double arrow

Поняття та класифікація товарів

Товарами є матеріальні цінності, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Товаром називається річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності. Із товарів формуються запаси торговельних підприємств.

Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості.

В вузькому значенні під товаром розуміється продукт праці, що призначений для обміну.

В громадському харчуванні товар - це придбані для подальшого продажу чи переробки продукти, сировина. Наприклад, товари, придбані для подальшого продажу, які не підлягають подальшій кулінарній обробці: хліб і хлібобулочні вироби, вартість яких не включають у вартість обіду, блюда чи бутерброду; кондитерські вироби; цигарки, тютюн, сірники тощо.

Взаємозамінні товари - група товарів, які подібні за функціональним призначенням, використанням, якісними і технічними характеристиками, ціною та іншими параметрами таким чином, що покупець дійсно замінює або готовий замінити їх в процесі споживання (в тому числі й виробничого).

Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид).

Підприємства торгівлі, постачання та збуту придбають товари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари можуть відображатись за роздрібними (продажними) цінами або купівельною вартістю.

Оцінка за цінами реалізації застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торгівельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну номенклатуру товарів, яка змінюється, з приблизно однаковим рівнем торгівельної націнки.

Приклад:

Підприємство веде облік борошна з використанням цін продажу:

Вихідні дані Сума
Вартість придбання 76,40 грн/мішок
Кількість 60мішків
Загальна балансова вартість борошна 4584 грн.
Вартість продажу 4584 грн
Торгова націнка ( ТН) ( з одиниці) (95-76,40) = 18,60 грн
Сумарна торгова націнка ( СТН) 11160грн.

Протягом поточного місяця підприємство додатково придбало ще 50 мішків борошна за ціною 95 грн./мішок, а також реалізувало в кінці місяця 66 мішків борошна.

Зробимо розрахунки:

Показник Порядок розрахунку Сума, грн..
Залишок ТН на початок місяця -
Сума ТН, одержана в цьому місяці 5700 грн. – 4750 грн
Вартість продажу борошна, одержана в цьому місяці -
Вартість продажу борошна, одержана в цьому місяці 60 х 95 грн
Розрахунок середнього відсотка СП стн СП стн = 1116 + 950 5700 + 5700   0,1812 (або 18,12%)
Розрахунок суми СТН на реалізоване борошно (СТНб) СТНб = СП стн х Р пр = ( 66 х 95 ) х 0,1812 Де Р пр – вартість продажу реалізованого борошна 1136,12
Розрахунок собівартості реалізованого борошна ( СБ б) СБ б = Р пр – СТН б = 6270 – 1136,12 5133,88

Підприємства роздрібної торгівлі згідно з П(С)БО 9 на окремому субрахунку можуть обліковувати транспортно-заготівельні витрати.

Залежно від методу оцінки товарів, який застосовується на підприємстві при їх вибутті, собівартість реалізації буде відрізнятися ( за умови, що вибуття відбувається у різні звітні періоди). У зв”язку з цим фінансовий результат від реалізації одних і тих самих товарів, але при застосуванні різних методів оцінки буде різним.


Сейчас читают про: