double arrow

з навчальної дисципліни «Основи філософських знань»


9. Релігієзнавство як галузь знань та наукова дисципліна.

10. Основні релігієзнавчі концепції.

11. Класифікація релігій.

12. Структура та елементи релігії.

13. Первісні форми релігії: тотемізм, фетишизм, табу, магія, анімізм.

14. Поняття про міф та міфологію.

15. Релігії Стародавнього Єгипту.

16. Релігії народів Дворіччя.

17. Релігія Стародавньої Греції.

18. Релігія Стародавнього Риму.

19. Релігії Стародавньої Індії.

20. Зороастризм.

21. Конфуціанство.

22. Даосизм.

23. Синтоїзм.

24. Іудаїзм.

25. Буддизм: особистість засновника, вчення Будди.

26. Буддиський канон, культ, головні школи і напрямки.

27. Християнство: загальна характеристика (особистість Ісуса Христа, походження та ідейні джерела).

28. Основи християнського віровчення. Вселенські собори і розкол церков.

29. Католицизм: загальна харатеристика.

30. Протестантизм: загальна характеристика.

31. Православ'я: віросповідні та культові особливості.

32. Іслам: особистість засновника та основи віровчення.

33. Святе письмо і святий переказ в ісламі; особливості культу; основні школи і напрямки.

34. Сучасні нетрадиційні релігії.
35. Дохристиянські вірування східних слов'ян.

36. Хрещення Русі. Наслідки хрещення.

37. Головні етапи розвитку християнської церкви в Україні.

38. Сучасний стан релігії і церкви в Україні.

39. Свобода совісті в духовному житті суспільства.

40. Мораль як об’єкт етики, її сутність та функції.

41. Співвідношення етики, моралі та моральності.

42. Історичне зародження морально-етичних норм людського життя.

43. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм.

44. Релігійна та світська мораль.

45. Конфуціанська мораль в культурі далекосхідного регіону.

46. Моральні принципи буддійського віровчення.

47. Моральні настанови ісламу.

48. Моральні цінності християнського віровчення.

49. Моральні традиції українського народу.

50. Основні концепції моралі в історії європейської культури.

51. Сенс життя і щастя: основні аспекти співвідношення.

52. Любов як основа морального життя людини.

53. Проблема добра і зла у світовій етичній думці.

54. Чесноти і вади як характеристики моральності людини.

55. Проблема людського щастя у вченні Григорія Сковороди.

56. Моральний зміст патріотизму.

57. Біблія як джерело моральних цінностей і норм християнської етики.

58. Професійна етика.

59. Поняття етикету: історичні корені і сучасні форми.

60. Морально-психологічні аспекти спілкування.

61. Проблема самотності у сучасному світі.

62. Сучасна етика ділової людини.

63. Етика службового конфлікту.

64. Діалогізм як риса людської особистості та його етичні засади.

65. Етика в некласичній культурі.66. Молодіжна етика: поняття, особливості, проблеми.

67. Особливості моральних аспектів молодіжного спілкування.

68. Сімейні цінності в етиці українського народу.

69. Етика в контексті ідей постмодернізму.

70. Співвідношення понять краси, прекрасного та естетичного.

71. Особливості естетики як філософської науки.

72. Провідні концепції естетичного в європейській культурі.

73. Взаємовпливи релігії та мистецтва.

74. Художні стилі класичного мистецтва.

75. Художні стилі некласичного мистецтва.

76. Художній авангард та його естетична оцінка.

77. Естетичне як цінність.

78. Діалектична єдність етичного і естетичного, їх взаємозв’язок.

79. Проблема прекрасного і потворного в житті і художній творчості.

80. Трагічне в естетиці екзистенціалізму.

81. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.

82. Мистецтво як засіб гармонізації природи і культури.

83. Основні парадигми сучасної мистецької творчості.

84. Етико-естетичні аспекти життєвого вибору особистості.

85. Життєва мудрість та етика.

86. Етичні проблеми спілкування поколінь.

87. «Краса врятує світ» – Що це означає?

88. Етико-естетичні аспекти кохання.

89. Етика та естетика в гендерному вимірі.

90. Предмет та основні функції філософії.

91. Специфіка та структура філософського знання.

92. Поняття світогляду, його специфіка та структура.

93. Типологія світогляду. Порівняльна характеристика міфологічного та релігійного світоглядів.

94. Історичні типи філософії: загальна характеристика.95. Основні філософські системи (школи давньоіндійської філософії).

96. Основні школи давньокитайської філософії: конфуціанство, даосизм.

97. Антична філософія: етапи розвитку та загальні особливості.

98. Класична доба античної філософії.

99. Загальні риси середньовічної філософії, періодизація, основні представники.

100. Загальні риси філософії доби Відродження, періодизація, основні представники.

101. Філософія Нового Часу: загальна характеристика. Емпіризм та раціоналізм.

102. Філософія Просвітництва.

103. Теорія пізнання І. Канта.

104. Діалектика Гегеля.

105. Виникнення та розвиток марксистської філософії.

106. Основні риси західноєвропейської філософії др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

107. «Філософія життя».

108. Загальні риси філософії екзистенціалізму.

109. Вчення З.Фрейда про несвідоме.

110. Основні етапи розвитку позитивістської філософії.

111. Українська філософія як культурно-історичний феномен.

112. Філософія Просвітництва в Києво-Могилянській академії. Г. Сковорода - родоначальник української класичної філософії.

113. Академічна філософія в Україні XIX ст.

114. Розвиток української філософської думки у 20-х-90-х р.р. XX ст. Філософська думка української діаспори.

115. Буття та існування як фундаментальні онтологічні категорії.

116. Поняття матерії у філософії.

117. Категорії рух та розвиток у філософії.

118. Духовне життя: поняття, сутність, структура.

119. Поняття практики. Типологія видів практики.

120. Структура та основні функції свідомості.

121. Свідомість і мова. Ідеальний статус буття свідомості.

122. Пізнання як специфічна форма людського буття. Склад та структура системи пізнання.

123. Істина, її характеристика та критерії.

124. Поняття методу у філософії.

125. Поняття діалектики у філософії. Основні принципи діалектики.

126. Специфіка наукового пізнання.

127. Особливості людського буття: характерні риси людського існування, буття та діяльності.

128. Феномен людського життя. Природа та сутність людини.

129. Індивід, особистість, індивідуальність. Сенс життя людини.

130. Проблема буття та небуття, смерті та безсмертя в контексті людського існування.

131. Поняття суспільства. Типологізація суспільного розвитку.

132. Соціальна структура суспільства.

133. Суспільство і природа: історико-філософський аналіз.

134. Поняття культури.

135. Поняття про аксіологію та цінності людського буття.

136. Глобальні проблеми розвитку людства.

137. Проблеми історичного розвитку у філософії.

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

7. Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах.-М., Высшая школа, 2004.

8. Андрущенко В.Історія соціальної філософії. - К.,Тандем,2000.

9. Арутюнов В.Ф. Філософія (навч.-метод. посібник для самостійного вивчення) -К., КНЗУ, 2001.

10. Бичко І. В. Філософія: Курс лекцій. - К., 2003.

11. Бичко А.Історія філософії. Підручник.-Либідь, 2001.

12. Бойченко І.В. Філософія історії. -К.,2000.

13. Герасимчук А. А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії. - К., 1999.

14. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.

15. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001

16. Єрмоленко Є.М. Комунікативна практична філософія. Підручник.-К., 1999.

17. Мусский И. А. 100 великих мыслителей. - М., 2000.

18. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 1999, 2000,2004.

19. Огородник И.В.Библиографический философский словарь.-Абсолют-В, 2004.

20. Причепій Є.М. Філософія: посібник.- К., 2001, 2003.

21. Петрушенко В.П.Основи філософських знань. Посібник- Новий світ, 2003.

22. Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник.- Новий світ, 2003.

23. Современная философия: Словарь и хрестоматия - Ростов-на-Дону, 1997.

24. Спиркин А. Г. Философия: учебник - М., 1999.

25. Тарасенко Н.Ф., Русин М.Ю. Історія філософії України: підручник. - К., 1994.

26. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. - Україна, 2000.

27. Філософія: Курс лекцій / за редакцією І.Ф.Надольного. – Київ, 2000.

28. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002

29. Щерба С.П.Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. - Кондор, 2004.

30. Ярошовець В.І. Історія філософії. Підручник.- ПАРАПАН, 2002.

31. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К., 1999.

32. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського. - К., 2000.

33. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ А.Г.Баканурський та інші. -К., 2004.

34. Религиоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. /К.В.Кислюк. О.Н.Кучер -К., 2004.

35. Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.

36. Бублик С.А. Релігієзнавство: навчальний посібник. - К.,1998.

37. Религиоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. - X., 2002.

38. Еришев А.А. Религиоведение.- МАУП, 2003.

39. Черний А. Релігієзнавство.- Академія, 2003.

40. Етика. Навч. посіб. / Аболіна Т., Єфименко В. та ін. – К.,1992.

41. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

42. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

43. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

44. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

45. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2005.

46. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К.,2002.

47. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена. – К.,2004.

48. Левчук Л.Т. Естетика. Підручник. – К., Вища школа, 1997.

49. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К.,2000.

50. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К.,2003.

51. Борев Ю.Б. Эстетика.: В 2-х т. 5-е изд., доп. – Смоленск, 1997.

52. Эстетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др..- М.,1989.

53. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Додаткова:

1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV XVII ст. Курс лекцій. – К., 1994.

2. Нестеренко В.І. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

3. Сучасна західна філософія: течії і напрямки. Хрестоматія / Лях В., Пазинок В. – К., 1996.

4. Філософія. Світ людини: Курс лекцій / Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В. – К., 2003.

5. Читанка з історії філософії – під редакцією Волинки Г.І. Книга 1, Книга VI. – К., 1992.

6. Академічне релігієзнавство. – К., 2000.

7. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство. –
Л., 2004.Сейчас читают про: