Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Концептуальні відмінності між П(С)БО ТА МСБО
Принципи та припущення МСБО П(С)БО
Безперервність (Continuity or Going Concern) Припускається, що в підприємства немає ні наміру, ні необхідності припиняти або істотно скорочувати свою діяльність у недалекому майбутньому Не всі підприємства реально використовують принцип безперервності при підготовці фінансових звітів: частина з них — на межі банкрутства, інші не можуть гарантувати стабіл-ьності діяльності підприємства в майбутньому. Крім того, негативна фінансова картина свідомо створюється через «особливості» оподаткування
Стабільність облікової політики (Consistensy) Облікова політика підприємства не зазнає будь-яких змін без явної необхідності Звітність ведеться відповідно до чинних законодавчих положень та норм, які постійно змінюються
Метод нарахування (Cost-Benefit) Доходи (витрати) підприємства відносяться на той період, у якому вони були фактично отримані (понесені) Доходи та витрати підприємства не завжди відносяться на ті періоди, у яких вони реально мали місце. Наприклад, П(С)БО не дозволяє оцінювати витрати, не підтверджені документально, незважаючи на те, що економічні вигоди, пов'язані з такими витратами, було вже отримано
Суттєвість (Materiality) У звітність включаються тільки ті облікові позиції, які можуть вплинути на прийняття рішень Перелік статей звітності визна-чається Міністерством фінансів України. Процедури обліку деяких несуттєвих елементів є складними та обтяжливими для системи бухгалтерського обліку
Перевага сутності над формою (Matching) Результати операцій та угод відображаються відповідно до реального стану речей Відображення операцій та угод підпорядковується нормативним вимогам, таким чином, форма переважає над змістом
Обачність (консервативність) (Conservatism) Вживаються всі необхідні заходи для зняття невизначеності, аби уникнути завищення активів чи доходів або заниження зобов'язань та витрат Принцип обачності використо-вується не завжди. Наприклад, принцип оцінки за найменшою із собівартості або ринкової вартості дуже рідко використо-вується в українській практиці

Окрім зазначених в порівняльній таблиці принципів МСБО (безперервності, суттєвості, обачності або консерватизму, послідовності або постійності дотримання обраної облікової політики, переваги сутності над формою, нарахування або витрат та вигод), існують наступні:

- автономності підприємства (Business Entity);

- грошового виміру (Monetary measurement);

- періодичності(або облікового періоду) (Periodicity);

- історичної собівартості (Historical Cost);
- фактичної реалізації (Realization);

- повного розкриття (Full Disclosure);

- двосторонньої тотожності (або двосторонньості) (Dual-Aspect);

- галузевої практики (Industry practice).

Питання для самоконтролю:

1. Що розуміють під Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)?

2. Перелічити переваги та недоліки МСФЗ.

3. Які цілі переслідує Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО)?

4. Який стандарт встановлює вимоги щодо розкриття інформації про облікову політику підприємства ?

5. Яка інформація міститься в МСФЗ 1?

6. Яким стандартом регулюються питання обліку нематеріальних активів?

7. Дайте визначення фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

8. Назвіть особливості застосування МСБО в різних країнах світу.

9. Здійснити порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО й основні висновки?

&Рекомендована література: 5, 6, 10, 21


6. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Богатко Н.Г. Міжнародні стандарти фінансової звітності: запитання, тести, вправи : практич. посіб. під заг. ред. С.Ф. Голова – К.: Лібра, 2007. – 320 с.

7. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / Переклад з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ, 2005.

8. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – К.: Лібра, 2004.

9. Учет по международным стандартам: учебное пособие. 3-е изд. / А.М. Гершун, И.В. Аверчев, Е.Б. Герасимова и др. Под. ред. Л.В. Горбатовой. – М.: ИД «Бухгалтерский учет», 2003.


Дата добавления: 2015-06-05; просмотров: 1582; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 8871 - | 6713 - или читать все...

Читайте также:

 

34.229.194.198 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.