double arrow

Рекомендації щодо оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій та електронні видання з мережі Інтернет


На основі практики оформлення посилань на інформаційні джерела в Інтернеті та з урахуванням вимог застарілого ГОСТ 7.1-84, пропонуються тимчасові (до появи сучасної редакції відповідного державного стандарту) рекомендації щодо оформлення посилань на електронні версії документів та електронні видання.

Обов’язковими елементами бібліографічного опису посилань є:

- автор(и) електронного документу;

- назва документу;

- дата публікації версії документу;

- тип документа у квадратних дужках;

- URL - уніфікований локатор ресурсу (повна електронна адреса ресурсу);

- дата перегляду документа;

- інші дані.

Ці елементи друкуються у бібліографічному описі послідовно. Вимоги до кожного з елементів опису є такими.

Автор документу:на початку опису вказуються автори (перший, другий, третій та інші).

Замість імені автора можливе використання адреси електронної пошти, якщо немає іншої інформації, яка дозволила б ідентифікувати автора. При цьому не можна вносити ніяких змін в адресі (наприклад, замінювати прописні літери на рядкові). Коли автор відомий під псевдонімом, то вказується адреса його електронної пошти у круглих дужках відразу після псевдоніма. Іншомовні прізвища та ініціали відокремлюються комою.
Приклад:

1. Li, X., Crane, N. (1996, September 2). Bibliographic formats for citing electronic information [WWW document]. URL http://www.sessii.at.ua/ edu/ncrane/estyles (2 травня 1999).

2. Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе – Центр “Информационные услуги“ // Письма в emission. offline. – CПбАИО [WWW документ]. URL http://www.sessii.at.ua/ text/school/its.html (18 лютого 1999).

Подвійна нахилена праворуч горизонтальна риска (//) підкреслює періодичність надходження листів на сервер.

Назва документу: друкується курсивом з великої літери без крапки у кінці.

Дата публікації версії документу:

- друкується у форматі (рік, місяць, день) для англомовних посилань, у форматі (день, місяць, рік), наприклад (21 лютого 2001) – для російськомовних та україномовних посилань. Після дужок ставиться крапка;

- посилання на статті у періодичних виданнях, які не модифікуються, повинні мати рік та місяць публікації. Якщо періодичним виданням є журнал, то вказується рік, номер тому, номер журналу, як це робиться за ГОСТ 7.31-84;

- електронні документи, які не мають інформації щодо дати створення і модифікації, вважаються перевиданням робіт з невідомою датою публікації і посилання оформлюється як (n.d./рік), де рік – це рік отримання доступу до документу, а ”n.d.” – “не має дати”;

- у посиланнях на документи, які модифікуються з часом, після року вказується місяць та день (якщо є).

Приклад:

Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.sessii.at.ua/users/maw13/citation.html (5 вересня 2000).Типи документів:друкуються у квадратних дужках, після яких ставиться крапка:

- база даних (Database);

- FTP-архів (FTP archive) - каталог файлової системи з доступом за протоколом FTP;

- On-line новини (On-line news posting) - стаття в Usenet або у локальній групі новин;

- текстовий файл (Text file) - файл з текстом, який можливо прочитати без спеціальної програми, тобто, у будь-якому текстовому редакторі;

- WWW-документ (WWW document) - документ HTML, який розташований на Web-сервері і продивляється із використанням спеціальної програми, яка називається Web-браузером.

Приклади:

1. Scribe, S. (1997, August 13). Scribe ARA Style reference builder [Computer program/Windows]. URL http://www.sessii.at.ua/ apastyle.htm (27 квітня 2001).

2. Tent, J. (1995, February 13) Citing e-text summary. Linguist list, 6(210) [On-line serial]. URL http://www.sessii.at.ua/ infosis (17 квітня 2001).

3. Shakhtarin, E. (1995, April). Операционная система Linux - передовая технология для всех [FTP archive]. URL ftp://www.sessii.at.ua/ pub/os/linux1-win.zip (23 лютого 1997).

Вимоги інтерпретування URL:

- до і після написання URL йде пробіл,

- URL не повинен закінчуватися двокрапкою, крапкою, комою або іншим подібним знаком,

- довгий URL може бути перенесеним на інший рядок. В такому випадку URL розбивається символом (“/“) без пробілу, який повинен бути останнім символом у першому рядку. Бажано друкувати адресу URL в одному рядку для запобігання помилок.

Дата перегляду документу:друкується у круглих дужках у форматі (день, місяць, рік) українською мовою, наприклад, (31 травня 2001).

Рекомендації щодо опису документів, які одержані електронною поштоюОпис такого документу включає автора, його адресу, дату відправлення документу, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках < >.

Приклад:

German, C. <germannc@mscd.edu> Our projects [Особисте листування]. (5 лютого 1999).

Приклад опису документів, які одержані з телеконференцій (Usenet newsgroups)

Розина И.Н. <rozina@edu.donpac.ru> (7 января 1999). Вопросы для преподавателей. edu@emissia.spb.su GROUP emissia offline, ART 629 (18 лютого 1999).

Примітка: ART 629 - це наскрізний номер статті або повідомлення на телеконференції.


Додаток Ж

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з дисципліни Комерційна діяльність на ринку послуг

студента(ки)__________________ факультету _______________________ групи _________ на тему:__________________________________________

_____________________________________________________________

Науковий керівник _______________________________________________

Загальна оцінка роботи:

1. Відповідальність вимогам щодо змісту (підкреслити):

а) відповідає в цілому; б) частково відповідає; в) не відповідає.

Курсова робота має позитивні сторони: _____________________________

_______________________________________________________________

2. Зауваження та рекомендації щодо змісту _________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відповідальність вимогам щодо оформлення (підкреслити):

а) повністю не відповідає; б) відповідає в цілому; в) відповідає частково.

4. Зауваження та рекомендації щодо оформлення ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок наукового керівника (підкреслити);

А – рекомендується до захисту без доопрацювання;

Б – рекомендується до захисту при умові виправлення помилок та вдосконалення роботи;

В – не рекомендується до захисту,

Необхідно суттєво доопрацювати зміст та оформлення роботи, а саме: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ Доопрацювання вкладається у кінець курсової роботи з посиланням на розділ або сторінку

Науковий керівник _________ (._____________________ )  Дата ________
Лист оцінювання

№ з/п КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ Максимальні бали Фактична оцінка
  Критерії змісту 85
  Вступ 5
1 Обґрунтувати актуальність теми роботи її теоретичне та практичне значення 2,5  
2 Вказати мету роботи 0,5  
3 Дати коротко аналіз літературних джерел 0,5  
4 Вказати досягнення вітчизняного та закордонного досвіду у вибраному напряму дослідження 0,5  
5 Визначити методи дослідження 0,5  
6 Вказати, за якими матеріалами виконана робота і за який строк використані матеріали статистичної і оперативної звітності 0,5  
Перше питання. Теоретичне питання 10
1 Дати виклад теоретичних положень на основі літературних джерел 7  
2 Зробити аналіз цифрового матеріалу, який характеризує дану проблему в цілому 2  
3 Викласти особисту позицію автора до проблеми 1  
Друге питання. Коротка економічна характеристика підприємства 15
1 Дати характеристику підприємства з вказівкою форми власності та місця розташування 0,5  
2 Охарактеризувати коротко стан матеріально технічної бази підприємства 4  
3 Дати аналіз основних показників господарчої діяльності підприємства в динаміці за 3-5 років з вказівкою причино послідовного зв’язку 10  
4 Зробити висновки про стан діяльності підприємства 0,5  
  Третє та четверте питання. Що з практичної точки зору розкриває зміст даної теми 10+10
1 За матеріалами торгової організації чи підприємства розкрити основні напрями даної теми по кожному з питань затвердженого плану. 9+9  
2 Надати матеріали власних обстежень та спостережень 1+1  
П’яте питання. Ефективність вивчаємого аспекту дії підприємства та шляхи вдосконалення. 10
1 Робота повинна мати нові матеріали з аналізує мого питання 1  
2 Дати розрахунки з ефективності вивчає мого аспекту дії підприємства 4  
3 Навести інформацію з новітніх технологій та інноваційних процесів 1  
4 Вивчити шляхи вдосконалення з нормативної документації та пропозиції економістів і професіоналів 3  
5 Виявити особисту позицію з даного питання автора роботи 1  
Висновки та пропозиції 15
1 Висновки та пропозиції повинні випливати зі змісту роботи 2  
2 Висновки підкреслюють стан діяльності підприємства в цілому та вивчає мого питання конкретно 6  
3 Пропозиції мають носити характер рекомендацій щодо поліпшення діяльності підприємства у вивчаємому напряму 7  
Література 5
1 Література і матеріали подаються у порідку використання з дотриманням правил бібліографії 3  
2 Література повинна відповідати правилам її оформлення 2  
Додатки 5
  Практичні матеріали організації чи підприємства та інформація яку ви вважаєте за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми 5  
Критерії оформлення 15
1 Оформлення титульного листа за зразком 0,5  
2 Наявність затвердженого плану та змісту 1  
3 Робота виконується 14 шрифтом Times New Roman, форматується по ширині, через 1,5 інтервали 5  
4 Назви питань пишуться прописними по центру сторінки без крапки в кінці, на відстані від попереднього і наступного тексту 3 інтервали 1  
5 За текстом робляться посилання на літературні джерела у квадратних дужках 1  
6 На кожну наведену формулу дається нумерація у круглих дужках, що складається з двох цифр (перша – номер питання за планом, друга порядковий номер формули) 1  
7 Оформлення таблиць. Слово “Таблиця” пишеться з лівої сторони перед назвою і над таблицею. Нумерується таблиця двома цифрами (перша номер питання, друга порядковий номер таблиці). Назва таблиці повинна бути повною(відповідати на питання Що? Де? Коли?) 2,5  
8 Оформлення малюнків. Слово “Рис.” Пишеться під малюнком, графіком, діаграмою. Нумерується малюнок двома цифрами (перша номер питання, друга порядковий номер малюнку, графіка, діаграми). Назва малюнку повинна бути повною(відповідати на питання Що? Де? Коли?) 2,5  
9 Відсутність дати і особистого підпису студента в кінці роботи 0,5  
РАЗОМ 100

 


ЗМІСТ Стор.
1 Вступ 3
2 Загальні положення 5
3 Вимоги до курсової роботи 8
4 Критерії оцінки 23
5 Тематика курсових робіт з дисципліни «Комерційні операції на ринку послуг» 26
6 Плани курсових робіт відповідно до тематики 28
7 Список рекомендованої літератури 59
8 Додатки 63

 
Сейчас читают про: