double arrow

Тема заняття: «Вимір результатів економічної діяльності»

Методичні вказівки

До практичних занять

З дисципліни

«Макроекономіка»

(для студентів спец. 7.050107 і 7.050106)

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол № 12 від 14.03.2005 р.

Сєвєродонецьк 2005


УДК 330.101.541

Макроекономіка: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів, що навчаються по спеціальностях 7.050107 і 7.050106 / Уклад.:
Н.В. Швець, Н.С. Моісєєнко. – Северодонецк, 2005. – 29с.

Приведено приклади розв'язання типових задач, завдання для самостійної роботи та контрольні питання по основним темам курсу макроекономіки.

Методичні вказівки відповідають вимогам до обсягу навчального матеріалу.

Затверджено методичною комісією СТІ СНУ ім. В. Даля по напрямку "Економіка та підприємництво". Протокол № 8 від 16.03.2005 р.

Укладачі Н.В. Швець, ст. викладач
  Н.С. Моісєєнко, асистент  
Отв. за випуск Г.З. Шевцова, доц.  
Рецензент С.Ф. Большенко, доц.

зміст

   
   
Загальні положення  
Тема заняття: «Вимір результатів економічної діяльності»  
Тема заняття: «Сукупний попит та сукупна пропозиція»  
Тема заняття: «Теорія споживання Дж. Кейнса»  
Тема заняття: «Макроекономічна рівновага в моделі Дж. Кейнса»  
Тема заняття: «Грошовий ринок»  
Тема заняття: «Взаємозв’язок товарного та грошового ринків»  
Тема заняття: «Безробіття та інфляція»
   
   
   
   
   
   
   

Загальні положення

Дисципліна «Макроекономіка» є складовою частиною економічної теорії, яка формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні.

Основне завдання курсу «Макроекономіка» полягає в тому, щоб надати студентам базові теоретичні знання та практичні навички з питань функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин.

Мета проведення практичних занять - закріплення знань теоретичного матеріалу, поглиблене вивчення ключових питань макроекономіки, перевірка розуміння взаємозв'язку між окремими економічними явищами і механізмами, а також здійснення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою.

Критеріями оцінювання роботи студентів на практичних заняттях є: уміння грамотно і логічно викладати теоретичний матеріал та застосовувати знання теорії та методології при виконанні практичних завдань.

Данні методичні вказівки складені у допомогу студентам і містять розв'язання типових задач, завдання для самостійної роботи та контрольні питання з основних тем курсу макроекономіки.


Тема заняття: «Вимір результатів економічної діяльності»

Основні терміни теми, знання яких необхідне для вирішення задач:

Економічний кругообіг

Валовий національний продукт (ВНП)

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Номінальний валовий продукт

Реальний валовий продукт

Чистий національний продукт (ЧНП)

Національний доход (НД)

Особистий доход (ОД)

Розташовуваний доход (РД)

Дефлятор ВНП (ДЕФ)

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

Вирішення типових задач

Задача 1. Сектором домогосподарств було отримано 45 гр. од. заробітної плати, 10 гр. од. дивідендів, 5 гр.од. державних трансфертів, переводи з-за кордону 15 гр. од. Витрати в цьому ж періоді склали: 40 гр. од. – оплата товарів та послуг, 18 гр. од. – податки, 14 гр. од. – покупка цінних паперів та 3 гр. од. залишились невикористаними.

Визначити потоки доходів та витрат для сектору домогосподарств, використовуючи 4 способи представлення економічного кругообігу.


Сейчас читают про: