double arrow

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК


Студента-практиканта_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

курса___________специальности___________________________________

проходившего практику_______________________________________________________

(Наименование организации/ предприятия)

сроком с ___________________ по___________________20__г.

Наименование темы Тақырып аты Срок Исполнения/ Орындау мерзімі Название Отдела/ Бөлімнің аты
         
Тақырып аты Наименование темы Орындау мерзімі Срок Исполнения Бөлімнің аты Название Отдела  
 
           
             

III. ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖАЗБАЛАРЫ

ЗАПИСИ О РАБОТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ

Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
       

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от организации/предприятия __________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры _____________________________________
Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
     

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от организации/предприятия__________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры ______________________________________

Күні Дата Орындалған жұмыстардың қысқаша мазмұны Краткое содержание выполненных работ Орындалғаны туралы белгі Отметка об исполнении
         

Мекеме/ұйымнан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от организации/предприятия __________________________

Кафедра тарапынан тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от кафедры ______________________________________

ІV. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ МЕРЗІМІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ЖИНАҚТАҒАН МАТЕРИАЛДАР ТІЗІМІ

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ СТУДЕНТОМ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

V. ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ ТУРАЛЫ СТУДЕНТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАРЫ

ВЫВОДЫ СТУДЕНТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

И ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_________»____________20__г/ж.

_________________________

(қолы/подпись)VI. ТӘЖІРИБЕ ЖЕТЕКШІСІНІҢ ПІКІРІ

Қазақ инженерлік-техникалық академиясының «Техникалық мамандықтар» кафедрасының курс студенті

_______________________________________________________________

(аты, әкесінің аты, тегі)

_________ 200__ж. аралығында__________________мамандығы

_______________________________________________________________

(мекеменің толық аты)

бойынша өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибеден өтті.

Тәжірибе барысында ___________________________міндетін атқарды.

Тәжірибеден өту барысында _____________________________________

(студенттің аты-жөні)

______________________________________________________________

(Студенттің теориялық дайындық деңгейін, оқу барысында алған теориялық білімін қолдана білуі, тәжірибе бағдарламасын орындау көлемі, бар болған жағдайда кемшліктер)

_______________________________________________________________

Тәжірибе бағдарламасы ______________________________ орындалды. ( толық/жартылай)

Тәжірибеден өтуші ______________________________________________

(аты, әкесінің аты, тегі)

_____________________________________________ бағаға лайық.

Мекеме атынан тәжірибе жетекшісі _______________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын қызметі)

.

«_____»___________20___ж.

_________________________

(қолтаңба)

Қолын растаймын

Кадр бөлімінің бастығы _____________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын қызметі)

МО/МП

VI. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Студент(ка) ___ курса кафедры «Технические специальности» Казахской инженерно-технической академии

______________________________________________________________

(ф.и.о.)Сейчас читают про: