double arrow

Тема 13 Загальна рівновага конкурентних ринків та економіка добробуту

3

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса.

Рівновага в економіці обігу. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето – ефективний розподіл. Загальна рівновага за Парето. Ефективність у виробничий сфері. Розподіл виробничих ресурсів; діаграма Еджворта.

Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи.

Тема 14 Інституціональні аспекти ринкового господарства

Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Функції держави. Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії громадського вибору у поведінці уряду.

Координація економічної діяльності в перехідний період.

Сучасна теоретична економіка про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності.

Інституціональні аспекти ринкового господарства. Інституціональна природа сучасної фірми.


Література до курсу «Мікроекономіка»

Основна:

1 Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель /Пер. с англ. под общ. Ред. В. Лисовика и В. Лукашевича. – С-ПБ.-1992.-496с.

2 Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика (в 2х т.) / Пер. с англ. – М.: Республика, 1992. Т.1-399с.; Т.2-400с.

3 Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика /Сокр. пер. с англ. Науч. ред. А.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. М.: Экономика, Дело, 1992, 510с.

4 Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения В 2х. т. /пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992, Т.1-384с.; Т.2-384с.

5 Маршал А. Принципы экономической науки М.: Прогресс, Универ., 1993.

6 Самуэльсон П. Экономика Пер. с англ. М.: Прогресс, 1964.

Додаткова:

1 Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика / Общая редакция Л.С. Тарасевича. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996, 352с.

2 Протас В.Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996, 168с.

3 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов - М.: НОРМА-ИНФА, 1998.


3

Сейчас читают про: