double arrow

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття


1. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

2. Егоров Б.В. Криминалистическая фотография : лекция. – Л.: ЛВК МВД СССР, 1989. – 23 с.

3. Морозов Б.Н. Использование криминалистической фотографии при расследовании преступлений : учеб. пособие. – Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1990. – 48 с.

4. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись : учеб.-практ. пособие. – М.: Юристь, 1999. – 438 с.

5. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике : монография. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2000. – 138 с.

6. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика : моногр. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – 296 с.

7. Криминалистическая видеозапись : учеб. пособие (курс лекций). – М.: Щит-М, 2004. – 208 с.

Теми рефератів:

1. Поняття і система засобів і методів криміналістичної фотографії.

2. Використання методів криміналістичної фотографії при проведенні слідчих дій.

3. Засоби і методи криміналістичного відеозапису.

4. Фотографування і відеозапис як засіб фіксації результатів слідчої діяльності.

Матеріальне забезпечення:фотоапарати та керівництва по їх експлуатації, учбові планшети, бланки протоколу огляду місця події.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Для даного заняття вихідними є положення, сформульовані в КПК України (ст.ст. 85, 851, 852), про умови і порядок використання фотозйомки, звуко- і відеозапису, кінозйомки. При обговоренні цих питань звертається увага на залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих дій і надання допомоги слідчому (ст. 1281 КПК).

Після контрольного опитування курсанти під керівництвом викладача знайомляться з протоколами огляду місця події де додатками до них є фототаблиці, після чого виходять на інсценоване місце події (по одній із фабул кримінальної справи) і проводять учбове фотографування “місця події”. Кожний курсант повинен виконати наступні види фотозйомки:

1) орієнтовну - панорамним способом (два-три кадри);

2) оглядову (один-два кадри);

3) вузлову (один-два кадри);

4) детальну (один-два кадри) - масштабним способом (сліди ніг, протектора колеса, предмету).

Під час фотографування курсанти в робочих зошитах складають фрагмент протоколу огляду місця події, в якому повинно бути зафіксовано:

– назва фотоапарату;

– світлочутливість фотоплівки;

– найменування об`єктів фотозйомки;

– спосіб зйомки;

Далі курсанти самостійно виготовляють фотознімки. Кожен курсант повинен виготовити 7-8 фотознімків форматом 10х15 см (орієнтовний – 2, оглядовий -1, вузловий -1, детальний – 3).

Під час самостійної підготовки результати занять курсанти оформлюють у вигляді лабораторної роботи №1, яка здається викладачу для перевірки. Лабораторна робота складається з двох частин:

1) фрагменту протоколу огляду місця події за фабулою кримінальної справи, визначеної викладачем;

2) фототаблиці до протоколу огляду місця події.

Оформлення фототаблиці курсанти виконують, користуючись зразками, що містяться в учбово-методичному кабінеті кафедри. При необхідності одержують консультацію у викладача.

Після контрольного опитування курсантам демонструються фрагменти відеозаписів окремих слідчих дій, учбових кінофільмів, які обговорюються.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.


Сейчас читают про: