double arrow

ДОДАТКИ

2

ДОДАТОК А

Приклад оформлення заяви

Завідувачу кафедри економічної теорії_____________________________

студента(ки)___курсу____групи

(форма навчання)___________________

спеціальності ______________________

__________________________________

(П.І.Б. цілком)

__________________________________

ЗАЯВА

Прошу дозволити виконувати курсову роботу на тему: “__________________________________________________________

___________________________________________________________ “

та призначити науковим керівником

________________________________________________________

(посада, звання, П.І.Б.)

“____”______________200_р. _________________(підпис)

Погоджено:

Науковий керівник ___________________

(підпис, П.І.Б., дата)

Затверджено:

“____”______________200_р. ______________(підпис)

ДОДАТОК Б

Приклад оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

З навчальної дисципліни «Основи економічної науки»

на тему:

__________________________________

__________________________________________________

Студента 1 курсу, група ____

спеціальність «___________»

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник

_________________________

(посада, звання, П.І.Б.)

Курсова робота захищена “__”___________20___р.

Оцінка “_____________”

Сімферополь 2009


ДОДАТОК В

Приклад оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………….........................3

РОЗДІЛ 1. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ...........................................................................6

1.1.Держава і ринок: проблеми взаємодії в сучасній економіці...........6

1.2.Функції держави їх реалізація в умовах ринкового господарства…………...……………………………........................11

1.3. Державна власність і розвиток державного сектора економіки...17

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР І ЙОГО МІСЦЕ в СИСТЕМІ

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.................................................20

2.1. Структура і механізм діяльності державного сектора ..................20

2.2. Державний сектор і виробництво суспільних благ...………….....24

2.3. Державне підприємництво і підвищення його ефективність....…28

ВИСНОВКИ...………………………………………………...............…30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...…....………...................32

ДОДАТКИ..……………………………………………….......................33

ДОДАТОК Д

Приклад оформлення списку використаної літератури

1. Закон України «Про систему оподатковування» від 25.06.91 № 1251- ХІІ в ред. Закону від 18.02.97 № 77/97-ВР із изм. і дополн.

2. Андрущенко В.Л., Ляшенко Ю.І. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування // Фінанси України. – 2005.- №1. – С.36-43.

3. Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України. – К.:КНЕУ, 2000.- 192 с.

4. Бревнов А.А. Основы экономической теории. – Х.: ООО Одиссей, 2004. – 512 с.

5. Гридчина М.В., Тропина В.Б., Вдовиченко И.И., Калина А.В. Налоговая система Украины.: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2003. – 144 с.

6. Основи економічної теорії: политекономичний аспект. / Отв. ред. Г.Н.Климко. – К.: Знання – прес, 2001. -646 с.

2

Сейчас читают про: