double arrow

БИЛЕТ № 23. 1. Биогенді s-элементтерінің жалпы сипаттамасы


1. Биогенді s-элементтерінің жалпы сипаттамасы. Медицинада қолданылатын s-элементтерінің қосылыстары. Биогенді р -элементтерінің жалпы сипаттамасы. Оттегінің биологиялық ролі. Медицинада оттегі мен озонның қолданылуы, озонның табиғаттағы ролі. Озон мен сутегінің асқын тотығының бактерицидтік әсері.

2. Моносахаридтер және олардың классификациясы. Стереоизомерия. Моносахаридтердің маңызды өкілдері: глюкоза, дезоксирибоза. Фишер және Хеуорс формулалары. Циклотізбекті таутомерия. Моносахаридтердің (глюкоза, дезоксирибоза) химиялық қасиеттері. Аминоқанттар және олардың туындылары – нейрамин және сиал қышқылдары.

3. Келесі заттардың ерітінділеріндегі сутек ионының концентрациясын және рН есептеңіз:

1) 0,001 моль/л НNО3

2) 0,0001 моль/л КОН

3) 0,02 моль/л NН4ОН, егер a = 0,005

4) 0,05 моль/л СН3СООН, егер a = 0,02

Жоғарыда көрсетілген ерітінділердің әрбіреуінің реакция ортасын көрсетіңіз.

4. Хеуорс формуласының көмегімен лактозаның құрылысын жазыңыз.

Биохимия хәне химиялық пәндер
кафедрасының меңгерушісі, профессор Тапбергенов С.О.

Жалпы медицина факультетінің деканы Алимбаева А.А.

Семей қ. мемлекеттік медицина университеті

Бакалавриат

МамандықЖалпы медицина

ПәнХимия

Емтихан

2014-2015 оқу жылы

БИЛЕТ № 24

1. Электродтық потенциал. Нернст теңдеуі. Тотығу-тотықсыздану электродтық потенциалдары. Диффузиялық және мембраналық потенциалдар және олардың биологиялық ролі. Ағза тіршілігіндегі ТТР ролі. Биологиялық тотығу (ұлпа тыныс алуы) кезінде элекрондардың тасымалдану тізбегі.

2. Олиго- және полисахаридтер, жіктелуі. Дисахаридтер. Дисахаридтердің (мальтоза, целлобиоза) түзілуі және құрылысы, циклотізбекті таутомерия. Дисахаридтердің (мальтоза, целлобиоза) тотықсыздандырғыш қасиеттері. Дисахаридтердің гидролизі.

3. Көлемі 500 мл ерітіндіде 1,26 г НNO3 бар. Ерітіндінің сутектік көрсеткішін есептеңіз.

4. Цитидиннің құрылысын жазыңыз және ондағы N-гликозидтік байланысты көрсетіңіз.

Биохимия хәне химиялық пәндер

кафедрасының меңгерушісі, профессор Тапбергенов С.О.

Жалпы медицина факультетінің деканы Алимбаева А.А.

Семей қ. мемлекеттік медицина университеті

Бакалавриат

МамандықЖалпы медицина

ПәнХимия

Емтихан

2014-2015 оқу жылыСейчас читают про: