double arrow

ЛІТЕРАТУРА. Ідея застосування інерційних акумуляторів енергії на транспорті ві­дома давно

4

Інерційні двигуни

Ідея застосування інерційних акумуляторів енергії на транспорті ві­дома давно.

Підвищений останнім часом інтерес до інерційних двигунів пояс­нюється прагненням зменшити шкідливі викиди транспорту в місцях найбільш можливого перебування людей. Загальний розвиток машино­будування дозволив створити більш досконалі акумулятори механічної енергії.

Зараз перспективу застосування інерційних двигунів пов'язують з розробкою так званих "супермаховиків", які виготовляються з високоміц­них шарувато-волокнистих та нитковидних матеріалів. Це забезпечує одержання високої питомої енергоємкості та безпеки при їх руйнуванні.

Використання супермаховиків і розробка досконалих опор дозволи­ли створити силові агрегати, які забезпечують пробіг, близький до порш­невих ДВЗ.

Хоча при застосуванні інерційних двигунів повністю відсутні шкід­ливі викиди в атмосферу міст та населених пунктів, широке їх викорис­тання в близькому майбутньому не є реальним. Пояснюється це малою кількістю дослідних даних по цих двигунах, а також необхідністю розробки принципово нових конструкцій трансмісії автомобіля і створенням на­дійних і довговічних інерційних двигунів.

Більш реальним є застосування гібридних силових систем, що складаються з ДВЗ невеликої потужності і маховика, який можна від'єд­нувати від двигуна і використовувати для рекуперації енергії при галь­муванні і для розгону автомобіля. Застосування гібридної силової сис­теми забезпечує роботу ДВЗ практично в сталому режимі.

Використання інерційних двигунів і особливо гібридних силових си­стем на транспорті дозволить зменшити шкідливі викиди в навколишнє середовище.

Не дивлячись на наявність кількох двигунів нетрадиційних схем, поршневі двигуни ще значний час будуть займати провідне місце на ав­томобільному транспорті. Розглянуті нетрадиційні двигуни претендують лише на обмежене місце, зокрема можливе їх використання у спе­цифічних умовах експлуатації автомобілів (багатолюдні міста, низькі температури, автомобілі зверхвеликої вантажопідйомності та інші).

1. Абрамчук Ф.І. та інші. Автомобільні двигуни : Підручник. К.: Арістей, 2004. - 476с.

2.Богданов С.Н. и другие.Автомобильные двигатели: Учебник. М..: Машиностроение, 1987.-368с.

3. Коденцев В.Й. та інші. Двигуни внутрішнього згоряння. Підручник.К.: Вища шк.., 1974. – 272с.

4. Захарчук В.І. Основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів. Посібник.

Луцьк ДТУ, 2007. – 216с.

4

Сейчас читают про: