double arrow

Додатковий

2

1. Конституція України. 28 червня 1996 р. -К., 1996.

2. Про охорону праці Закон У країни.-К., 1992.

3. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р.-К.,

4. Про охорону здоров'я: Закон України. -К., 1992.

5. Про адміністративні порушення: Закон України. -К., 1993.

6. Про пожежну безпеку: Закон Україні .- К., 1993.

7. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України/Відомості Верховної Ради України. -1994.-№27.

8. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. -К., 1998.

9. Ю.Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека.- С-Пб.: МГП Петрополис, 1952. -123 с.

10. ГОСТ І7.2.303-78. Охрана природа. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

11. Журавлев В. Ф. Токсикология радиоактивных веществ. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

12. Измеров Н. Ф., Саноцкий И. В., Сидоров К. К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. - М.: Медицина, 1977.

13. Иванов В. И. Курс дозиметрии. - М.: Атомиздат, 1978.

14. Каспаров А. А. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1988.

15. Оксенгендлер Г. И. Яды и противоядия. - Л.: Наука, 1982.

16. Сахаев В. Г., Щербицький Б. В. Довідник з охорони навколишнього середовища. - К..: Будівельник, 1986.

17. Хепли 3., Кумасото X. Надежность технических систем и оценка риска. - М. Машиностроение, 1984.


Манойло О.Г., Швець В.Г.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Посібник та збірник завдань

До індивідуальної роботи студентів

І виконання домашньої розрахунково - графічної роботи

Підписано до друку 24.05.2011 р. Формат 60×84 1/16.

Умовн. друк. арк. 2,2. Наклад ___ Прим.___

Надруковано видавницьким центром ОДАХ.

65082, Одеса, вул. Дворянська, 13

2

Сейчас читают про: