double arrow

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Бюджетний кодекс України № 2542-ПІ від 21.06.2001 р


1. Бюджетний кодекс України № 2542-ПІ від 21.06.2001 р. // Український інвестиційний журнал. — 2001. — № 4. — С 3—38.

2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акциз­ний збір" № 18—92 від 26.12.1992 р. // Урядовий кур'єр. — 1993. — 12 січ.

3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1997 р. // Все про бухгалтер­ський облік. — 2001. — 14 черв.

4. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" № 378/96-ВР від 19.09.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — С 6—10.

5. Закон України "Про державний бюджет України на поточний рік" // www.rada.kiev.ua

6. Закон України "Про державну контрольно-реві­зійну службу в Україні" // Закони України: У 11 т. — К., 1996. — Т. 5. — С 13—20.

7. Закон України "Про державну податкову служ­бу" // Закони України: У 11 т. — К., 1996. — Т. 1. — С 7—37.

8. Закон України "Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри­чинили втрату працездатності" // Відомості Верховної Ради. — 1999. — № 46—47. — С 403; 2001. — № 4. — С. 21.

9. Закон України "Про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-Ш від 02.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22. — С 71.

10. Закон України "Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими наро­дженням та похованням" № 2240-ІП від 18.01.2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 28 лют.

11. Закон України "Про місцеві податки і збори" // Місцеве самоврядування. — 1997. — № 3—4. — С 138—146.

12. Закон України "Про пенсійне забезпечення" IV1788-XII від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2. — С 13—21.

13. Закон України "Про податок на додану вартість" № 1697-ВР від 03.04.1997 р. // Голос України. — 1997. — 15 травн.

14. Закон України "Про Рахункову палату Украї­ни" // Закони України: У 11 т. — К., 1997. — Т. 7. — С 60—76.

15. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страху­вання" № 2213-111 від 11.01.2001 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. — 2001 .— № 11. — С 43—49.

16. Закон України "Про систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.1997 р. // Право України. — 1997. — № 4. — С 21—29.

17. Закон України "Про фіксований сільськогоспо­дарський податок" № 320-IV від 17.12.1998 р. // Офіцій­ний вісник України. — К., 1998. — № 52. — С 9—17.

18. Інструкція Головної державної податкової ін­спекції України "Про порядок обчислення і сплати ак­цизного збору" № 24 від 22.06.1993 р. // Галицькі кон­тракти. — 1993. — № 45. — С 8—12.

19. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996 p. IV 254/96-ВР // Відомості ВРУ. — 1996. — № ЗО. — 86 с.

20. Указ Президента України "Про Державне казна­чейство України" IV 335/95 від 27.04.1995 р. // Урядо­вий кур'єр. — 1995. — 30 трав.

21. Указ Президента України "Про спрощену систе­му оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" № 727/98 від 03.07.1998 р. // Офіцій­ний вісник України. — К., 1998. — № 27. — С 6—13.

22. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у XX ст.: Теоретична концептуалізація і наукова про­блематика державних фінансів. — Львів: Каменяр, 2000. — С 303.

23. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінан­си: Навч. посіб. / За загальн. ред. В. Д. Базилевича. — К.: Атіка, 2002. — 368 с

24. Банківська енциклопедія / За ред. д.е.н., проф. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. — 330 с.

25. Бескид И. М. Державний бюджет України. — Тернопіль: Терноп. акад. нар. госп-ва, 1996. — 107 с.

26. Бюджетний кодекс України: Закон, засади, ко­ментар / За ред. О. В. Турчинова, Ц. Г. Огня. — К.: Пар­ламент, вид-во, 2002. — 320 с.

27. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. — К.: Вищ. пік., 1987. — 423 с

28. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, — 2000. — 416 с

29. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002.— 608 с

30. Государственные финансы: Учеб. пособ. для студ. экон. вузов и факультетов / В. М. Федосов, Л. Д. Бу­ряк, Д. Д. Бутанов и др. — К.: Лыбидь, 1991. — 294 с.

31. Дьяченко В. П. История финансов СССР. — М.: Наука, 1978. — 493 с.

32. Єпіфанов А. О., Сало I. В.,Д'яконова 1.1. Бюджет

і фінансова політика України. — К.: Наук, думка, 1997.__

302 с.

33. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник: Вид. 2-ге, випр. та доп. — Львів: Центр Європи, 1997. — 576 с

34. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: Істо­рія, теорія, практика. — К.: НІОС, 2000. — 384 с

35. Ковальчук С. В., Форкун I. В. Фінанси: Навч. посіб. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2006. — 568 с

36. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. —- К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 487 с

37. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади

України: Основи теорії та практики. — К.: НДФІ, 1997.__

191с.

38. Кучерявенко П. П. Основы налогового права. __

X.: Константа, 1996. — 320 с

39. Налоги и налогообложение: Учеб. пособ. / Руса­нова И. Г., Кашин В. А., Толкушкин А. В. и др. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. — 495 с.

40. Общая теория финансов: Учебник / Дробози-наЛ. А., Константинова Ю. Н., Окунева Л. П. и др.; Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 256 с.

41. Озеров И. X. Основы финансовой науки. — М.: Тип. тов-ва Сытина, 1914. — 364 с.

42. Опарін В. М. Фінанси: Загальна теорія: Навч. посіб.: Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.

234 Список рекомендованої літератури

43. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998. — 198 с

44. Перов А. В., Толкушкин А. В. Налоги и налогооб­ложение: Учеб. пособ. — М.: Юротт-М, 2002. — 555 с.

45. Податкова система України: Підручник / Федо­сов В. М., Опарін В. М., П'ятаченко Р. О. та ін. — К.: Либідь, 1994. — 464 с.

46. Романвнко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навч. літ-ри, 2004. — 312 с.

47. Су терміна В. М„ Федосов В. М.,Андрущенко В. Л. Держава — податки — бізнес: Із світового досвіду фіс­кального регулювання ринкової економіки. — К.: Ли­бідь, 1992. — 328 с

48. Ткачук М. И. Государственный бюджет: Учеб. пособ. — Минск: Высш. шк., 1995. — 240 с.

49. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. / Гл. ред. Н. В. Гаретовский. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 511с.

50. Финансы предприятий: Учеб. пособ. / Бороди­на Е. И., Голикова Ю. С, КолчинаН. В., Смирнова 3. М.; Под ред. Е. И. Бородиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 208 с.

51. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб­ник для вузов / Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Анд­росова Л. Д. и др.; Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. — 479 с.

52. Финансы / Родионова В. М., Вавилов Ю. Я., Гон­чаренко Л. И. и др.; Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 400 с.

53. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Ро­мановского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. — М.: Перспектива; Юрайт, 2000. — 520 с.

54. Фінанси підприємств: Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. Г. Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

55. Фінансово-правовий словник/ Укл. В. В. Безуг-ла, О. Д. Василик, Л. К. Воронова та ін. — К.: Київ ун-т, 1993. — 136 с.

56. Черпак Д. Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. — 383 с.

57. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система Украї­ни: Навч. посіб. — К.: НЮС, 2000. — 400 с.


Сейчас читают про: