double arrow

ВАРІАНТ 4


Теоретичні питання

1. Теорія перехресного попиту С. Ліндера (overlapping demand theory)

2. Поняття неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Тести

1. Які бувають ставки мита?

1. Преференційні, пільгові, повні. 3. Преференційні, повні, часткові.

2. Часткові, повні. 4. Часткові, пільгові, повні.

2. Як розподіляється мито за способом нарахування?

1. Адвалорне, специфічне, комбіноване, змішане.

2. Внутрішнє та зовнішнє.

3. Пряме та непряме.

4. Пряме, внутрішнє, адвалорне.

3. Визначте вид мита, що нараховується у % до митної вартості товарів:

1. Адвалорне. 3. Комбіноване.

2. Специфічне. 4. Змішане.

4. Мито — це:

1. Податок, який сплачується за товари, які перетинають митний кордон України.

2. Податок, що сплачується за товари чи предмети, які імпортують в Україну.

3. Податок, який сплачується за підакцизні товари.

5. На які з перерахованих товарів існує пільга 50 % від суми мита?

1. Дитячі товари.

2. Майно, що вноситься до рахунку внеску іноземного інвестора у статутний фонд спільного підприємства.

3. Товари в межах товарних груп 1—24.

6. Який вид мита застосовується як запобіжний захід щодо учасників ЗЕД, які порушують, загальнодержавні інтереси?

1. Спеціальне мито.

2. Антидемпінгове мито.

3. Компенсаційне мито.

4. Специфічне мито.

7. Експортне мито — це:

1. Податки, які включають до ціни реалізації.

2. Податки, які сплачуються з прибутку.

3. Податки, які відносяться на витрати виробництва.

8. Імпортне мито — це:

1. Податки, які відносяться на витрати виробництва

2. Податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника.

3. Податки, які сплачують з прибутку.

9. За походженням розрізняють такі види мита:

1. Автономне, конвенційне.

2. Постійне, змінне.

3. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

10. За напрямом руху мито класифікується як:

1. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

2. Експортне, імпортне, транзитне.

3. Антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.

Задача.

На митну територію України на адресу ТОВ «Люкс» з Італії надійшов вантаж – 1000 костюмів (код 6104430000). Митна вартість партії товару складає 7500000 грн. Ставка мита – 6 євро за 1шт. Курс євро на дату подання ВМД – 10,75 грн. за 1 євро. Визначте мито.


ВАРІАНТ 5

Теоретичні питання

1. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade theory)

2. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Тести

1. Яке з видів мита застосовується за принципом обмеження?

1. Сезонне.

2. Антидемпінгове.

3. Імпортне.

2. Назвіть перевагу застосування адвалорного мита:

1. Зручне з точки зору адміністрування.

2. Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливання цін на товар.

3. Підтримується фіксований рівень захисту внутрішнього ринку, але залежно від коливання цін на товар.

3. За якої з наведених закономірностей мито виконує фіскальну функцію?

1. Мито встановлюється нижче від різниці між світовими і національними цінами.

2. Мито встановлюється на підставі різниці між світовими і національними цінами.

3. Мито встановлюється вище від різниці між світовими і національними цінами.

4. Метою запровадження преференційного мита є:

1. Захист національного товаровиробника.

2. Стимулювання імпорту в країну, що використовує даний вид мита.

3. Забезпечення надходження коштів до бюджету країни.

5. Чи залежить рівень митного захисту при використанні специфічного мита від коливання цін:

1. Не залежить від коливання цін.

2. Коливання цін справляють невеликий вплив.

3. Існує пряма залежність рівня від коливання цін.

6. Специфічне мито, як правило, застосовується до:

1. Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах декількох товарних груп.

2. Стандартних товарів.

3. Товарів, які мають різні якісні характеристики в межах однієї товарної групи.

7. Як розподіляються види мита за метою і функціональністю?

1. Фіскальне, протекціоністське, преференційне.

2. Спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

3. Експортне, імпортне, транзитне.

8. Формування якого виду мита відбувається за принципом "екскалації" митних ставок?

1. Імпортного мита.

2. Сезонного мита.

3. Компенсаційного мита.

9. Чому буде дорівнювати ефективний рівень митного захисту, якщо ставка мита на кінцеву продукцію збігається зі ставкою на комплектуючі:

1. Вартості обробки товару.

2. Номінальній тарифній ставці.

3. Різниці між внутрішньою та світовою ціною.

10. Яке з перелічених видів мита застосовується у відповідь на дискримінаційні дії інших держав?

1. Реторсійне.

2. Антидемпінгове.

3. Специфічне.

4. Компенсаційне.

Задача

Розрахуйте зовнішньоторговельну квоту країни у ВВП, якщо її річний обсяг ВНП склав 908 млрд. дол., експорт - 418 млрд. дол., імпорт - 392 млрд. дол.


ВАРІАНТ 6

Теоретичні питання

1. Теорія конкурентних переваг М. Портера (Porter's competitive advantage theory)

2. Митні процедури на авіаційному транспорті

Тести

1. Яким чином впливає введення імпортного митного тарифу на економіку країни?

1. Підвищується обсяг товарообігу країни.

2. Зростає добробут споживачів країни

3. Знижується добробут споживачів країни.

2. Назвіть застереження, яке використовується при аналізі моделі застосування імпортного мита?

1. Не враховується баланс платежів між країнами, що розглядаються.

2. Країна, яка здійснює імпорт, може впливати на рівень світових цін.

3. Введення митного тарифу є одним із факторів, що розмежовують суспільні й особисті інтереси.

3. Зазначте, який з наведених суб'єктів отримає виграш від введення імпортного мита?

1. Держава.

2. Споживачі.

3. Суспільство.

4. Зазначте, який з наведених суб'єктів отримає виграш від введення експортного мита?

1. Суспільство.

2. Споживачі.

3. Національні виробники.

5. Зазначте, який з наведених суб'єктів зазнає збитків від введення імпортного мита?

1. Держава.

2. Національний виробник.

3. Суспільство.

6. Розмір доходу держави від введення митного тарифу дорівнює:

1. Сумі ставки імпортного мита.

2. Різниці між світовими цінами і цінами на внутрішньому ринку.

3. Добутку ставки тарифу на обсяг імпорту, яким він оподатковується.

7. Визначте правильну закономірність, яка спостерігається при введенні імпортного мита.

1. Попит зменшується, а пропозиція національного виробника збільшується.

2. Попит збільшується, а пропозиція національного виробника зменшується.

3. Попит зменшується, але пропозиція національного виробника залишається незмінною.

8. Сумарний надлишок вітчизняних граничних витрат над світовою ціною — це:

1. Соціальні втрати, зумовлені введенням імпортного мита.

2. Соціальні втрати, зумовлені введенням експортного мита.

3. Втрати держави від введення імпортного мита.

9. Визначення "величина (%), на яку збільшується створена в певній галузі додана вартість одиниці продукції в результаті функціонування всієї тарифної системи" стосується:

1. Фактичного рівня захисного мита.

2. Тарифної екскалації.

3. Номінального рівня захисного мита.

4. Оптимального тарифу.

10. Оптимальна ставка мита як частка ціни, що сплачується іноземним постачальником дорівнює, зворотній еластичності:

1. Експорту.

2. Імпорту.

3. Транзиту.

Задача

З Словакії на адресу української фірми АТ «Авто» надійшов вантаж – автомобіль «Шкода» (код 8703239011) обсягом двигуна 1984 см3. Митна вартість вантажу – 140000 грн. Митний збір – 2300 грн. Мито – 7800 грн. Ставка акцизного податку – 0,6 євро за 1 см3 двигуну. Курс євро на дату подання ВМД 10,2 грн. за 1 євро.

Нарахуйте акциз та визначте вартість автомобілю в Україні.Сейчас читают про: