Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Список рекомендованої літератури. 1. Андреев В.В. Системный курс экономической теории
1. Андреев В.В. Системный курс экономической теории. Учебное пособие для ВУЗов.– С.Петербург: Лениздат, 1998.– 574 с.

2. Аникин А.В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма.– М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посібник.– К.: Атіка, 2006.- 368 с.

4. Базилевич Т. Глобалізація та проблеми посилення невизначеності та ризиковості в перехідних системах економіки // Матеріали міжнародної конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття». – Ч.2.– К.: КДТЕУ, 2000. – с. 51.

5. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Мєдвєдєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-центр ”Ельга”, 2000.– 523 с.

6. Беляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія.-К., КНЕУ, 2001.- 328 с.

7. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ,2001.–328 с.

8. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія. Навч. посібник.-К.: ЦНЛ.-2009.-684 с.

9. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 652 с.

10. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.– М.: Дело, 1994. – 720 с.

11. Воробьев Е.М. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие.- Х.: ТОВ ”Р.И.Ф”, 2002.- 604 с.

12. Всемирная история экономической мысли. В 6 т. МГУ им. М.В. Ломоносова; Гл. редкол.: В.Н.Черковец и др.- М.: Мысль, 1987.- 606 с.

13. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.- К.: Вища школа, 2001.- 471 с.

14. Горбенко Н.Є. Політична економія /Н.Є.Горбенко, М.Й. Дмитренко, І.Ю. Кочума.- К.: УБС НБУ, 2009.- 408 с.

15. Горкіна Л.П. Нариси з історії політекономії в Україні (остання третина ХІХ- перша третина ХХ ст.): Навч. посібник НАНУ. Інститут економіки – К.: Наукова думка, 1994.– 237 с.

16. Горкіна Л.П. Нариси з історії політекономії в Україні(остання третина ХІХ- перша третина ХХ ст.): Навч. посібник НАНУ. Інститут економіки. - К.: Наукова думка, 1994.- 237 с.

17. Гражевська Н.І., Полковніченко С.А. Проблеми становлення теорії перехідної економіки як оригінального напряму економічної думки // Матеріали міжнародної конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття”.– Ч.3.– К.: КДТЕУ,2000.– с.188–189 с.

18. Гроші /Упоряд. Чухно А.А.– К.: Україна, 1997.– 509 с.

19. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України)/ За ред. д.е.н. Кваснюка Б.Є.- К.: ІЕП,2001.- 88 с.

20. Економічна теорія : Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.: Знання – Прес, 2003.– 581 с.
21. Економічна теорія: Навчальний посібник/ Коропецький М.Х. – К.: ЦУЛ, 2007. – 256 с.

22. Економічна теорія: Політекономія за ред В.Д. Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2007.- 719 с.

23. Економічна теорія: Початковий курс: Навч. посібник для підготовки молодших спеціалістів./ Під ред. В.О. Білика, М.М. Гузика. – К.: Вища школа, 1992. – 278 с.

24. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учеб.- метод. Пособие.– К.: МАУП, 1998.– 104 с.

25. Журба І.О. Бєлов Б.О. Застосування аналітичних процедур в оцінці ефективності використання бюджетних засобів // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.: у 2 частинах/РВПС України НАН України. – К.: РВПС України, 2009. – Ч.1. – С. 206-2012.

26. Журба І.О. Бєлов Б.О. Комплексне страхування банківських ризиків/ Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Львів, 22-23 Червня 2012 р. – Львів: ГО Львівська економічна фундація, 2012. – С. 20-22.

27. Журба І.О., Бєлов Б.О. Аналітичне порівняння методологічних підходів до оцінки ефективності соціальних програм / Сталий розвиток економіки. - Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - № 1’2012 (11), м. Тернопіль. -С. 226 – 231.

28. Журба І.О., Бєлов Б.О. До питання державного регулювання соціального капіталу в економіці країни / Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (в 2-х томах). – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. - Т1. - С. 94-96.29. Журба І.О., Бєлов Б.О. Економічна природа фінансових ресурсів підприємства / Вісник Чернігівського державного технологічного університету, Серія «Економічні науки». - № 2 (58) 2012.

30. Журба І.О., Бєлов Б.О. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва підприємств АПК. – Інноваційна економіка. - Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - № 2’2012 (28), м. Тернопіль. – С. 162 – 165.

31. Журба І.О., Бєлов Б.О. Особливості формування та використання трудового потенціалу в АПК / Інноваційна економіка. - Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - №3’2012 (29), м. Тернопіль. - С. 25-28.

32. Журба І.О., Бєлов Б.О. Сек’юритизація активів і сек’юритизація банківських активів: як розрізняти, розуміти трактувати / Актуальні питання сучасної економічної науки і практики: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р. – Львів: ГО Львівська економічна фундація, 2011. – С. 30-33.

33. Журба І.О., Заріцька Я.О. Зміст, види і функції планування в економіці та управлінні регіоном. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія:Економічні науки: Випуск 29: У чотирьох частинах/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. Держ. Технолог. Ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Частина ІІІ. – С. 249-253.

34. Загоруйко И.А. Динамическая модель равновесия двухсекторной экономики с ограниченными ресурсами // Вестник Московского университета. – Серия 6. Экономика. – 2013. – №4. – С.23-33.

35. Загоруйко І.О. Елементарна модель загальної економічної рівноваги з очікуваними рівнями цін та доходів // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2012. – Вип.30, ч.І. –С.239-244. – (Серія: Економічні науки).

36. Загоруйко І.О. Елементарна модель спільної рівноваги на ринках продуктів та ресурсів // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2011. – Вип. 28, ч. ІІІ. –С. 67-73. – (Серія: Економічні науки).

37. Загоруйко І.О. Модель динаміки збалансованої виробничої системи як узагальнення двоїстої задачі лінійного програмування // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2009. – Вип.23, ч.І. –С. 22-27. – (Серія: Економічні науки).

38. Задоя А.О., Петруня Ю.Є. Основи економічної теорії: вправи для студентів: Навч. посібник.– К.: ТОВ”Знання”,1998.– 117 с.

39. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки / За ред. Захарченка В.І. – Харків: ТОВ "Одісей", 2003. – 592 с.

40. Инна Журба, Богдан Белов. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения детей центрального региона: реалии и направления формирования // Управление и образование. - Университет «Проф. д-р Асен Златаров», Бургас факултет по обществени науки. - Том VI (2). - 2010.

41. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учебно- методическое пособие.– К.:МАУП, 1997.– 300 с.

42. Калина А.В., Осокина В.В. Экономическая теория и практика хозяйствования: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998.– 308 с.

43. Кваснюк Б.Є. Національні заощадження та економічне зростання.- К.: “МП Леся”, 2000.- 304 с.

44. Кластери в системі стратегії та тактики розвитку регіону: [монограф.] / Л.В. Батченко, Е.О. Васильконова, А.В. Гуренко, Г.С. Кононенко, Р.В. Манн, О.В. Фінагіна, С.І Цихмістро, В.В. Лоскутова – Донецьк: «ВІК», 2013. – 287 с.

45. Кривенко К.Т. Політична економія: навч. посібник/ К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

46. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України.- Львів: ЛНУ, 2001.- 608 с.

47. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук.С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001.– 344 с.

48. Курс экономики. Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга.– М.:ИНФРА-М, 1999. – 716 с.

49. Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХІХ- ХХ вв.- Харьков: Консум, 1999.- 288 с.

50. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ.– К.: Хагар-Демос,1993. – 785 с.

51. Манків, Ґреґорі Н. Макроекономіка / Пер. с англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 588 с.

52. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.– 362 с.

53. Меньшиков С.М. Новая экономика. Основы экономических знаний: Учебное пособие – М.: МО, 1999. – 400 с.

54. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки: Підручник / За ред. Михасюка І.- Львів: Укр. Технології, 1999.- 640 с.

55. Мікроекономіка: Навч.посіб для студ. вищ. навч. закл. // Н.О. Гончарова, А.І. Ігнатюк, Н.А. Малиш та ін. – К.: МАУП, 2005. – 304 с.

56. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.

57. Мочерний С.В. Основи економічних знань: запитання і відповіді.– К.: Феміна, 1996.– 272 с.

58. Мочерний С.В. Політична економія : Навч. посібник.- Вікар, 2003.- 386 с.

59. Мочерний С.В. Політична економія : Навч. посібник.- К.: Знання-Прес, 2002.– 687 с.

60. Мочерний С.В. Політична економія : Підручник для студентів вузів /С.В. Мочерний.-2-е вид., випр. і доп.-К.: «Вікар», 2005.-386 с.

61. Навчально-методичні матеріли з політичної економії для студентів економічних спеціальностей /Укл. А.О.Ходжаян, Г.Я.Лук'яненко.-Черкаси: ЧДТУ, 2005.- 48 с.

62. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозирование национальной экономики: Учебно-метод. пособие.– Екатеринбург: УГЭУ, 2007. – 137 с.

63. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка.- К.: Знання, 1997.- 743 с.

64. Основы экономической теории. Политэкономия/Под. ред. Д.Д. Москвина. – М.: Эдиториал УРСС, 2003 – 528 с.

65. Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебник/ Отв. ред. Г.Н. Климко.– К.: Знання-Прес, 2001.– 646 с.

66. Панасюк Б.Я. Державне регулювання економікою. – К.: Ін-т аграрної економіки, 2000.– 58 с.

67. Панкова Л.І. Новітні форми інноваційної праці в контексті розвитку людського капіталу / Панкова Л.І // Збірник наукових праць ДонДУУ. – Серія: «Економіка». - Донецьк: ДонДУУ, 2012. - Вип. 260: «Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки». – Т.ХІІІ. - – С. 256-264.

68. Панкова Л.І. Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як основи соціальної політики держави в умовах економіки, що ґрунтується на знаннях / Л.І.Панкова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Серія: «Державне управління». – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Вип. 261: «Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки». – Т. ХІV. – С.222-227.

69. Панкова Л.І. Проблеми розвитку соціальних процесів на регіональному ринку праці / Л.І.Панкова// Збірник наукових праць ДонДУУ. – Серія: «Держане управління». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Вип. 250: «Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами». - Т XIII. - С.224-234.

70. Панкова Л.І. Проблеми інформаційного забезпечення соціально-економічного моніторингу регіональних ринків / Панкова Л.І., Фінагіна О.В. // Збірник наукових праць ДонДУУ. - Серія: «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. - Вип. 223: «Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки».–– Т ХІІІ. - С.133-241.

71. Панкова Л.І. Роль інноваційної праці в суспільному розвитку / Панкова Л.І.// Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – № 2 (64). – C. 102-107.

72. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

73. Політекономія: підручник для ВУЗів /За ред. Ю.В. Ніколенка.- К.: ЦУЛ, 2003.- 412 с.

74. Політична економія. Навч. посібник / за ред. В.О.Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

75. Політична економія. Підручник/ Наук. редактор Л.І. Дмитриченко, О.В. Фінагіна. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 712 с.

76. Політична економія. Підручник/Наук. редактор Л.І. Дмитриченко.- Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 712 с.

77. Політична економія: Навч. посібник / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

78. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

79. Політична економія: Навч. посібник / За ред. Т.А. Оганяна.– К.: МАУП, 2003. – 520 с.

80. Політична економія: навчальний посібник /С.В.Мочерний, О.Л. Устенко.- Херсон: Визавництво «Дніпро», 2002.-794 с.

81. Предборський В.А., Б.Б. Гарін, Кухаренко В.Д. Економічна теорія – К.: Кондор, 2003. – 491с.

82. Прямухина Н.В. Обоснование критериев инвестирования в ценные бумаги// Управление и образование. Университет «Проф. Д-р Арсен Златаров». - Кн. 2 том 6. − Бургас Болгария, 2010. − С.34-40.

83. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 304 с.

84. Прямухіна Н.В. Математичне обґрунтування критеріїв інвестування в цінні папери за допомогою ймовірнісної моделі ринку//Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − Випуск 16. − Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 30 – 36.

85. Райхлин Э. Основы экономической теории. Макроэкономическая теория ВВП (кейнсианский подход).- М.: Наука, 1997.- 365 с.

86. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування: монограф. / О.В. Фінагіна / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 228 с.

87. Ринок /Упоряд. А.А.Чухно. – К.: Україна, 1995.– 448 с.

88. Словарь современной экономической теории Макмиллана./ Под ред. Дэвида У. Пирса.- М.: ИНФРА, 1997.- 608 с.

89. Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика: монографія / За заг. ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: «ВІК», 2012. – 298 с. - С. 77-104.

90. Тернова Л.Ю. Економічна безпека та система її загроз в національній безпеці / Л.Ю. Тернова, О.М. Коркоц /Детінізація національної економіки в контексті економічної безпеки : Колективна монографія / під ред. к.е.н., проф. В.Г. Маргасової. – ТПК "Орхідея". – Чернігів, 2014. – 324 с. – С. 50 – 83.

91. Тернова Л.Ю. Зарубіжний досвід забезпечення інноваційного розвитку економічної безпеки / Л.Ю. Тернова / Чернігівський Науковий Часопис. Електронний збірник наукових праць.- Серія 1: Економіка і управління. – 2014 –№ 02 (010). – С. 105-109.

92. Тернова Л.Ю. Інноваційний розвиток економіки України / Л.Ю. Тернова / Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України: Колективна монографія / під ред. к.е.н., проф. Л.О. Коваленко. – ТПК "Орхідея". – Чернігів, 2014. – 524 с. – С. 159 – 270.

93. Тернова Л.Ю. Інструментарій моделювання рівня економічної безпеки / Л.Ю. Тернова / Вісник ЖДТУ/ Економічні науки: З.наук.праць.- Житомир: ЖДТУ, 2014. - № 2.- С.134-140.

94. Тернова Л.Ю. Роль економічної безпеки у вітчизняних компаніях / Л.Ю. Тернова, А.Є. Федоренко / Регіональна економіка. – 2014 – №3. – С. 65-69.

95. Тернова Л.Ю. Тіньова економіка як найнебезпечніша загроза механізму державного регулювання економічної безпеки / В.Г. Маргасова, О.М. Коркоц, Л.Ю. Тернова / Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетів знаннєвої компоненти економічного розвитку: Колективна монографія / під ред. к.е.н., доцента. Л.С. Ладонько. – ТПК "Орхідея". ФОП Лук'яненко В.В. – Ніжин, 2013. – 546 с. – с. 447 – 466.

96. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) – К.: Логос, 1999. – 500 с.

97. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. – К.: НТУУ КПІ, 2001. – 340 с.

98. Унрод В.І., Тернова Л.Ю., Савченко А.М. Екологічні проблеми в системі економічної безпеки України//Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-технічної конференції (9-13 вересня 2013 р., м. Одеса): у 2-х т./ [відп. ред. В.Я. Кожухар]. – Одеса, Екологія, 2013. – Т. 2. – 286 с. – С. 190-193.

99. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. – К.: Знання, 2007. – 670 с.

100. Ходжаян А.О. Валютно-курсова політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки.//Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки. - № 12 .– П.: 2013.– С. 32–40.

101. Ходжаян А.О. Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки. Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2013 – №3 (43). – С. 47–59.

102. Ходжаян А.О. Методологічні особливості формування прогнозного енергетичного балансу України та пропозиції щодо його удосконалення. //Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 9 (160).– К.: 2014.– С. 23–30.

103. Ходжаян А.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Політична економія» для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання.-Черкаси: ЧДТУ, 2010. -48 с.

104. Ходжаян А.О. Обеспечение устойчивости экономической системы.// ХV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». – Минск, 23–24 октября 2014 года.

105. Ходжаян А.О. Політична економія: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-Київ: Кондор, 2009.-304 с.

106. Ходжаян А.О. Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. - 304 с.

107. Ходжаян А.О. Роль хедж-фондів у провокуванні фінансової нестабільності//Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 33: У трьох частинах / Ч. 3 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С. 206 –212.

108. Ходжаян А.О. Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії. //Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 11 (150).– К, 2013.– С. 11–16.

109. Ходжаян А.О. Стійкість як чинник розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності.//Міжнародний науково-практичний семінар «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України». – 5–9 вересня 2013 року, м. Львів– м. Люблін.

110. Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу. //Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 10 (161).– К.: 2014.– С. 11–16.

111. Ходжаян А.О. Тіньова економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання.//Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Вип. 23.– С. 180– 188.

112. Ходжаян А.О., Руденко О.А. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики. Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 8 (159).– К.: 2014.– С. 40–45.

113. Экономика: Учебник /Под.ред. А.С.Булатова.- М.: Юристъ, 2001.– 896 с.

114. Экономическая теория / Под. ред. Дж. Итуэлла, М. Милчейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2004. – 931 с.

115. Экономическая теория в вопросах и ответах. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: изд-во “Феникс”, 1998.– 512 с.

116. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства / Политическая экономия /:Учебник / Под ред. Грязновой А.Г., Чечеловой Т.В.– М: Банки и биржи, “Юнити”, 1998.– 326 с.

117. Экономическая теория: Учебник./ Под ред. Видяпина В.И., Журавлевой Г.П. и др. – М: ИНФРА-М., 2001.– 714 с.

118. Экономическая энциклопедия / Ин-т экономики РАН /Гл. ред. Л.И. Абалкин.– М.: ОАО ”Изд-во “Эк-ка”, 1999.– 1055 с.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 310; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8468 - | 7307 - или читать все...

 

18.234.88.196 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.01 сек.