double arrow

По(0)э:деформац


По(0)э•Деформация-ған

По(1)д:саны көп үсақ кристалдан тұратын қатты дене

По(1)д•саны көп …

По(1)ф:Е=mgһ

По(2)б:1В=1Дж/Кл

По(4)б:деформац..

По(4)б•деформац-ған

По(7)а:кг*м/А*с3

По(7)а• кг·м/А∙с3

Пр(0)б:+1,6*10-19Кл оң зарядты, элементар бөлшек

Пр(1)з:1,6*10-19Кл

Пр(2) з: шамалары жөнінен тең, таңбалары қарама-қарсы.

Пр(2)з: шамалары жөнінен

Пр(2)з:шамалары жөн-н тек танб қар-қарсы

Пр(2)з•Шамалары...

Пр(4)қ:протонның массасы

Пр(4)қ• Протонның …

Пр(7)р:позитронды β- ыдырау

Пр(7)р•позитронды β-ыдырау

р(3)ш: қысым.

р(4)т•р=p0(1+αt)

Ра(1)қ:барл.электр толқын

Ра(1)қ•Барлық …

Ра(1)т:аса жоғары жиілікті

Ра(1)т• Аса жоғарғы ...

Ра(12)н: Z+1.

Ра(12)р:2 R

Ра(16)и:-Р

Ра(16)и• - р.

Ра(17)ш:1және 2

Ра(2)ғ:беккерель

Ра(3)ж.бөлш.атқ,сәуле,нейтр,атқ

Ра(3)ж: бөлш. атқылау, сәул...

Ра(3)ж: бөлшектермен атқылау, сәулелендіру, нейтрондармен атқылау.

Ра(3)м:өте ертедегі

Ра(3)м•өте ертедегі…

Ра(5)к•γ-сәулелер

Ра(6)қ:резонанс

Ра(6)қ• Резонанс

Ра(8) с•1 және 2

Ра(9)а: Детектрлеу
Ре(1)м:планетарлық

Ре(1)н: z-2(альфа- ыдырау)

Ре(11)а: Δφ=h· /e

Ре(11)ж:2,6*108м/с

Ре(12)v•e∙∆φ/h

Ре(12)а•∆φ=hv/eСейчас читают про: