double arrow

Інформаційні джерела економічного аналізу діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства

1.Джерела обов'язкової статистичної звітності:

- форма № 1 – готель (звіт про роботу готелю);

- форма № 1 – торг (звіт про товарооборот);

- форма №1 – послуги (звіт про про обсяг реалізованих платних послуг);

- форма №1 - ПВ (звіт з праці);

- форма №3 - ПВ (звіт про використання робочого часу);

- форма №2 – ОФ (звіт про наявність і рух основних фондів);

- форма № 3 – торг (звіт про реалізацію та залишкі товарів)

2. Джерела фінансової звітності:

- Ф №1 «Баланс»

- Ф №2 «Звіт про фінансові результати»

- Ф №3 «Звіт про рух грошових коштів».

12. Довідкова література (для розрахунку економічних показників діяльності підприємств).

1. Господарський кодекс України № 436 – IV від 16.01.2003р.

2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560 – XII зі змінами та доповненнями.

3. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР, зі змінами та доповненнями.

4. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 22.05 1997 р. № 83/97 – ВР, зі змінами та доповненнями.

5. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04. 1997 р. № 168/97 – ВР, зі змінами та доповненнями.

6. Просистему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. № 1251 – XII, зі змінами та доповненнями.

7. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.1999р. № 746/99, зі змінами та доповненнями.

8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закони. Положення, Інструкції: 36. норм.-прав. Актів / Упоряд. Д.О. Горлов, Ї.В. Шпак. – К.: Юрінком Інтер, 2000 р.
9. Закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. №2240 –3.

10. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес – плану (практикум). – К.: Знання, 2000.

11.Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм , готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання/ навчальний посібник. – К.; знання України, 2002.- 358..

12. Бойчик Ш.М., Харів П.С., Хопчан М.Ш., Піча В. Економіка підприємств: Навч. посібник. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: Каравелла; Львів: Новий світ- 2000, 2001.-298 с.

13. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – К, 2007. – 224 с.

14. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є.Організація ресторанного господарства за кордоном: Навч. Посібник. – К., 2003. – 200 с.15. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. Пособие – Мн.: Новое знание, 2003 – 347 с.

16. Економічний аналіз. Навчальний посібник/ за ред.. акад.. НАНУ, проф.. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

23. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання – ПРЕС, 2000.

18. Кравченко Л.И.Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Учебн. – практ. Пособие. – Мн. , 2003. – 288 с.

19. Крайник О.П., Барвінські Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ За редакцією о.П.Крайник / - Львів, 2003. – 208с.

20. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, КОО,2000.

21. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка тоговельного підприємства: Підручник для вузів / за ред. Проф. Н.М. Ушакової. – К.; Хрещатик, 1999.

22. Пелихов Е.Ф., Довгаль Г.В. Конкурентоспособность фирмы и продукции и эффективность инновационо – инвестиционной деятельности : Уч. пособие. – Харьков: ХГИ “НУА”, - 2000. – 46 с.

23. Планування діяльності підприємства / За заг. ред. В.Є. Маслюка.- К.: КНХ, 2002.- 252 с.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.95 №135 “Про положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо – технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень”.

25. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000.

26. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. – М..2002. – 240 c..

Журнали.

1. Економіка України.

2. Гостиница и ресторан: бизнес и управление.

3. Гостиничны и ресторанный бизнес.

4. Отельер.

5. Питание и общество.

6. Ресторатор


Сейчас читают про: