Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Інформаційні джерела економічного аналізу діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства
1.Джерела обов'язкової статистичної звітності:

- форма № 1 – готель (звіт про роботу готелю);

- форма № 1 – торг (звіт про товарооборот);

- форма №1 – послуги (звіт про про обсяг реалізованих платних послуг);

- форма №1 - ПВ (звіт з праці);

- форма №3 - ПВ (звіт про використання робочого часу);

- форма №2 – ОФ (звіт про наявність і рух основних фондів);

- форма № 3 – торг (звіт про реалізацію та залишкі товарів)

2. Джерела фінансової звітності:

- Ф №1 «Баланс»

- Ф №2 «Звіт про фінансові результати»

- Ф №3 «Звіт про рух грошових коштів».

12. Довідкова література (для розрахунку економічних показників діяльності підприємств).

1. Господарський кодекс України № 436 – IV від 16.01.2003р.

2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560 – XII зі змінами та доповненнями.

3. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР, зі змінами та доповненнями.

4. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 22.05 1997 р. № 83/97 – ВР, зі змінами та доповненнями.

5. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04. 1997 р. № 168/97 – ВР, зі змінами та доповненнями.

6. Просистему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. № 1251 – XII, зі змінами та доповненнями.

7. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.1999р. № 746/99, зі змінами та доповненнями.

8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закони. Положення, Інструкції: 36. норм.-прав. Актів / Упоряд. Д.О. Горлов, Ї.В. Шпак. – К.: Юрінком Інтер, 2000 р.

9. Закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. №2240 –3.

10. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес – плану (практикум). – К.: Знання, 2000.

11.Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм , готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання/ навчальний посібник. – К.; знання України, 2002.- 358..

12. Бойчик Ш.М., Харів П.С., Хопчан М.Ш., Піча В. Економіка підприємств: Навч. посібник. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: Каравелла; Львів: Новий світ- 2000, 2001.-298 с.

13. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – К, 2007. – 224 с.

14. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є.Організація ресторанного господарства за кордоном: Навч. Посібник. – К., 2003. – 200 с.

15. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. Пособие – Мн.: Новое знание, 2003 – 347 с.
16. Економічний аналіз. Навчальний посібник/ за ред.. акад.. НАНУ, проф.. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

23. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання – ПРЕС, 2000.

18. Кравченко Л.И.Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Учебн. – практ. Пособие. – Мн. , 2003. – 288 с.

19. Крайник О.П., Барвінські Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ За редакцією о.П.Крайник / - Львів, 2003. – 208с.

20. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, КОО,2000.

21. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка тоговельного підприємства: Підручник для вузів / за ред. Проф. Н.М. Ушакової. – К.; Хрещатик, 1999.

22. Пелихов Е.Ф., Довгаль Г.В. Конкурентоспособность фирмы и продукции и эффективность инновационо – инвестиционной деятельности : Уч. пособие. – Харьков: ХГИ “НУА”, - 2000. – 46 с.

23. Планування діяльності підприємства / За заг. ред. В.Є. Маслюка.- К.: КНХ, 2002.- 252 с.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.95 №135 “Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо – технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень”.

25. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000.

26. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. – М..2002. – 240 c..

Журнали.

1. Економіка України.

2. Гостиница и ресторан: бизнес и управление.

3. Гостиничны и ресторанный бизнес.

4. Отельер.

5. Питание и общество.

6. Ресторатор

Дата добавления: 2015-02-14; просмотров: 297; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 9175 - | 7317 - или читать все...

Читайте также:

 

34.204.200.74 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.