double arrow

ФИЛОСОФИЯ АБ № 2 «Жалпы медицина»


1 Дұрыс жауабын көрсетіңіз:

A) Онтология – болмыстың мәні туралы ілім

Б) Онтология – адам туралы ілім

В) Онтология - өмір туралы ілім

Г) Онтология – табиғат туралы ілім

Д) Онтология – құдай туралы ілім

2 Әлемде тек бір ғана бастама бар деген философиялық бағыт қалай аталады?

А) Плюрализм

б) Дуализм

в) Монизм

г) Механицизм

д) Агностицизм

3 Философиядағы бастама проблемасының мағынасы:

А) Таным процесінің алғашқы пунктін анықтау

Б) Заттардың алғашқы бастамасын қарастыру

В) Субстанцияны іздеу

Г) Табиғат заңдарын ашу

Д) Адамның космостағы орынын анықтау

4 Философия әлемді не арқылы түсіндіреді:

А) Сенім айғағы

Б) Рационалдық делелдеме

В) Мифологиялық таным

Г) Діннің көзқарасымен

Д) Интуиция арқылы

5 Философия үшін негізгі сұрақ:

А) Болмыс туралы

Б) Жаратылу туралы

В) Атом туралы

Г) Тіршіліктің эволюциясы туралы

Д) Адамның шығуы туралы

6 Даосизм ілімінің негізгі принципін көрсетіңіз:

А) Зұлымдыққа күшпен қарсылық етпеу

Б) Бәріне күмәндану

В) Әрекетсіздік

Г) Ата-анаға құрмет

Д) Алтын орта

7 Ежелгі үнді философиясындағы ортодоксалды мектептер:

А) Веданта, санькхя, йога

Б) Жайнизм, буддизм, няя

В) Легизм, моизм, дао

Г) Прагматизм, скептецизм, кинизм

Д) Милеттер, стоиктер, софистер

8 Платондағы идея мен заттың қатынасы:

А) Идея – заттың бейнесі

Б) Зат – идеяның өзге болмысы, көшірмесі

В) Идея – заттың жалпы ұғымы

Г) Идея мен зат тең

Д) Идея мен зат қарама-қарсы

9 Алғашқы грек философтары бойынша ақиқатты тануға болады:

А) Сезімдік таным арқылы

Б) Құдіретті ашылу арқылы

В) Эксперимент жолымен

Г) Ақыл-ойға негізделген біліммен

Д) Алдын ала сезу

10 Гераклит бойынша “Логос” деген не?

А) Жалпы заң

Б) Мораль

В) Сұлулық туралы ілім

Г) Білімнің салыстырмалылығы

Д) Шындыққа ұмтылу

11 Әртүрлі көзқарастар, идеялар мен теориялардың косындысы – бұл:

А) Пантеизм

Б) Догматизм

В) Универсализм

Г) Эклектика
Д) Синкретизм

12 Эпикур атомдық теорияға жаңа не қосты?

А) Атомдардың қозғалысы

Б) Атомдардың ауытқуы, бағытын өзгертуі+

В) Кеңістік пен уақыт

Г) Атомның пішіні

Д) Атомның көлемі

13 Кімнің мектебі “Бақ” деп аталды?

А) Платонның

Б) Пифагордың

В) Аристотельдің

Г) Демокриттің

Д) Эпикурдың

14 Антика диалектикасының негізін салушы кім?

А) Аристотель

Б) Гераклит

В) Платон

Г) Фалес

Д) Эпикур

15 Платон идеясының табиғаты қандай?

А) Материалды және ақыл жететін

Б) Материалды емес және ақыл жетпейтін

В) Материалды емес және ақыл жететін

Г) Материалды, бірақ ақыл жетпейтін

Д) Туа біткен ұғымдар

16 Софистер іліміндегі негізгі проблема

А) Физис

Б) Материя

В) Адам

Г) Сан

Д) Жан

17 Сократ диалектикасының элементтерін көрсетіңіз:

А) Терістеу және синтез

Б) Мысқыл және майевтика

В) Дәлелдеу және синтез

Г) Білімділік пен білімсіздік

Д) Қарама-қарсылық

18 “Метафизика” ұғымы антикалық ойлауда білдіреді:

А) Қайшылықсыз ойлау

Б) Болмыстың бастамасы

В) Даналық

Г) Дүниенің негізгі элементі

Д) Түйсіктер жиынтығы

19 Конфуций бойынша білімнің қайнар көзі неде:

А) Тәжірибеде

Б) Пікірталаста

В) Көріністе

Г) Күмәндануда

Д) Көне кітапта, даналық ережелерде+20 Әл-Фарабидің этикалық-әлеуметтік ілімінің басты категориясы:

А) Бақыт

Б) Қайырымдылық

В) Махаббат

Г) Ізгі ниет

Д) Діни наным

21 “Құдай қаласы туралы” кітаптың авторы кім?

А) Аквинский

Б) Тертуллиан

В) Абеляр

Г) Августин

Д) Экклезиаст

22 Августин “Тәубеге келу” (Исповедь) деген кітабында қандай проблеманы қойған:

А) Жоғары дүниенің танымы

Б) Идеалдық қоғамды қарастыру

В) Адамның ерік проблемасы+

Г) Жақсылық

Д) Адамзаттың күнәсі

23 Түрік сопылығының негізін салушы:

А) Иассауи

Б) Баласағұн

В) әл-Фараби

Г) Ибн Рушд

Д) әл-Ғазали

24 Ортағасырлар философиясының хронологиялық рамкасы:

А) I – X ғғ.

Б) V –XV ғғ.

В) II – XIV ғғ.

Г) X – XVIII ғғ.

Д) XVIII – XX ғғ.

25 Фома Аквинский кімнің идеясына сүйенді?

A) Платон

B) Аристотель

C) Декарт

D) Парменид

E) Демокрит

26 Схоластика дегеніміз:

A) Ежелгі шығыс философияның бағыты

B) Әдіс туралы ілім

C) Ортағасырлық философиялық ілім

D) Дүниені тануды жоққа шығару

E) Дінге қарсы көзқарас

27 “Шіркеу әкейлерінің” ілімі:

А) Апологетика

Б) Евгеника

В) Патристика

Г) Аскетизм

Д) Схоластика

28 Құдай туралы ілім:

А) Атеизм

Б) Материализм

В) Деизм

Г) Теология

Д) Пантеизм

29 Спинозаның философиясы қандай әдіске негізделген:

А) Геометриялық

Б) Диалектикалық

В) Солипсизм

Г) Структурализм

Д) Инструментализм

30 ”Өз білігінің (осьінің) және Күннің төңірегінде айналып тұратын Жер, ұшықиыры жоқ кеңістікте тек тозаң” деген пікір кімдікі?

А) Кузанский

Б) Бэкон

В) Гельвеций

Г) Бруно

Д) Спиноза

31 Құдай мен табиғатты бір деп санайтын философиялық ілім қалай аталады?

А) Материализм

Б) Пантеизм

В) Идеализм

Г) Дуализм

Д) Солипсизм

32 Р. Декарттың айтуынша шын мәніндегі заттар: 

А) Идеялар дүниесінің бейнесі

Б) Айқын, анық қабылданатын заттар

В) Сапа мен қасиет

Г) Түсінік

Д) Өзіміз жасайтын заттар

33 “Монада” дегеніміз не:

А) Субстанция

Б) Атом

В) Бос кеңістік

Г) Өзіндік зат

Д) Болмыс

34 Ф. Бэконның “идол” туралы ілімінің мағынасы:

А) Танымға кедергі жасайтын санадағы қате түсініктер

Б) Ақыл мен сенімнің айырмасы

В) Материалдық субстанция

Г) Күмәндану – таным бастамасы

Д) Танымның тәсілін зерттеу

35 Гелиоорталықтық жүйені жасаған:

A) Николай Коперник

B) Николай Кузанский

C) Джордано Бруно

D) Галилео Галилей

E) Тихо Браге

36 Р. Декарт бойынша интеллектуалдық интуиция неден басталады? 

A) Күмәнданудан

B) Тәжеребиеден

C) Бақылаудан

D) Табиғатқа бет бұрудан

E) Құдайды жоққа шығарудан

37 Ламетри, Гельвеций, Дидроны не біріктіреді?

А) Механикалық материализм

Б) Утопиялық социализм

В) Объективтік идеализм

Г) Субъективтік идеализм

Д) Диалектикалыќ материализм

38 Қайта Өрлеу философиясының ерекшелігі: 

А) Атеизм

Б) Теологизм

В) Социоцентризм

Г) Космоцентризм

Д) Антропоцентризм

39 Қайта өрлеудің әлеуметтік утопиясының авторлары:

А) Макиавелли, Монтескье

Б) Коперник, Галилей

В) Кузанский, Бруно

Г) Мор, Кампанелла

Д) Помпонаци, Мирандолла

40 “Адам сүйіспеншілік объектісі, себебі, ол сана қабілеті бар және сүйспеншілікке қабілетті тірі организм. Бұл ұрпақтар заңы” деген пікір кімдікі?

А) Фейербахтікі

Б) Аристотельдікі

В) Сократтікі

Г) Спинозанікі

Д) Монтеньдікі

41 Фейербахтың ілімі философияның қай жүйесіне жатады?

А) Субъективті идеализм

Б) Прагматизм

В) Антропологиялық материализм

Г) Объективті идеализм

Д) Рационализм

42 Апостериорлық білім – ол:

А) Тәжірибеден алынатын+

Б) Тәжірибеден кейін

В) Тәжірибеге дейін

Г) Сырды ашу

Д) Сезімдік

43 И. Фихте И. Канттың ілімінде нені теріске шығарды:

А) Өзіндік зат +

Б) Трансценденталдық әдіс

В) Категориялық императив

Г) Антиномия

Д) Теориялық ақыл

44 Кант бойынша – антиномия:

А) Дүниенің жалпы заңы

Б) Әрекетсіздік

В) Тәжірибеден алынған білім

Г) Қарама-қайшы ережелер

Д) Априорлыќ пікір 

45 Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңын кім ашты? 

А) Ницше

Б) Бергсон

В) Гоббс

Г) Гегель

Д) Дидро

46 Гегельдің философиялық жүйесіндегі басты ұғым:

А) Абсолютті объект

Б) Жоғарғы субстанция

В) “Мен”

Г) Абсолют идея

Д) Сұлулық

47 “Философтар дүниені әртүрлі жағдаймен ғана түсіндіреді, ал істің мәні оны өзгертуде болып табылады” деген идея кімдікі?

А) Фейербахтыкі

Б) Маркстікі+

В) Руссонікі

Г) Ламетридікі

Д) Гольбахтікі          

48 Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндірген ойшыл:

А) Гегель

Б) Маркс

В) Энгельс

Г) Фейербах

Д) Герцен

49 “Қоғамдық-экономикалық формация” қай философияның негізгі ұғымы:

А) Неотомизм

Б) Марксизм

В) Фрейдизм

Г) Персонализм

Д) Логикалық позитивизм

50 Маркс бойынша - адам:

А) Табиғи жаратылыс

Б) Қоғамдық қатынастар жемісі

В) Ойлайтын зат

Г) Қоғамдық хайуан

Д) Ізгілікті тұлға

51 Тарихты материалистік түсіндіру не білдіреді?

А) Қоғамдық жүйеде материалдық өндірістің негізгі рөлі+

Б) Пролетариаттың тарихи миссиясың

В) Тарихи дамуды болжау

Г) Табиғаттағы дао жүйесі

Д) Қоғамның рухани өмірі

52 К.Маркс қоғамдық-экономикалық формацияның неше түрін бөліп көрсетті

А) 10

Б) 5

В) 2

Г) 7

Д) 4

53 «Біртұтастық» (всеединство) деген философиялық жүйенің негізін салушы кім?

А) Соловьев+

Б) Чернышевский

В) Бердяев

Г) Франк

Д) Флоренский

54 Бердяевтің ілімі қандай философиялық бағытқа жатады?

А) Позитивизм

Б) Рационализм

В) Фрейдизм

Г) Персонализм+

Д) Анархиялық социализм

55 “Біртұтастық” идеясының мағынасы:

A) Құдай барлығын өзі тұтастырады+

B) Құдай мен дүние бір

C) Дүние құдайға тең

D) Барлығын адам кеңестіреді

E) Барлығы санада

56 Славяншылдықтың орталық ұғымы:

А) Соборлық (Соборность)+

Б) Біртұтастық

В) Жарылқау

Г) Абсолют рух

Д) Теориялық ақыл

57 Батысшылдар мен славяншылдар арасындағы айырмашылық неде:

А) Тарихта тұлғаның рөлін көрсетуде

Б) Тарихи процестің мәнін түсіндіруде

В) Соборность идеясында

Г) Европаның әлемдік мәдинетке қосқан үлесі

Д) Ресейдің тарихи даму жолың анықтау+

58 Орыс революционер-демократы:

А) Толстой

Б) Чернышевский+

В) Соловьев

Г) Бердяев

Д) Шестов

59 Орыс космизмінің өкілдері

А) Белинский, Добролюбов, Огарев

Б) Федоров, Циолковский, Вернадский

В) Хомяков, Самарин, Аксаков

Г) Толстой, Достоевский, Гоголь

Д) Тютчев, Фет, Некрасов

60 “Материализм және эмпириокритицизм” еңбегінің авторы:

А) Плеханов

Б) Струве

В) Ленин

Г) Маркс

Д) Хомяков

61 Мына бағыттардың қайсысын орыс діни философиясына жатқызуға болады

А) Эмпириокритицизм

Б) Логикалық позитивизм

В) Славянофильдер+

Г) Рационализм

Д) Некантшылдық

62 Абайдың философиялық көзқарасы:

А) Пантеизм

Б) Идеализм

В) Деизм

Г) Механицизм

Д) Дуализм

63 “Адасқан өмір” поэмасының авторы:

А) Абай

Б) Торайғыров

В) Дулатов

Г) Байтұрсынов

Д) Құдайбердиев

64 Шәкәрім бойынша адамның мәні неде?

A) Ақылда

B) Құдайға сенім

C) Жан

D) Ар-ұят (ождан)

E) Парыз

65 Ж. Баласағұнның «Құтты білік» еңбегінде неше құндылық белгілеген?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 8

66 Абайдың “ақыл, қайрат, жүрек” тұтастығында бастысы:

А) Ақыл

Б) Жүрек

В) Қайрат

Г) Үшеунің бүтіндігі

Д) Ешқайсы емес

67 “Үш анық” еңбегінің авторы:

A) Баласағұн

B) Қашғари

C) Алтынсарин

D) Шәкәрім

E) Абай

68 Түрік дүниетанымының ерекшелігі

А) Пантеизм

Б) Идеализм

В) Атеизм

Г) Деизм

Д) Синкретизм+

69 Баласағұн бойынша басты құндылық:

А) Әділдік+

Б) Дәулет

В) Ақыл

Г) Қанағат

Д) Қулық

70 Ш. Уәлиханов бойынша қазақтардағы “қос дін”:

А) Буддизм мен зороастризм

Б) Ислам мен христиандық

В) Тотемизм мен фетишизм

Г) Иудаизм мен синтоизм

Д) Шаманизм мен ислам

71 Зар-заман ақындарын атаңыз:

А) Абай, Ыбырай

Б) Шортанбай, Дулат

В) Шәкәрім, Сұлтанмахмұт

Г) Мағжан, Сәкен

Д) Баласағұн, Иссауи

72 Ахмет Игунеки мен Сүлеймен Бақырғани шығармашылығын біріктіреді:

А) Сопылық этика+

Б) Стихиялы материализм

В) Шығыс перипатетизмі

Г) Ғылыми атеизм

Д) Ортодоксал ислам

73 Абай философиясындағы басты мәселе:

А) Адам

Б) Ұлт

В) Табиғат

Г) Тіл

Д) Ғылым

74 Мына заңдардың қайсысын О. Конт тұжырымдайды:

А) Терістеуді терістеу

Б) Адам дамуының үш интеллектуалды сатысы

В) Ғылымның секірмелі дамуы

Г) Өмір сүру қағидалары

Д) Өмір – уайым, ерік

75 Мына бағыттардың қайсысы философияны аксиология деп түсіндіреді:

А) Позитивизм

Б) Неокантшылдық+

В) Өмір философиясы

Г) Неотомизм

Д) Экзистенциализм

76 Эмпириокритицизм қандай философиялық бағытқа жатады:

А) Позитивизм

Б) Экзистенциализм

В) Фрейдизм

Г) Прагматизм

Д) Антропософия

77 Фрейд концепциясындағы мәдениет ұғымы қалай сипатталады:

А) Санадан тыс психикалық процестердің әлеуметтік жаныштау механизмі

Б) Қоғамның айрықша сипаттамасы, адам қолы жеткен тарихи даму деңгейі

В) Адамға тән негізгі психикалық жағдайлардың әлеуметтік мәнініә сипаты

Г) Жеке адамның рухани әлемі

Д) Материалдық және рухани құндылықтар

78 ”Шекаралық жағдай” ұғымы қай философиялық бағытқа жатады:

А) Иррационализм

Б) Атеизм

В) Идеализм

Г) Экзистенциализм

Д) Прагматизм

79 Лакатостың теориясында ғылымның құрылымындағы негізгі элемент:

А) Ғылыми зерттеушілік жобасы+

Б) Ғылыми революция

В) Әлемнің ғылыми түрі

Г) Парадигма

Д) Гипотеза

80 А. Тоинбидің айтыуынша философияның зерттейтін объектісі:  

А) Адамзаттың бүтіндігі

Б) Ұлттық және мемлекеттік білім

В) Абсолюттік рух

Г) Өркениет+

Д) Адам мен табиғат

81 Парадигма дегеніміз:

А) Этиканың ережесі

Б) Адам тәрбиелеу

В) Қоғамның моделі

Г) Ғылыми қоғам қолдайтын ғылыми нәтижелердің жиынтығы+

Д) Философиялық ұғым

82 Философияға “парадигма” ұғымын ендірген:

А) Рассел

Б) Гегель

В) Кун

Г) Лакатос

Д) Хайдеггер

83 Экзистенциализм ілімінің негізгі анықтамаларын көрсетіңіз:

А) Болмыс, материя, сана

Б) Біртұтастық, жинақылық, руханиялық

В) Интроспекция (ішкі дџниеге назар аудару), индукция, дедукция

Г) Өмір сүру, абсурд, трагизм

Д) Практикалық іс-әрекет, заттандыру, затсыздандыру

84 Экзистенциализм ілімінің негізгі мәселесі:

А) Нақты адамның өмір сүруінің мәні

Б) Танымның сипаты

В) Ғылыми зерттеудің логикасы

Г) Тұлғаны толық жетілдіру мәселесі

Д) Дүниеге толық көзқарас қалыптастыру

85 Логикалық позитивизімде верификация принципінің түсінігі:

А) Ой-пікірдің салыстырмалығы

Б) Адам танымын жоққа шығару

В) Дүниені тануға күмәндану

Г) Ғылыми және діни ақиқат бар

Д) Ғылыми тұжырымдарды нағыз шындыққа тексеру қажеттілігі+

86 Иррационализм – бұл:

A) Ақыл ойдың ролін жоғары бағалау

б) Құдай мен табиғатты бір деп түсіну

в) Материалистік монизм

г) Ќазіргі табиғаттану бағыты

д) Адам сезімдерін мистикаға айналдыру

87 Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы қандай сұраққа жауап береді:

A) Дамудың бағытын көрсетеді 

б) Даму процесінің түрін көрсетеді

в) Дамудың қайнар көзін көрсетеді

г) Танымның мақсаты не деген сұраққа жауап іздейді

д) Дамудың бір ізбен келе жатқан тәртібін көрсетеді

88 Субъективтік диалектика деген не:

А) Табиғат диалектикасы

Б) Қоғам дамуының диалектикасы

В) Ойлау диалектикасы+

Г) Адам пайда болуының диалектикасы

Д) Таным әдісінің диалектикасы

89 Терістеуді терістеу заңы бойынша даму процесі қалай жүреді:

А) Шеңбер тәрізді

Б) Спираль тәрізді

В) Түзу сызық тәрізді

Г) Ирек қозғалыс тәрізді

Д) Стихиялық түрде

90 Болмыстың дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

А) Сезім әлемі

Б) Болып жатқан оқиғаның жүйелілігі

В) Адам орны

Г) Көп түрлі материалдық және рухани заттар мен құбылыстарды білдіретін абстрактілік түсінік

Д) Ерік

91 Материя дегеніміз:

А) Әлемдегі элемент

Б) Объективтік шындықты білдіретін категория

В) Қуатты энергия

Г) Заттардың жиынтығы

Д) Бірінші зат

92 Детерминизм философиялық принцип ретінде бұл:

А) Барлық құбылыстардың себепке тәуелділігі туралы ілім+

Б) Табиғат пен қоғам эволюциясындағы секіріс мәселесі

В) Өзгерістердің негізгі заңы

Г) Шартсыз қозғалыс

Д) Әлеуметтік процестердің стихиялық негізі

93 Адам – софистер түсінігінде:

А) Адам – барлық заттар өлшемі

Б) Адам - қоғамдық хайуан

В) Адам - машина

Г) Адам – бұл бостандық

Д) Адам – құдайдың баласы

94 Антропогенез ұғымының мәні:

А) Қоғамның пайда болуы

б) Адамның пайда болуы

в) Табиғаттың пайда болуы

г) Адам нәсілінің пайда болуы

д) Ғарыштың пайда болуы

95 Социогенездің анықтамасы:

А) Адамның физикалық дамуындағы кемшіліктер:

б) Абстракциялық процестер

в) Қоғамның пайда болуы+

г) Моральдық нормалар

д) Адамның физикалық дамуы

96 Декарт бойынша адамның мәні неде:

А) Құдайдың адамы

б) Ақылды хайуан

в) Табиғи адам

г) Ақыл-ойы бар зат+

д) Рух пен дененің бірлігі

97 Антропосоциогенездің орталық факторын атаңыз:

А) Еңбек

б) Тура жүріс

в) Инстинкт

г) Екі қолдың болуы

д) Тері түрі

98 Философиялық антропология пәні:

А) Саясат

б) Қоғам

в) Құндылық

г) Адам

д) Мәдениет

99 Адамның еркін басты құндылық деп мойындайтын бағыт:

А) Прагматизм

Б) Экзистенциализм

В) Неокантшылдық

Г) Өмір философиясы

Д) Психоанализм

100 Адам табиғатындағы дуализм:

А) Теориялық және практикалық

Б) Биологиялық және әлеуметтік

В) Діни және ғылыми

Г) Ойлау және сезімдік

д) Туа біткен және жүре қабылдау

101 Экзистенциализмдегі адам және Құдай:

А) Адамды – Құдай жаратқан

б) Адам – Құдайға тән

в) Адам – Құдайдан жоғары

г) Адам – Құдай қарама-қайшылығы

д) Адам – өзі құдай

102 Мына қорытынды қай ойшылдыкі: “Таным дегеніміз адамның бір кезде көрген идеяларын еске түсіру”:

A) Аристотельдікі

б) Эпикурдікі

в) Конфуцийдікі

г) Платондікі

д) Сократтікі

103 Ғылым:

А) Табиғат және қоғам заңдарын тану процесінің теориясы және әдіснамасы

Б) Индивидтің өмірлік тәжірибесі

В) Әртүрлі білімнің бағалануы

Г) Ғылымның эксперименттік шығармашылығы

Д) Ғылыми гипотезалар

104 Сананың әлеуметтік сипаты:

А) Сана – бейнелеу формасы 

Б) Сана – организмнің тәуелді физиологиялық процестері

В) Сана – ол адамның іс-әрекетінің және практикалық қызметінің нәтижесі+

Г) Сана – түйсік жүйесі

Д) Сана – ырықсыз сезім туындысы

105 Білімге жету шындығына күмән келтіретін ілім:

А) Стоицизм

Б) Гедонизм

В) Скептицизм

Г) Эвдемонизм

Д) Прагматизм

106 О. Шпенглер мен А. Тоинбидің теорияларында мәдениет қалай түсіндіріледі:

А) Білім дамуының деңгейі

Б) Тарбиенің жүйесі

В) Өзара еш бір байланыссыз жергілікті өркениеттер+

Г) Адам қатынасын реттейтін механизм

Д) Элитарлық өнер

107 Мәдениет:

А) Тәрбие

Б) Білім

В) Өңдеу

Г) Мінез-құлық

Д) Өнердің түрі

108 Қазіргі заманның  жаһандық проблемасы:

А) Тіл проблемасы

Б) Өмір және өлім проблемасы

В) Тіршілік проблемасы

Г) Өмір мағынасы проблемасы

Д) Экологиялық, демографиялық проблемалар

109 Өркениет:

А) Тұтынушы қоғам

Б) Қоғамның тарихи даму сатысы+

В) Мемлекет дамуы

Г) Жеке меншік таралуы

Д) Ерекше мѕдениет

110 Прогресс:

А) Алға басу

Б) Ғылым және техника дамуы

В) Тұлғалық адамгершілікке жету

Г) Әлеуметтік революция

Д) Үдемелі даму+

111 Әлеуметтік танымның негізгі әдістері:

А) Математикалық талдау

Б) Сезімдік, өзін бақылау, құндылық+

В) Топтау әдісі, дислокация

Г) Қорғаныс әдісі

Д) Шапшандық әдіс

112 Діннің негізгі қызметі:

А) Компенсаторлық

Б) Жүйелік

В) Әдістемелік

Г) Дүниеге көзқарас+

Д) Болжамдық

113 Әлеуметтік жүйе элементтері:

А) Табиғат және оның құрылымы

Б) Атом, молекула, электрон

В) Галактика және метагалактика

Г) Метсфера, атмосфера

Д) Мемлекет, құқық, мораль, дін+

114 «Пассионарлық» концепциясының мәні:

A) Әртүрлі этностардың космостық энергияларының жоқтығы

Б) Нақты халықтың дамуы

В) Халықтың таңдауы

Г) Этностардың негізгі космостық энергиялары+

Д) Мәдени-этникалық қоғамдыстық

115 Технологиялық прогресс мәселелерін зерттейтін:

A) Тарих философиясы

Б) Мәдениет философиясы

В) Техника философиясы

Г) Экология философиясы

Д) Компьютерлік технология философиясы

116 «Мемлекетті философтар басқару керек» деп есептеген ойшыл:

A) Сократ

Б) Аристотель

В) Эпикур

Г) Анаксагор

Д) Платон

117 Географиялық детерминизм принципін бірінші болып ұсынған ойшыл:

A) Макиавелли

Б) Дидро

В) Руссо

Г) Монтескье

Д) Мор

118 Аксиология бұл:

А) заттардың сыртқы және ішкі жасырын мәні

Б) танымның рационалдық формасы

В) құндылықтардың табиғаты, олардың әлеуметтік шындықта алатын орны мен құндылықтар әлемінің құрылымы туралы философиялық ілім

Г) заттар мен құбылыстар, үдерістердің жекелеген қасиеттерінің байланыстарын, арақатынастарын көрсететін ойлау формасы.

Д) қоршаған дүниені тану жайлы философиялық ілім

119 Ф. Ницше ілімінде құндылықтарды жасаушы, бұл:

А) нәресте+

Б) ғалым

В) мемлекеттік қайраткер

Г) дін қызметшісі

Д) заңгер

120. М. Шелер бойынша құндылықтар – бұл:

A) Философиялық антропологияның басты мәселелері+

Б) Адам тағдыры

В) Махаббат мәселесі

Г) Жүректің логикасы

Д) Сананың мазмұны

121 Құндылықтар жіктелуіндегі витальдыға жататыны:

A) денсаулық +

Б) парыз

В) сенім

Г) отбасы

Д) адалдық

122 Құндылықтар жіктелуіндегі әлеуметтікке жататыны:

A) отбасы +

Б) Құдай

В ) сенім

Г) шіркеу

Д) сұлулық

123 Құндылықтар жіктелуіндегі діниге жататыны:

A) шіркеу

Б) әлеуметтік татус

В) жағдай

Г) отбасы

Д)денсаулық

124 Моральдің басты қызметі:

A) реттеу

Б) ағартушылық

В) нотация оқу

Г) қысым көрсету

Д) шектеу

125  «Категориялық (бұлжымас) императив» - бұл негізгі .... И.Канттың ой тұжырымы:

A) адамдардың бәрі бірдей міндетті түрде орындауы тиіс емес моральдің бұлжымайтын императивіне қатысты

Б) жоғарғы адамгершілік талапқа қатысты

В) саяси өмір заңына қатысты

Г) адамзат ойын категориялық құру заңына қатысты

H) даму заңына қатысты

126 И.Канттың пайымдауындағы парыз, адамгершілік дегеніміз:

А) адамгершілік сананың тұрақтылығын қамтамасыз етуші басты бақылаушы тетік

Б) сын

В) мақсат

Г) кез-келген адамның қолынан келе бермейтін іс

Д ) ар-ұждан

127 Гегельдің үштік принципіне енетін элементтерді көрсетіңіз:

A) факт, тексеру, синтездеу

Б) анализ, синтез, теріске шығару

В) тезис, антитезис, синтез

Г) индукция, дедукция, аналогия

Д) тезис, синтез, аппробация

128 Ф.Ницше Батыс мәдениетінің тарихын Сократтан бері... деп есептейді:

А) Декаданс, адамның рухы жүдеген жанға айналуы

Б) Ренессанс, жаңғыру дәуірі

В) Прогресс, ағарту кезеңі

Г) Парасат, ақыл-ой дәуірі

Д) Өркендеген, гүлденген кезі

129 Ф. Ницшенің шығармашылығы классикалықемес философиялық пайымдаудың бастауы ретінде:

A) Көңіл көтеру мен қуаныш ғылымын ұсынды

Б) Жоғары жетілген адам туралы ілімді ұсынды

В) Шаттану, рахаттану философиясын ұсынды

Г) Батыстық рационализмді сынау+

Д) Жігер және билік туралы ілімді жасады

130 Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні:

A) қайырымдылық арқылы басқару теориясында+

Б) мемлекетті құру жолында

В) шындықтың әлеуметтік мәселелері

Г) қоғамның әлеуметтік стратификациясын құруда

Д) азаптанудан құтылуда

131 Прагматизм философиясының негізгі ұғымдары:

A) зат, құбылыс, мән

Б) верификация, фальсификация

В) априори, апостериори, “өзіндік зат”

Г) табыс, пайда, тиімділік

Д) интенционалдылық, редукция, таза сана

132 Постмодернизм философиясының өкілдеріне жататындар:

A) Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза

Б) Ж. Лиотар, Ж. Деррида, М. Фуко

В) М. Хайдеггер, К. Ясперс, А.Камю

Г) У.Джемс, Ч. Пирс, Д.Дьюи

Д) З. Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм

133 Прагматизм философиясының өкілі:

А) К.Поппер

Б) Т.Кун

В) Э.Фромм

Г) У.Джеймс

Д) З.Фрейд

134 Э. Кассирер бойынша адам қандай әлемде өмір сүреді?

A) ертегі әлемінде

Б) символдық әлемде

В) Ғылым әлемінде

Г) Сигналдар жүйесінде

Д) қиял әлемінде

135 Й. Хейзинга бойынша ойын:

A) Мәдениеттен үлкен, кәрі +

Б) Жабырқау, зерігу, көңілсіздіктен арылу амалдары

В) Балаға тән негізгі әрекет

Г) Жануарларды қолға үйрету тәсілі

Д) Символдар мен таңбалар, белгілер

136 Антропосоциогенез идеясына тиесілі факторлар:

A) ойын, тіл, эмоция 

Б) сана, инстинкт, жігер

В) сана, тіл, еңбек+

Г) зейін, қабылдау, ойлау

Д) түйсіну, сезіну, елестету

137 Ж.-П. Сартр пайымдауындағы экзистенция:

A) Таңдау еркіндігі

Б) Адамның мәні

В) Адам табиғаты

Г) Тәңірі, Абсолют жайлы ойлап зарығу, жабырқау

Д) Мағынасыздық тұтқынынан босау

138 Төмендегі ұғымдардың қайсысы өмір философиясына жатады?

А) архетип

Б) либидо

В) өмірге ерік

Г) абсурд

Д) герменевтикалық анализ

139 «Махаббат зерделі адамға лайықсыз ессіздік күйі» деп түсіндіріледі:

A) Ағартушылық дәуірінде+

Б) Антика дүниесінде

В) Мұсылмандық Испанияда

В) Ортағасырлық Шығыста

Г) Еуропа әдебиетінде

Д) Трубадурлар поэзиясында

140 Э.Фромм махаббат дегеніміз..... деп есептейді:

А) бір көргеннен ғашық болу

Б) сырттай ғашық болу

В) ата-аналар бейнесінің сүйіктісіне көшуі

Г) пір тұту

Д) адамға құрмет, қамқорлық+

141 Э.Фромм пікірінше махаббаттың жалған түрі:

A) әділеттілікке ұмтылу

Б) сүйіктісіне табыну+

В) ғарыштық сезім

Г) Құдайға деген махаббат

Д) Өмірге құштарлық

142 Ежелгі гректердегі «филия» ұғымы:

A) ата-анаға, адамға, достарға деген махаббат

Б) ғаламның шығармашылық принципі

В) шектен шыққан құмарлық пен ессіздік

Г) Өткінші махаббат

Д) өз аясында шектелген ұғым

143 Адам табиғатының мәнін ашатын үш бастама:

А) өнер, білім, ғылым

Б) биологиялық, психикалық, әлеуметтілік

В) мәдениет, өркениет, руханиилық

Г) психикалық, руханилық, табиғилық

Д) саясат, құқық, мораль

144 Адамдық мәннің іргелі қасиеттеріне жатады:

А) темперамент, мінез-құлық, тәрбие

Б) шешендік, атаққұмарлық, билік

В) шыншылдық, альтруизм, аяушылық

Г) бостандық, ар-ұят, намыс

Д) инстинкт, жігер, ерік

145 Философиялық антропологияның өкілдері:

A) Ж.-П.Сартр, А.Камю

Б) М.Шелер, Г. Плеснер

В) А.Швейцер, Э.Тоффлер

Г) А.Тойнби, О.Шпенглер

Д) М.Хайдеггер, Ж.Деррида

146 К.Ясперс бойынша тарихтың әмбебаптығы мен бірлік идеясы:

А) Дүниежүзілік рухтың өзін өзі тануы мен түсінуінің үрдісі

Б) Адам өмір сүруінің бірегейлігі+

В) Қоғамдық – экономикалық формациялардың заңды алмасу процесі

Г) Әлемдік рухтың таңдаулы халықтардың мақсаттарын орындауы

Д) Әлемнің жердегі қаладан Құдай қаласына бағыт алған қозғалысы

147 К.Ясперс пікірінше тарих:

A) Қатаң ғылымилықтан бас тартуы қажет+

Б) Қосылатын нүктелерден сызылған сызық

В) Жалпылауға бағытталған болуы керек

Г) Заңдылықтарды анықтауы қажет

Д) Мейлінше дәлдік критериилерін ұстануы қажет

148 К. Ясперс үшін тарих дегеніміз:

A) Көнедегі «Алтын адамды» тірілту

Б) Екі белгісіздік, өткен мен келешек арасындағы ашық сызық+

В) Алғашқы қауымдық кезеңдегі жетілгендікті қалпына келтіру

Г) Сызықтық себептілік байланысқа бағынышты 

Д) Дәуірлер эстафетасы – дәуір құрбандығы – келешекке 

149 К.Ясперс іліміндегі «белдеулік уақыт»:

A) Шығыс пен Батыстың тарихи кездесуінің лездік сәті, адамзат тарихының бірлігін түсінуі, адамзаттың рухани оянуы

Б) Қазіргі жыл санаудың бастауы

В) Батыс пен Шығыстың бірінен бірі алшақтаған кезі

Г) Өркениеттер қақтығысы

Д) Адамның пайда болған уақыты

150 «Тарих философиясы» терминін алғаш қолданған ойшыл:

A) Ф.Вольтер

Б) Ж.-Ж.Руссо

В) Д.Дидро

Г) Г.Гегель

Д) И.Кант

151 Антикалық философиядағы адам бейнесі:

A) тағдырға бағынған микрокосм;

б) Өлмейтін жаны бар тіршілік иесі;

в) иррационалдық тірлік иесі;

г) ойлайтын жаран;

д) «аралықты болмыс»

152 Философиялық антропологияның бастауында тұрған ойшыл:

A) Платон;

Б) Ницше;

в) Августин;

г) Кант;

д) Спиноза.

153 Батыс философиясындағы тұңғыш адамға бетбұрыс жасағандар:

A)Платон мен Аристотель

б) Софистер мен Сократ

в) Парменид пен Зенон

г) Кант пен Фихте

д) Спиноза мен Декарт

154 Адамға зерделі, қоғамдық жануар деп анықтама берген:

A) Платон;

б) Ницше;

в) Аристотель;

г) Декарт;

д) Спиноза.

155 Христиандық антропологияға сай адам дегеніміз:

A) «ойлайтын тростник»;

б) саяси жануар;

в) Құдайдың өзіне ұқсатып жаратқан тіршілік иесі;

г) ойыншыл жаран;

д) мәңгілік абсолютті рух.

156 «Адам - бұл жандандырылған машина», - деген ойшыл:

A) Ф. Вольтер

б) Аврелий Августин

в) Әл-Фараби

г) Ж. Ламетри

д) К. Маркс

157 «Адам екі дүниеге – табиғи қажеттілік дүниесі мен адамгершіліктік еркіндік дүниесіне - тиесілі» деп санаған неміс классикалық философиясының өкілі:

A) Г.В.Ф.Гегель

б) Л.Фейербах

в) Ф.Фихте

г) И.Кант

д) Ф.Шеллинг

158 «Адам – рәміз тудырушы тіршілік иесі» анықтамасын берген:

A) И.Кант

б) К.Маркс

в) Аристотель

г) З.Фрейд

д) Э.Кассирер

159 Антропогенез идеясын ұсынған ғалым:

A) М.Шелер

б) К.Маркс

в) Ч.Дарвин

г) И.Кеплер

д) Г.Галилей

160 Адам мен қоғамның шығу тегі үдерісін белгілейтін термин:

A) антропосоциогенез.

б) антропоцентризм.

в) евгеника.

г) генетика.

д) антропоморфизм.

161 Ф.Энгельстің пікірінше, антропосоциогенезде шешуші рөл атқарған әлеуметтік фактор:

A) отты пайдалану

б) еңбектік іс-әрекет

в) жер бетіндегі климаттық жағдайлар

г) космикалық әсерлер

д) құдайлардың жасампаздығы

162 Адам мәнінің марксистік түсінігі:

а) биологиялық

б) теологиялық

в) космостық-планетарлық

г) әлеуметтік-еңбектік

д) идеалдық-рухани

163 Адамның пайда болуының ойындық тұғырнамасының авторы:

A) Аристотель.

б) Ф. Ницше.

в) З. Фрейд.

г) Ф. Энгельс.

д) Й. Хейзинга.

164 Индивид - бұл:

A) жеке тұлға

б) адамдағы әлеуметтік бастама

в) адамдағы биологиялық бастама

г) адамдағы шығармашылық бастама

д) бірегей жаран есебіндегі адам

165 Адамның әлеуметтік қасиеттерінің тұтастығы (қоғам өкілі ретіндегі адам):

а) даралық

б) индивидуум

в) кісілік

г) тұлға

д) индивид

166 Тұлға ұғымы нені білдіреді:

A) адамның биологиялық ерекшеліктерін

б) жеке тұлғаның (индивидтің) әлеуметтік сапасын, оның тұтастығының, дербестігінің өлшемін

в) адамның өзіндік санасын

г) адамның психикалық көңіл-күйін

д) адамның сыртқы көрінісін

167 Өмірдің мағынасы, адам өмір сүруінің құндылығы туралы сұрақтар:

A) экзистенциалдық сұрақтар

б) әлеуметтік сұрақтар

в) теологиялық сұрақтар

г) этологиялық сұрақтар

д) психологиялық сұрақтар

168 ХХ ғ. философиясының ерекше бағыты ретіндегі философиялық антропологияның негізін қалаушылар:

A) М.Шелер, Г.Плесснер

б) С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр

в) М.Хайдеггер, К.Ясперс

г) Т.Кун, И.Лакатос

д) Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский

169 Болашақты болжаудың заңдылықтарын зерделейтін ғылым;

A) астрология.

б) евгеника.

в) космонавтика.

г) футурология.

д) магия.

170 Нәтижесі эксперимент жүзінде тексерілген шындық туралы теориялық жүйелер болып табылатын іс-әрекет саласы:

A) өнер

б) адамгершілік

в) саясат

г) ғылым

д) философия

171 Ғылым әлеуметтік институт ретінде қалыптасты:

A) Антика заманында

б) Жаңа заманда

в) Орта ғасырларда

г) Қайта Өрлеу заманында

д) Ол әрқашанда осындай болған

172 Ғылымның тұтас феномен, шындықты жүйелі түрде зерттеу саласы ретінде қалыптасқан уақыты:

A) б.д.д. VІ ғ.

б) XІІІ ғ.

в) XV ғ.

г) XVІІ ғ.

д) XX ғ.

173 Парапсихология, астрология, эзотерика - бұл:

A) танымның ғылымнан тыс формалары

б) жаратылыстану ғылымдары

в) техникалық ғылымдар

г) әлеуметтік ғылымдар

д) математикалық ғылымдар

174 Ғылыми таным ұйымдасуының жоғары формасы:

A) мәселе

б) ғылыми факт

в) гипотеза

г) әдіс

д) теория

175 Ғылыми білімнің ақиқаттығы мен жалғандығы әлі айқындалмаған формасы:

A) теория

б) конструкт

в) гипотеза

г) мәселе

д) ғылыми факт

176 Ғылыми танымның негізгі деңгейлері:

A) нақты-ғылыми және философиялық

б) эмпириялық және теориялық

в) жаратылыстанулық және әлеуметтік-гуманитарлық

г) тарихи және логикалық

д) парағылыми және квазиғылыми

177 Ғылыми танымның деңгейлері:

A) абстрактылық және нақтылық

б) сезімдік және рационалдық

в) іргелі және қолданбалы

г) жаратылыстанулық және әлеуметтік

д) эмпириялық және теориялық

178 Рационалдық танымның формалары:

A) «Мен», «Ол», «Жоғарғы-Мен»

б) ұғым, пікір, ой-тұжырымы

в) түйсік, қабылдау, елестету

г) елес, фантазия, қиял

д) эмоциялар, ерік, жады

179 Эмпириялық зерттеу әдістері:

A) бақылау, өлшеу, эксперимент

б) анализ және синтез.

в) индукция және дедукция.

г) аксиоматикалық және гипотетикалық-дедуктивтік.

д)  абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу.

180 Теориялық танымның әдістері:

A) формалдау, аксиомалау, эксперимент

б) анализ және синтез, бақылау, салыстыру

в) бақылау, өлшеу, эксперимент

г) модельдеу, жалпылау, тәжірибе

д) аксиоматикалық, гипотетикалық-дедуктивтік, абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу.

281 Жалпы ғылыми әдіс:

A) құрылымдық-функционалдық талдау

б) физикалық эксперимент

в) химиялық талдау

г) абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу әдісі

д) кванттылау әдісі

182 Дүние туралы ғылыми ұғымдар мен заңдарға сүйенетін тұтас жүйе:

A) ғылыми рационалдылық

б) ғылыми революция

в) дүниенің ғылыми суреттемесі

г) ғылыми методология

д) ғылыми теория

183 Т. Кунның ғылым дамуы жөніндегі тұғырнамасының (концепциясының) басты ұғымы:

A) ғылымның аксиологиялануы

б) верификация

в) эйдос

г) парадигма

д) фальсификация

184 Т. Кун бойынша, ғылыми революция:

A) диалектикалық терістеу

б) гносеологиялық оптимизм

в) эмпириялық заң

г) қоғамдық-экономикалық формациялардың алмасуы

д) ғылыми парадигмалардың алмасуы

185 Сциентизм - бұл:

A) қоғамның әлеуметтік және рухани өміріндегі ғылымның рөлін абсолюттендіретін философиялық тұғырнамасы

б) индивидтің ғылыми білімдерді игеруге ұмтылысы

в) ғылым тарихын зерделеумен айналысудың пайдасы туралы ұйғарымдардың жиынтығы

г) математиканың басқа ғылымдар алдындағы басымдылығы туралы ұйғарым

д) ғылым мен техника мүмкіндіктеріне деген скептикалық қатынас.

186 Антисциентизм – бұл:

A) ырымшылдыққа қарсы күрес

б) ғылыми-техникалық прогрестің болашағына сенім

в)ғылыми-техникалық прогрестің алдыңғы шеті ретінде космонавтиканы дамытудың басымдылығын ұйғару

г) адам денсаулығы үшін басы артық білімдердің зияндылығы туралы ұйғарым

д) ғылым мен техниканың антигуманистік мәні туралы философиялық тұғырнама

187 «Ғылым қоғамның тікелей өндіргіш күшіне айналады» деген қағиданың авторы:

A) З. Фрейд.

б) С. Кьеркегор.

в) К. Маркс.

г) Б. Рассел.

д) Л. Витгенштейн.

188 «Тілдік ойын» теориясының авторы, «Тілді елестету дегеніміз, өмірдің кейбір сәттерін көз алдыңнан өткізу» деген ойшыл:

A) З. Фрейд

б) С. Кьеркегор.

в) К. Маркс.

г) Б. Рассел.

д) Л. Витгенштейн.

189 «Тіл болмыстың үйі», «Адам тілмен емес, тіл адамдармен сөйлейді десек дұрысырақ» деген пайымдаулардың авторы:

A) Л. Витгенштейн

б) С. Кьеркегор

в) М. Хайдеггер.

г) А. Камю

д) Н. Бердяев

190 Отбасы, ойын, тілдік құрылымдар арасында аналогия жүргізіп, «Ойындар отбасын құрайды» деген тұжырым жасай отырып, болмыстың сан алуандығын түсіндірген австриялық ойшыл:

A) Л. Витгенштейн

б) С. Кьеркегор

в) М. Хайдеггер.

г) А. Камю

д) Н. Бердяев

191 «Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты» - философияның негізгі сұрағы деп санаған ойшыл:

A) Аристотель

б) Платон

в) Парменид

г) Г.В.Ф.Гегель

д) Ф. Энгельс

192 Симулякр, ризома ұғымдары – қай философиялық бағыттарға тән:

A) структурализм

б) позитивизи

в) Модернизм

г) Постмодернизм

д) Постпозитивизм

193 Қазіргі заманғы ғылым бойынша саналы адамның пайда болған уақыты:

A) 35-40 мың жыл бұрын

б) 5 млн. жыл бұрын

в) 2,5 млн. жыл бұрын

г) 1 млн.жыл бұрын

д) б.д.д. 10-8 мың жылдықтар

194 Философия мен медицинаны біріктіретін философияның әдісі:

A) догматизм

б) диалектика

в) метафизика

г) эклектика

д) герменевтика

195 Медицинаны қарастыратын философияның саласы:

A) әлеуметтік философия

б) әлеуметтік антропология

в) ғылым философиясы

г) философия тарихы

д) білім философиясы

196 Ежелгі Шығыс философиясы мен медицинасындағы адам болмысы:

A) рух пен тәннің бірлігі

б) жан мен тәннің бірлігі

в) психика мен жанның бірлігі

г) материя мен форманың бірлігі

д) болмыс пен ойлаудың тепе-теңдігі

197 Ежелгі Грек философиясы адам дегеніміз не, денсаулық, аурудың себептері, адам табиғатындағы не нәрсе маңызды деген сұрақтарға жауап іздегенде мынаған мән берді:

A) биологиялық пен әлеуметтік

б) рухани және материалдық

в) сана мен бейсаналық

г) рух пен тән

д) болмыс пен болмысеместік

198 Орта ғасырлардағы медицинамен байланысты айтарлықтай ерекшеленген ғылым саласы:

а) биология

б) химия

в) математика

г) физика

д) астрономия

199 Дәрігер үшін философия пәнін оқып-үйренудің маңызы:

а) философия барша ғылымдардың әдістемелік негізі

б) философияны білу жоғары мәдениеттің белгісі

в) философияны меңгеру білімді адамның міндеті

г) дүние білімі мен ғылымының кілті философияда

д) философия ерекше қабілеттерді дамытуға көмектеседі

200 Философия мен медицинаға ортақ басты мәселе – адам, оның дүниедегі орны, өмірінің мәні болып табылады. Бірақ философиялық білімнің ерекшелігі оның теориялық сипатымен ерекшеленеді. Ал медициналық танымның ерекшелігі неде?

а) рационалдық және эмпирикалық сипатында   

б) теориялық және практикалық сипатында

в) қолданбалы және эмпирикалық сипатында

г) жаратылыстанулық және гуманитарлық сипатында

д) әдістемелік және тәжірибелік сипатында

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: