовних позначень (за необхідності), вступу, основної частини, коротких висновків з пропозиціями, списку використаної літератури (щонайменше 20 джерел) і додатків. Рекомендований розмір курсової роботи налічує 60-70 сторінок тексту.

Курсова робота починається з титульної сторінки, за нею наводиться зміст роботи. У змісті вказують назви структурних частин, розділів (у разі необхідності – підрозділів, пунктів і підпунктів) і сторінки, на яких вони розміщені. Назви розділів не повинні повторювати назву роботи, а назви підрозділів – збігатися з назвами розділів.

Якщо в роботі використовуються скорочення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Список умовних скорочень друкують у дві колонки: ліворуч за абеткою наводять використані скорочення, праворуч – їх пояснення.

У вступі до курсової роботи необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми дослідження, її наукову та практичну значущість, мету та завдання наукового пошуку, методологію дослідження; охарактеризувати основні джерела. Вступ повинен містити короткий аналіз стану розробки вибраної проблеми, характеристику нормативно-правової бази, на основі якої проводиться дослідження, та чітке визначення об'єкта і предмета дослідження.

У вступі може викладатися наукова апробація досліджуваного питання (статті, тези доповідей на студентських наукових конференціях).

Текст курсової роботи студент викладає самостійно згідно з планом, не дозволяється дослівне переписування економічної літератури та нормативно-правових актів.

В основній частині курсової роботи необхідно описати дослідження з виокремленням того нового, що студент вносить до розробки вибраної теми. Висновки, судження студента повинні бути обґрунтовані. При викладі різних точок зору зі спірних питань необхідно висловити й обґрунтувати свою точку зору.

Розкриваючи тему, необхідно аналізувати відповідні нормативні положення законодавчих актів та викладений матеріал в економічній літературі.

Для ілюстрації теоретичних положень у курсовій роботі необхідно використовувати приклади з практики господарюючих суб’єктів, що оприлюднюються у відповідних виданнях, а також у фінансовій, статистичній та податковій звітності.

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання коротких висновків.

У першому розділі курсової роботи дається історіографічний огляд теми роботи і теоретичне обґрунтування досліджуваного питання. У наступних розділах необхідно викласти результати самостійного вивчення теми з використанням літературних джерел, з аналізом текстів нормативно-правових актів, а також відповідних нормативів з планування. За результатами дослідження бажано запропонувати рекомендації щодо використання здобутих знань у практиці господарюючих суб’єктів або внесення змін до чинного законодавства.

У висновках необхідно наголосити на якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо їх використання. Висновки є узагальненими рекомендаціями і пропозиціями законодавчого, наукового, практичного характеру. На них має базуватися доповідь під час захисту курсової роботи.

У списку використаних джерел наводяться нормативні акти, наукова та навчальна економічна література, що була використана в курсовій роботі і на яку є посилання у тексті роботи.

Обов'язковою складовою курсової роботи є додатки. Це можуть бути форми фінансової звітності, схеми, рисунки, фотографії, діаграми, зразки документів, анкети, виписки з нормативних документів тощо.

Рекомендується наступний зміст курсової роботи.

Розділ 1 – в даному розділі розкривається теоретичний аспект теми курсової роботи, складається з обов’язкових чотирьох підпунктів які наведені нижче у відповідності до кожної теми. За необхідності, студент може розширити кількість підпунктів але дане корегування має обов’язково бути погодженим з керівником курсової роботи. Зміст повинен відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаним.

Розділ 2 – розкривається в чотирьох питаннях:

· в першому – визначається організаційна та економічна характеристика суб’єкта господарювання: власник; майно; управління; об’єкти господарювання; покупці та постачальники;

· в другому – здійснюється аналіз основних економічних показників досліджуваного підприємства за відповідними аналітичними таблицями та формується висновок про його фінансовий стан (рекомендований перелік показників містяться в Додатку А);

· в третьому – описуються методи, інформаційна база планування, система планів підприємства, функціональні обов’язки спеціалістів в сфері планування господарської діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання;

· в четвертому – необхідно описати методи контролю які використовуються на досліджуваному суб’єкті господарювання та провести контроль виконання підприємством плану за досягненням запланованого рівня розвитку господарської діяльності (рекомендований перелік показників міститься в додатку А).

Розділ 3 – складається з двох основних питань:

· в першому ̶ узагальнюються сучасні тенденції розвитку науки планування і контролю на підприємстві та стан їх впровадження на досліджуваному суб’єкті господарювання. Визначаються шляхи подолання виявлених проблем і умови удосконалення планування і контролю на підприємстві;

· в другому – необхідно спрогнозувати господарську діяльність підприємства на один рік з урахуванням визначених тенденцій розвитку. Обов’язковим є проведення SWOT-аналізу (визначення загроз-можливостей, сильних і слабких сторін підприємства), визначення планового обсягу реалізації продукції з урахуванням маркетингових досліджень, виробничої програми підприємства, матеріально-технічного забезпечення на визначений обсяг виробництва, визначення прогнозного рівня прибутковості реалізації (рекомендований перелік показників міститься в Додатку В).

Для побудови прогнозу виробничої програми підприємства студент має обрати 4 основних види продукції досліджуваного суб’єкта господарювання. Дослідити потребу ринку і спрогнозувати майбутні обсяги збуту які будуть основою плану виробництва. Для заповнення визначеного переліку таблиць автор роботи має вказати перелік нормативних показників які він використав у розрахунках.

Під час розрахунків необхідно суворо дотримуватись таких правил:

· єдність норм, цін та нормативів, що використовуються в різних формах;

· наступність та ідентичність значень показників, що використовуються в різних таблицях;

· відповідність результатів розрахунку одних і тих самих показників різними методами.

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

· відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

· безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих же положень;

· логічні помилки, невміння виокремити головне;

· невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

· переписування матеріалу з друкованих видань;

· недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.


2. Захист курсової роботи

Підготовлена до захисту курсова робота повинна мати рецензію наукового керівника. Перед захистом курсової роботи студенту надається можливість ознайомитися із змістом рецензії. До захисту курсової роботи студент допускається після оформлення роботи відповідно до встановлених вимог та одержання позитивної рецензії керівника курсової роботи.

Захист курсових робіт проводиться згідно з планом навчального процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри та керівника курсової роботи.

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати до 7 хвилин.

У доповіді необхідно:

· назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

· сформулювати основну мету і завдання дослідження;

· стисло розкрити зміст структури роботи;

· доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів та студентів навчальної групи. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань та набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Після захисту курсових робіт викладачі комісії обговорюють результати захисту кожної курсової роботи і виставляють оцінки, які того самого дня повідомляють студентам.

Курсові роботи оцінюють за стобальною шкалою (ECTS). При оцінюванні курсової роботи враховують теоретичну і практичну цінність роботи, послідовність викладу матеріалу, оформлення, змістовність доповіді і відповідей на запитання під час захисту курсової роботи, рецензію наукового керівника роботи.

Студент – автор курсової роботи. До захисту не допускається робота, якщо вона не носить самостійного характеру, а списана з літературних джерел, нормативних актів; основні питання геми роботи не розкриті, викладені схематично, фрагментарне; у роботі є хибні положення, науковий апарат оформлений неграмотно; робота має неохайний вигляд.

У випадку незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року.


Зразок змісту курсової роботи

Тема “Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства”

План

Вступ 3
Розділ 1. Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства 5
1.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві……. 5
1.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування основної оплати праці……………………………………………………………… 8
1.3. Планування розцінок основної оплати праці……………………………………………………………………………… 12
1.4. Планування і контроль за використанням фонду основної оплати праці………………………………………………………………………..…. 16
Розділ 2. ПАТ «Житомирський маслозавод» як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт планування і контролю…………………..…………….. 17
2.1. Організаційна характеристика підприємства, органів його управління, планування і контролю………………………………………… 17
2.2. Оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства…………………………………………………………………….. 20
2.3. Аналіз існуючої системи планування і контролю на підприємстві…………………………………………………………………. 224
2.4. Контроль господарської діяльності підприємства…………………... 30
Розділ 3. Прогнозування виробничої програми та її матеріально-технічного забезпечення на ПАТ «Житомирський маслозавод» 35
3.1. Узагальнення сучасних тенденції розвитку науки планування і контролю та стан їх впровадження на підприємстві………………………….. 335
3.2. Прогнозування виробничої програми та її матеріально-технічного забезпечення на підприємстві………………………………….……………… 340
Висновки та пропозиції…………………...…………………………………… 53
Список використаної літератури………………………………..………… 57
Додатки ……………………………………………………………………………. 4

Зразок титульної сторінки курсової роботи

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки підприємства

Кравчук Олександр Вікторович

студент 4 курсу, група ЕП-23

Курсова робота

з дисципліни

“Планування і контроль на підприємстві”

на тему:

“Планування і контроль витрат на основну оплату праці працівників підприємства”

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) _________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Житомир 20__.


Зразок оформлення сторінки курсової роботи

Розділ 1. Планування і контроль фонду основної оплати праці на підприємстві

1.1. Організаційні основи та показники планування і контролю основної

оплати праці на підприємстві

Розглядаючи питання планування фонду основної оплати праці на підприємстві слід зазначити, що …

Отже, питання планування фонду основної оплати праці на підприємстві в Україні є одним з …

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер) __

Назва таблиці

Головка       Заголовки граф
            Підзаголовки граф
Рядки            
             
             
  Боковик (заголовки рядків)   Графи (колонки)  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великою літери. Назву не підкреслюють.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі

Характеристика джерела Приклад оформлення
Літературні та наукові джерела, монографії, підручники, навчальні посібники Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посібн. з грифом МОНУ [для студ. вищ. навч. закл.] (5-е видання)./ Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2012. – 368 с. Тарасюк Г.М. Управління плануванням діяльності підприємства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / Г. М. Тарасюк. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 295 с.
Чотири і більше авторів Свіщов М.В. Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах: навч. Посібн. / [Свіщов М.В., А.П. Гречан, Д.М. Попович та ін.]; за ред.. М.В. Свіщова. – К.: Арістей, 2005. -528 с.
Журнал Тарасюк Г.М. Деякі методичні підходи в плануванні діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2011. – №4, Том 1(178). – С. 71 – 75.
Електронний ресурс Попова О.І. Мортиваційний механізм у системі стратегічного управління підприємством / О.І. Попова // Економічний журнал / [Електонний ресурс]. ̶ Режим доступу: www. economic.com.ua
Нормативні документи з електронних ресурсів Господарський кодекс України : за станом на 5 бер. 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2009. №14. [Електонний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua ̶ офіційний сайт Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

3. ОРІЄНТОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ”

Тема 1. Планування і контроль обсягів валової продукції підприємства

1.1. Економічний зміст валової продукції підприємства.

1.2. Обґрунтування обсягів валової продукції виробничими ресурсами, структурою господарювання та метою підприємницької діяльності.

1.3. Планування обсягів валової продукції підприємства.

1.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

Тема 2. Планування і контроль обсягів товарної продукції підприємства

1.1. Економічний зміст товарної продукції підприємства.

1.2. Обґрунтування товарної продукції обсягами валової продукції.

1.3. Планування обсягів товарної продукції підприємства.

1.4. Контроль розподілу обсягів товарної продукції за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

Тема 3. Планування і контроль обсягів чистого доходу підприємства

1.1. Економічний зміст доходу та чистого доходу підприємства.

1.2. Обґрунтування чистого доходу обсягами товарної продукції.

1.3. Планування обсягів чистого доходу підприємства.

1.4. Контроль розподілу обсягів чистого доходу за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

Тема 4. Планування і контроль собівартості реалізованої продукції підприємства

1.1. Економічний зміст собівартості реалізованої продукції підприємства.

1.2. Методи оцінки реалізованої продукції (робіт, послуг).

1.3. Планування собівартості реалізованої продукції підприємства.

1.4. Контроль розподілу собівартості реалізованої продукції за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

Тема 5. Планування і контроль валового прибутку підприємства

1.1. Економічний зміст валового прибутку підприємства.

1.2. Обґрунтування валового прибутку чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.

1.3. Планування валового прибутку підприємства.

1.4. Контроль розподілу валового прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

Тема 6. Планування і контроль прибутку від операційної діяльності підприємства

1.1. Економічний зміст прибутку від операційної діяльності підприємства.

1.2. Обґрунтування прибутку від операційної діяльності обсягами та структурою операційної діяльності підприємства.

1.3. Планування прибутку від операційної діяльності підприємства.

1.4. Контроль розподілу прибутку від операційної діяльності за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

Тема 7. Планування і контроль чистого прибутку підприємства

1.1. Економічний зміст чистого прибутку підприємства.

1.2. Обґрунтування чистого прибутку обсягами та структурою господарської діяльності підприємства.

1.3. Планування чистого прибутку підприємства.

1.4. Контроль розподілу чистого прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

Тема 8. Планування і контроль прибутку від фінансової діяльності підприємства

1.1. Економічний зміст прибутку від фінансової діяльності підприємства.

1.2. Обґрунтування прибутку від фінансової діяльності обсягами та структурою фінансової діяльності підприємства.

1.3. Планування прибутку від фінансової діяльності підприємства.

1.4. Контроль розподілу прибутку від фінансової діяльності за звітними періодами та видами фінансової діяльності підприємства.

Тема 9. Планування і контроль прибутку від інвестиційної діяльності підприємства

1.1. Економічний зміст прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

1.2. Обґрунтування прибутку від інвестиційної діяльності обсягами та структурою інвестиційної діяльності підприємства.

1.3. Планування прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

1.4. Контроль розподілу прибутку від інвестиційної діяльності за звітними періодами та видами інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 10. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства

1.1. Економічний зміст інвестиційної діяльності підприємства.

1.2. Обґрунтування інвестицій підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.

1.3. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства.

1.4. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.

Тема 11. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства

1.1. Економічний зміст інноваційної діяльності підприємства.

1.2. Обґрунтування інноваційної діяльності підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.

1.3. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства.

1.4. Оцінка ефективності інноваційної діяльності.

Тема 12. Планування і контроль обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства

1.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

1.2. Обґрунтування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства виробничими ресурсами.

1.3. Планування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства.

1.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами та асортиментом продукції.

Тема 13. Планування і контроль витрат структурного підрозділу підприємства

1.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

1.2. Обґрунтування витрат структурного підрозділу підприємства обсягами господарської діяльності.

1.3. Планування витрат структурного підрозділу підприємства.

1.4. Контроль розподілу витрат за звітними періодами та асортиментом продукції.

Тема 14. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах нормування витрат

1.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

1.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

1.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

1.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

Тема 15. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у виробничих запасах

1.1. Економічний зміст виробничих запасів та їх оцінка.

1.2. Обґрунтування потреби у виробничих запасах обсягами та структурою господарської діяльності.

1.3. Планування потреби у виробничих запасах структурного підрозділу підприємства.

1.4. Контроль розподілу потреби у виробничих запасах за звітними періодами та асортиментом продукції.

Тема 16. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства в основних засобах

1.1. Економічний зміст основних засобів та їх оцінка.

1.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об’єктів господарської діяльності.

1.3. Планування потреби в основних засобах структурного підрозділу підприємства.

1.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами та асортиментом продукції.

Тема 17. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у трудових ресурсах

1.1. Характеристика трудових ресурсів структурного підрозділу.

1.2. Планування і контроль норм праці.

1.3. Планування і контроль потреби у трудових ресурсах .

1.4. Планування і контроль продуктивності праці працівників структурного підрозділу та трудомісткості виробництва.

Тема 18. Планування і контроль фонду оплати праці структурного підрозділу

1.1. Оптимізація видів, форм і систем оплати праці працівників структурного підрозділу.

1.2. Нормування праці структурного підрозділу підприємства.

1.3. Планування і контроль розцінок оплати праці.

1.4. Планування і контроль фонду оплати праці.

Тема 19. Планування і контроль потреби підприємства в основних засобах

1.1. Економічний зміст основних засобів.

1.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об’єктів господарської діяльності.

1.3. Планування потреби в основних засобах.

1.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами, об’єктами господарської діяльності та структурними підрозділами.

Тема 20. Планування і контроль джерел фінансування капітальних вкладень підприємства

1.1. Економічний зміст капітальних вкладень .

1.2. Характеристика джерел фінансування капітальних вкладень.

1.3. Планування джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.

1.4. Контроль розподілу джерел фінансування капітальних вкладень за їх об’єктами та звітними періодами.

Тема 21. Планування і контроль потреби підприємства в активах.

1.1. Економічний зміст активів підприємства.

1.2. Оцінка активів підприємства.

1.3. Обґрунтування потреби в активах за їх видами та структурою.

1.4. Оптимізація активів підприємства.

Тема 22. Планування і контроль власного капіталу та зобов’язань підприємства

1.1. Економічний зміст власного капіталу та зобов’язань.

1.2. Принципи формування власного капіталу і зобов’язань підприємства.

1.3. Обґрунтування потреби джерел формування власного капіталу і зобов’язань підприємства.

1.4. Оптимізація структури власного капіталу і зобов’язань підприємства.

Тема 23. Планування і контроль витрат підприємства на основну оплату праці працівників

1.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві.

1.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування основної оплати праці.

1.3. Планування і контроль розцінок основної оплати праці.

1.4. Планування і контроль фонду основної оплати праці.

Тема 24. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт

1.1. Економічний зміст витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

1.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

1.3. Характеристика норм витрат на відрядження та пересувний характер робіт.

1.4. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

Тема 25. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів

1.1. Економічний зміст витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

1.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

1.3. Характеристика витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

1.4. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

Тема 26. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів

1.1. Економічний зміст витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.

1.2. Планування і контроль обсягів об’єктів для нарахування витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.

1.3. Характеристика витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.

1.4. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів.

Тема 27. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках

1.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

1.2. Нормування праці основних працівників підприємства.

1.3. Планування і контроль обсягів робіт для основних працівників.

1.4. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках.

Тема 28. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжних працівниках

1.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

1.2. Нормування праці допоміжних працівників підприємства.

1.3. Планування і контроль обсягів робіт для допоміжних працівників.

1.4. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжних працівниках.

Тема 29. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах

1.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

1.2. Нормування праці спеціалістів підприємства.

1.3. Планування і контроль обсягів робіт для спеціалістів працівників.

1.4. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах.

Тема 30. Планування і контроль амортизації основних засобів підприємства

1.1. Амортизаційна політика підприємства.

1.2. Характеристика об’єктів основних засобів.

1.3. Планування амортизації основних засобів.

1.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.

Тема 31. Планування і контроль амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства

1.1. Амортизаційна політика підприємства.

1.2. Характеристика об’єктів малоцінних необоротних матеріальних активів.

1.3. Планування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

1.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.

Тема 32. Планування і контроль загальновиробничих витрат підприємства

1.1. Економічний зміст загальновиробничих витрат.

1.2. Характеристика об’єктів загальновиробничих витрат підприємства.

1.3. Планування загальновиробничих витрат підприємства.

1.4. Контроль розподілу загальновиробничих витрат за об’єктами калькуляції

Тема33. Планування і контроль адміністративних витрат підприємства

1.1. Економічний зміст адміністративних витрат.

1.2. Характеристика об’єктів адміністративних витрат підприємства.

1.3. Планування адміністративних витрат підприємства.

1.4. Контроль розподілу адміністративних витрат за звітними періодами.

Тема 34. Планування і контроль витрат на збут продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства

1.1. Економічний зміст витрат на збут.

1.2. Характеристика об’єктів витрат на збут підприємства.

1.3. Планування витрат на збут підприємства.

1.4. Контроль розподілу витрат на збут за звітними періодами.

Тема 35. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства

1.1. Економічний зміст матеріальних витрат.

1.2. Планування і контроль витрат матеріалів за натуральними показниками.

1.3. Планування і контроль цін на матеріальні цінності.

1.4. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства.

Тема 36. Планування і контроль витрат підприємства за елементами

1.1. Характеристика витрат за елементами.

1.2. Формування матеріальних витрат.

1.3. Формування витрат на оплату праці та соціальні заходи.

1.4. Формування амортизаційних відрахувань підприємства.

Тема 37. Планування і контроль виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства

1.1. Економічний зміст виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

1.2. Характеристика калькуляційних об’єктів підприємства.

1.3. Планування і контроль виробничих витрат підприємства.

1.4. Калькуляція виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

Тема 38. Планування і контроль виробничих витрат за калькуляційними статтями

1.1. Класифікація витрат підприємства.

1.2. Групування витрат за статтями калькуляції.

1.3. Характеристика калькуляційних статей.

1.4. Методика розрахунку витрат за калькуляційними статтями.

Тема 39. Планування і контроль фонду дивідендів підприємства

1.1. Дивідендна політика підприємства.

1.2. Оптимізація розподілу чистого прибутку підприємства.

1.3. Планування фонду дивідендів підприємства.

1.4. Контроль розподілу дивідендів між власниками підприємства.

Тема 40. Планування і контроль податкового навантаження на господарську діяльність підприємства

1.1. Економічний зміст податкового навантаження.

1.2. Планування і контроль об’єктів оподаткування.

1.3. Планування і контроль податків підприємства.

1.4. Методика розрахунків податкового навантаження.

Тема 41. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.

1.1. Економічний зміст кредитування підприємства.

1.2. Характеристика об’єктів кредитування.

1.3. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.

1.4. Планування і контроль витрат підприємства на обслуговування кредитів.

Тема 42. Планування і контроль продуктивності праці працівників підприємства

1.1. Поняття продуктивності праці.

1.2. Методика розрахунку середньооблікової чисельності працівників та трудомісткості господарської діяльності.

1.3. Методика розрахунку обсягів господарської діяльності.

1.4. Планування і контроль продуктивності праці.

Тема 43. Планування і контроль цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства

1.1. Функції цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

1.2. Види цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

1.3. Методи розрахунку цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

1.4. Планування і контроль визначення цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

Тема 44. Планування і контроль витрат підприємства на поліпшення основних засобів

1.1. Економічний зміст витрат на поліпшення основних засобів.

1.2. Характеристика діяльності підприємства щодо поліпшення основних засобів.

1.3. Планування і контроль обсягів робіт на поліпшення основних засобів.

1.4. Планування і контроль витрат на поліпшення основних засобів.


ДОДАТКИ


Додаток А. Рекомендовані таблиці до розділу 2

Таблиця 2.1

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показники Роки Відхилення 2014р. від 2012р.
+, – %
1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.          
2. Валовий прибуток, тис. грн.          
3.Операційний прибуток, тис. грн.          
4. Чистий прибуток, тис. грн.          
5. Середньооблікова чисельність працівників, чол.          
6. Середньорічна вартість тис. грн.          
-основних засобів          
·оборотних активів          
7. Фондовіддача          
8.Фондомісткість          
9.Фондоозброєність, тис. грн./люд.          
10. Коефіцієнт зносу основних засобів          
11. Коефіцієнт оборотності оборотних активів          
12. Продуктивність праці, тис. грн./чол.          
13. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.          
14. Рентабельність господарської діяльності, %         х

Таблиця 2.2

Розрахунок відносних показників рентабельності

№ з/п Показники Роки Відхилення 2014р. від 2012р. (+,-)
1. Рентабельність продукції        
2. Рентабельність господарської діяльності        
3. Рентабельність підприємства        
4. Рентабельність власного капіталу        
5. Рентабельність залученого капіталу        
6. Рентабельність необоротних активів        
7. Рентабельність оборотних активів        

Таблиця 2.3

Показники оцінки ліквідності

№ з/п Показники Норма-тивне значення Роки Відхилення 2014р. від 2012р.
+,- %
1. Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) > 1          
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,5          
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2          

Таблиця 2.4

Оцінка показників фінансової стійкості

№ з/п Показники Норма-тивне значення Роки Відхилення 2014р. від 2012р.
+,- %
1. Коефіцієнт автономії >0,5          
2. Коефіцієнт фінансової стабільності >1          
3. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу <0,5          
4. Коефіцієнт фінансування <1          
5. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами >0,1          

Таблиця 2.6

Основні показники оцінки ділової активності підприємства

№ з/п Показники Роки Відхилення 2014р. від 2012р.
+,- %
1. Коефіцієнт оборотності активів          
2. Тривалість обороту активів (дні)          
3. Коефіцієнт оборотності оборотних активів          
4. Тривалість обороту оборотних активів (дні)          
5. Коефіцієнт оборотності запасів          
6. Тривалість обороту запасів (дні)          

Таблиця 2.7

Контроль виконання плану за досягнутим рівнем основних економічних показників господарської діяльності підприємства

Показники Роки
план факт % виконання планового завдання план факт % виконання планового завдання
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.            
2. Чистий дохід (виручка), тис. грн.            
3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.            
4. Валовий прибуток, тис. грн.            
5. Коефіцієнт зносу о.з.            
6. Коефіцієнт придатності о.з.            
7. Коефіцієнт використання виробничої потужності            
8. Середньооблікова чисельність працівників, чол.            
9. Продуктивність праці, тис. грн./чол.            
10. Рентабельність господарської діяльності, %            

Додаток В. Рекомендовані таблиці до розділу 3

Таблиця 3.1

Виробнича програма підприємства

Найменування виробу Виробнича програма, шт. Розбивка по кварталам, шт
       
А          
Б          
В          
Г          

Таблиця 3.2

Розрахунок витрат основних матеріалів на випуск продукції

Найменування виробу Найменування матеріалу Норма видатку, кг/шт. Виробнича програма, шт. Витрати, т
         

Таблиця 3.3

Розрахунок вартості основних матеріалів на випуск продукції

Найменування матеріалу Витрати, т Ціна, грн./т. Вартість, тис. грн. Вартість відходів Вартість матеріалів за виключенням відходів, тис. грн.
% Тис. грн.
Всього основні матеріали            
Всього допоміжні матеріали            

Таблиця 3.4

Трудомісткість виробничої програми

Найменування виробу Виробнича програма, шт Норма трудомісткості, нормо-год./шт Середня годинна ставка, грн./год Трудомісткість виробничої програми, нормо-год. Нормована заробітна плата на програму, тис. грн. Нормована заробітна плата на 1 виріб, грн./шт.
             
Разом            

Таблиця 3.5

Зведений розрахунок фонду оплати праці

Елементи ФОП Основні робітники Допоміжні робітники Керівники і спеціалісти
1. Нормована заробітна плата (по тарифу)      
2. Доплати і надбавки до нормованої заробітної плати      
3. Всього основна заробітна плата      
4. Премії за положеннями, %      
5. Премії за положеннями, тис. грн.      
6. Грошові виплати та заохочення, тис. грн.      
7. Всього додаткової заробітної плати, тис. грн.      
8. Всього фонд оплати праці, тис. грн.      
9. Чисельність персоналу, чол.      
10. Середня заробітна плата, грн.      

Таблиця 3.6

Калькуляція собівартості та визначення ціни виробу, грн

Найменування статей калькуляції Сума по виробах
А Б В Г
Основні матеріали за виключенням відходів        
Нормована заробітна плата        
Доплати і надбавки до нормованої заробітної плати        
Відрахування на соціальні заходи        
Витрати на обслуговування виробництва        
Витрати на управління виробництвом        
Всього виробнича собівартість        
Розрахункові адміністративні витрати та витрати на збут        
Всього розрахункові витрати        
Планова норма рентабельності продукції, %        
Відпускна ціна підприємства        

Таблиця 3.7

Формування доходу від реалізації продукції

Найменування показника Найменування виробів
А Б В Г
План постачання продукції, одиниць        
Відпускна ціна підприємства, грн.        
Реалізована продукція, тис. грн.        
ПДВ, тис. грн.        
Чистий дохід підприємства, тис. грн.        
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.        
Валовий прибуток, тис. грн.        
Рентабельність продажів, %        

Література

1. Аскеров А.Б., Брынских Ю.И., Оглоблин А.А., Долганова Р.А., Томских А.Г. Практическое пособие по планированию и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) для работников экономических, финансовых и бухгалтерских служб промышленных предприятий и фирм / Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский ин-т организации производства и экономики" АООТ "НИИоргпром". – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001. – 177с.

2. Бардаш С.В., Дерій В.А., Петренко Н.І. Контроль та ревізія: Практикум:Навчальний посібник .-Ж.:Рута,2000 .-384с

3. Бельтюков Е. А. Планирование деятельности предприятия : учеб. пособ. / Бельтюков Е. А., Бревнов А. А., Парсяк В. Н. – Харьков : Одиссей, 2006. – 384 с.

4. Бєлов М.А., Євдокімова Н.М., Москалюк В.Є., Оберемчук О.П., Степанов О.П. Планування діяльності підприємства:Навчально-методичний посібник/За ред. В.Є. Москалюка .-К.:КНЕУ,2002 .-252с.

5. Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Виговська Н.Г., Петренко Н.І. Контроль і ревізія:Підручник/За ред. Ф.Ф. Бутинця .-4-те вид., доп. і перероб.-Ж.:Рута,2006 .-560с.

6. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія:Підручник/За ред. Ф.Ф. Бутинця .-3-є вид., доп. і перероб.-Ж.:Рута,2002 .-544с.

7. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології:Монографія .-Ж.:ЖДТУ,2006 .-288с.

8. Дікань Л.В. Контроль і ревізія:Навчальний посібник .-К.:ЦНЛ,2004 .-245с.

9. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : підручн. / Е. А. Зінь Е. А., М. О. Турченюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 320 с.

10. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посібн. / В. В. Іванова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

11. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник .-К.:ЦНЛ,2006 .-472с.

12. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / В. Усманов (гл.ред.), М. Бугаев (пер.с англ.). – 2.изд. испр. рус.- 9.изд., междунар. – СПб.: Питер, 1999. – 887с.: ил. – (Теория и практика менеджмента). – На тит. л. м. изд.: Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск.

13. Максименко Н.В. Внутрифирменное планирование : учебн. пособие / Максименко Н.В. – Минск "Высшейшая школа", 2008. – 398 с.

14. Мостенська Т. Л. Менеджмент : підручн. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г., Міненко М. А.]. – К. : Сузір’я, 2007. – 690 с.

15. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України:Навч. посібник/За ред. П.В. Мельника .-2-е вид., перероб. і доп.-К.:ЦУЛ,2003 .-311с.

16. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці:Монографія .-Дніпропетровськ:Наука і освіта,2000 .-224с.

17. Науменко В.І., Пансюк Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 198с.

18. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства:Підручник .-К.:Скарби,2002 .-336 с.

19. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства:Навч. посібник .-К.:ЦНЛ,2005 .-256с.

20. Петров А. Н. Теория планирования : первое приближение : монография / А. Н. Петров. – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 144 с.

21. Планирование на предприятии : практ. пособие / [Лапыгин Ю. Н. и др.] ; под ред. Ю. Н. Лапыгина. – М. : Издательство "Омега-Л". 2009. – 304 с.

22. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / За ред. М.О. Данилюка. – Львів: "Магнолія 2006", 2009. - 531 с.

23. Планування та прогнозування в умовах ринку : навч. посібн. / [під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової]. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 608 с.

24. Рубиншейн Теодор Борисович. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001. – 608с.

25. Русаков В. Ф. Стратегическое планирование на фирме: Учеб. пособие для студ. спец. 0608.00, 0605.00 и 0606.00 / Московский гос. ун-т леса. – М.: Издательство Московского гос. ун-та леса, 2000. – 193с.: рис.

26. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства:Навч. посібник .-К.:Вид-во Європ. ун-ту,2004 .-226с.

27. Скворцов І. Б.Планування діяльності підприємства із застосуванням гомеостатичного регулювання і динамічного програмування / І. Б. Скворцов, О. Я. Загорецька, О. І. Ґудзь // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. / ВНЗ "Нац. акад. упр.". – К., 2013 - № 11, (149) – С. 255-262.

28. Стрєльніков Р.М., Свірідова Т.М. Контроль і ревізія. Практикум:Навч. посібник .-К.:ЦУЛ,2007 .-336с.

29. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М.Тарасюк. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 4


Сейчас читают про: