Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Формування структури курсової роботи
 

Курсова робота повинна мати такі структурні елементи.

Титульна сторінкамістить найменування університету, прізвище, ім’я та по-батькові та iншi відомості про автора; тему роботи; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто i рік виконання (Додаток А).

Зміст курсової роботимістить найменування та номери початкових сторінок усіх роздiлiв та пiдроздiлiв роботи (Додаток Б). Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Вступ. Обсяг 1-2 сторінки. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначаються мета курсової роботи й завдання, предмет та об'єкт дослідження. Варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми.

Перший розділ (до 10 с.) складається з 2-3 підрозділів, виконується на базі літературних джерел. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (у тому числі власні) й ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі ( до 15 с.) складається з 2-3 підрозділів. виконується на базі літературних та інформаційних джерел. Студент повинен виконати аналіз фактичного стану досліджуваної тематики. Це – основна частина курсової роботи.

Обов’язково окремим питанням виділяються проблемні й дискусійні аспекти дослідження. При цьому наводяться статистичні матеріали, дається їх аналіз.

Розділ слід завершити оцінкою одержаних результатів.

Третій розділ (до 10 с.). Структурно вміщує не більше 2 підрозділи. Має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі курсової роботи.

Висновки (2-3 с.) є завершальною частиною курсової роботи. У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

Список використаної літератури містить складений за чинними правилами перелік використаних літературних та інформаційних джерел (Додаток В).

Додатки. Сюди виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, графічний матеріал, зразки форм таблиць та анкет соціально-економічного опитування тощо. Це можуть бути примірники облікових документів чи форми звітності, інформаційні таблиці чи попередні результати проведення аналітичних розрахунків.
Рекомендований обсяг курсової роботи без додатків не повинен перевищувати 40 друкованих аркушів.

За результати дослідження, розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор курсової роботи.

Оформлення курсової роботи

 

Загальні вимоги

 

Від оформлення курсової роботи певною мірою залежить її якість. Також виконання вимог виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись у майбутній практичній та науковій діяльності.

Мова виконання роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних i синтаксичних помилок; послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Робота має бути надрукована за допомогою комп’ютера на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактору Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом до тридцяти рядків на сторінці.

Текст роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 25 мм, з правого - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм.

Основний текст (Tіmes New Roman, 14 pt, інтервал між строками: полуторний, абзац - 1,25 см., вирівнювання за шириною).

Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Сторінки курсової роботи нумерують арабськими цифрами у верхній правій частині.

Текстова частина курсової роботи, рисунки, таблиці мають бути надруковані на принтері чорним кольором.

Курсову роботу скріплюють за допомогою папки-швидкозшивача.

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 216; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 9987 - | 7138 - или читать все...

 

18.234.88.196 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.001 сек.