double arrow

Ж: мольдік концентрацияс


$$$ 41

Ерiген зат эквивалент санының ерiтiндi көлемiне қатынасы деп ... аталады:

Ж:нормалдық концентрация

$$$ 42

Ерiтiндiнiң рН бiр мәнге өсуi үшiн ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясын қалай өзгерту қажет?

Ж:10 есе кемиді

$$$ 84

Ерітіндідегі күміс нитратының массасы қандай болды, егер оған ВаСI2 қосқанда массасы 0,287 г AgCI тұнба түзілсе.

Ж:0,34

$$$ 211

Ереже бойынша, атомдарда 4р-деңгейiнен кейiн қай деңгейшеге электрондар толтырылады?

Ж:5s

$$$ 223

Егер элементтiң электрондық формуласы …4d105s2 мен аяқталса, қай периодта және топта орналасады.

Ж: II-топ,V-период немесе (4-период, 5-топ)

$$$ 244

Ерітіндінің рН мәнін есептеңіз, егер Н+ иондардың концентрациясы 10-4 моль/л тең болса?

Ж: 4

$$$ 256

Ерітінді титры қай теңдеу бойынша анықталынады:

Ж:1мл ерітіндідегі еріген заттың мөлшері (T= m/V)

$$$ 261

Ерітіндінің титрі деп ... аталады.

Ж:1мл ерітіндідегі еріген заттың грамы

ГГГГГГГГГГГГГ

$$$ 7

Гидролизге ұшырамайтын тұзды көрсетiңiз.

Ж:KNO3 немесе K2SO3 немесе NaClнемесеKCl

$$$ 95

Гальваникалық элементтегі электрод потенциалдарының мәндері тең: jтотық-ш=+0,54 В, jтотықсыз-ш= -0,73 В. Жүйенің ЭҚҚ есептеңіз.
Ж:1,27В

$$$112

Гальваникалық элементтiң ЭҚК-ң өлшем бiрлiгi?

Ж:Вольт

$$$ 152

Газдың молярлық массасы қандай, егер оның ауа бойынша тығыздығы 1,5 тең болса. Мауа.=29 г/моль

Ж:44

$$$ 156

Газдың ауа бойынша тығыздығы 2,2 тең. Осы газдың салыстырмалы молекулалық массасын табыңыз. Мауа=29 г/моль.

Ж:64

$$$ 172

Газдың молярлық массасын көрсетіңіз, егер осы газдың 11 г қ.ж. 5,6 л көлем алатын болса.

Ж:CO2 (44)

$$$ 188

Гомогенді реакцияны көрсетіңіз.

Ж: 1 агрегаттық күйде болғандар

$$$ 190

Газдық фазада жүрiп жатқан реакцияның температурасын 320 дан 340К өсiргенде реакция жылдамдығы қанша есе өседi, егер g=3?

Ж: 9

$$$ 198

Гетерогендi реакция үшiн С(қ)+СО2(г)=2СО(г) әсер етушi массалар заңының қайсы өрнегi дұрыс?

Ж:V=KXC(O2) (KP=[CO]2/[CO2]

$$$ 224

Гибридтi бұлт қандай пiшiн алады?

Ж: симметриялық гантель ∞

$$$ 252

Гидроксидтердің қайсы амфотерлік қасиетке ие болады?

Ж:Be (OH)2 , Zn(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3

$$$ 266

Графитті жандырғанда массасы 8,86 г көмір оксиді (IV) түзіледі. Реакция жылулық эффектісі (∆Нr) -79,2кДж тең. 1 моль СО2 қарапайым заттардан түзілу жылуын есептеңіздер.

Ж:-393,3 (-394 кДж)

ММММММММММ

$$$ 29

Массасы 120 г ерiтiндiде 24 г калий гидроксидi бар болса, осы ерiтiндiнiң массалық үлесi қандай (w, %)?

Ж:20%

$$$ 34

Массасы 125 г ерiтiндiде 25 г натрий гидроксидi (NaOH) бар. Осы заттың ерiтiндiдегi массалық үлесi неге тең (w, %)?Ж:20

$$$ 39

Массасы 5,0 г затты 200 г суда ерiту нәтижесiнде электр тогын өткiзбейтiн және кристалдану температурасы -1,450С-тең ерiтiндi алынады. Ерiген заттың молекулалық массасын (г/моль) анықта. Судың криоскопиялық тұрақтысы 1,860 тең.

Ж:32

$$$ 83

Мырышты-күмiстi гальваникалық элементтiң стандартты Э.Қ.К. (В) есептеңiз.

Е0(Zn2+/Zn)=-0,76B. E0(Ag+/Ag)=+0,80B.

Ж:+1,56

$$$ 97

Мыс сульфатына батырылған темiр пластинкада 1,5 г мыс бөлiндi. Темiр пластинканың қанша грамы ерiдi? АFe=55,84 г/моль, АCu=63,54 г/моль.

Ж:1,32г

$$$ 104

Магний мен мыс пластинкалары, өздерiнiң сәйкес тұздарының ерiтiндiлерiне батырылып, егер [Mg2+]=[Cu2+]=0,01моль/л E0(Mg2+/Mg)=-2,34 B; E0(Cu2+/Cu)=+0,34 B болса, онда осы гальваникалық элементтiң ЭҚК қандай болады?

Ж: 2,68B

$$$ 114

Мыс сульфатының (СuSO4) 3,01×1023 молекула санының массасын есептеңіздер.

Ж:80

$$$ 120

Металдардың атомдары кристалды күйде ... байланысқан.

Ж:металл иондық катионы мен еркін электрондар арасындағы байланыс

$$$ 196

... молекула арсында сутектік байланыс түзіледі.

Ж: фторсутек;

$$$ 209

Магний ( ) атомындағы нейтрон саны:

Ж:12

$$$ 236

Молекуладағы атомдардың электрондарды өзіне тартып алу қабілеттілігінің сандық сипаттамасы деп ... аталады.

Ж: электртерістілік

$$$ 255

Массалық үлеске дәл анықтама беріңіз:

Ж:ерітіндіде еріген зат мөлшері (w=m ерігіш/ m ерітінді*100%)$$$ 257

Молярлық концентрация қай теңдеу бойынша анықталынады:

Ж:Cм =n/V=m/M*V

$$$ 260

Массасы 1,8 кг ерітіндіде еріген заттың массасы неге тең, егер оның массалық үлесі 20% болса?

Ж:360

ББББББББББББББББ

$$$ 13

Берiлген заттардың қайсысы гидролизiнде қышқыл тұз түзiледi?

Ж:K2S

$$$ 51

Бейэлектролит затты көрсетіңіз.

Ж: су не қант болуы мүмкін

$$$ 52

Бiрдей жағдайдағы Н+ ионының концентрациясын ең аз беретін қышқылды көрсетіңіз:

Ж:HClO Kд=2,95×10-8;

$$$ 64

Берiлген схемадан, тотығу процесiн көрсетiңiз.

Ж:NO2-®NO3-;

$$$ 65

Берiлген схемадан тотықсыздану процесiн көрсетiңiз.

Ж: MnO4-®MnO2;

$$$ 66

Берiлген реакциядағы тотықсыздандырғыш эквивалентi неге тең:

K2Cr2O7+SnCl2+H2SO4®Sn(SO4)2+CrCl3+K2SO4.

M(K2Cr2O7)=294 г/моль; M(SnCl2)=190 г/моль.

Ж:190 / 2

$$$ 94

Болатын реакцияны көрсетіңіз.

Ж:Cu+AgNO3®…

$$$ 126

Берилий гидроксиды түзілетін реакцияны көрсетіңіз:

Ж:Be(NO3)2 + Ca(OH)2

$$$ 155

Берiлген реакция бойынша Н3РО4+Са(ОН)2=СаНРО4+2Н2О фосфор қышқылының эквивалентiнiң молярлық массасын (г/моль) табыңыз:

Ж:49

$$$ 177

Берiлген реакцияның 2NO(г)+O2(г)=2NO2(г) жылдамдығы қалай өзгередi, егер көлемдi 3 есеге азайтса?Сейчас читают про: