double arrow

Приклади оформлення літературних джерел


Джерело Оформлення в списку літератури
Підручники, посібники, монографії (один, два або три автори) Яремко І. Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства : Монографія. / Яремко І. Й. – Львів : Новий світ, 2005. – 148 с. Буряк П. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. / Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом'як P. Л. – К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 212 с. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 439 с.
Підручники, посібники, монографії (чотири автори) Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студ. спец. 7.050106 “Облік і аудит” вищих навч. закл. / [Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В.] ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 480 с.
Підручники, посіб-никки, монографії (5 та більше авторів) Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / [Білик М. С., Загородній А. Г., Кіндрацька Г. І. та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618с.
Словники Карпінський Б. А. Фінанси : термінологічний словник / Карпінський Б. А., Шира Т. Б. – К. : Видавничий дім “Професіонал”, 2007. – 608 с.
Статті Височан О. С. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / Височан О. С. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 2. – С. 50-56.
Тези доповідей Николишак О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку благодійництва як складової соціальної відповідальності підприємства / Николишак О. О. // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін : міжнар. наук.-пр. конф., 23 жовт. 2009 р. : тези доп. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 303-309.
Законодавчо-нормативні акти Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV
Інтернет-джерела Пікуш Ю. В. Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Пікуш Ю. В. – Режим доступу до ст. : http://intkonf.org/pikush-yuv-innovatsiyna-diyalnist-yak-obekt-buhgalterskogo-obliku/

Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [8, 9]. …” або “… розглянуто у [3, с.187; 7, с.19] …”. Список літератури наводиться наприкінці контрольної роботи відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу.
Для набору контрольної роботи слід використовувати таки елементи:

- назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 14 пт., жирний. Таблиця по можливості розташовується по всій ширині сторінки;

- підпис під рисунками – Times New Roman, 14 пт., курсив. Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: “Рис. {порядковий номер}. {підпис рисунка}”. Звернення до рисунку у тексті – “... показано на рис. {номер} ...”. Всі написи на рисунку повинні бути не менше 10 пт.;- формули розташовують по центру; нумерацію формул – по правому краю. Порядок перерахування змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул.

Список рекомендованої літератури:

1. Бюджетний кодекс України №2542-ІІІ від 21.06.2001р.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.1999р.

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління ДКУ №114 від 10.12.1999 р.

4. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 288 с.

5. Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап’юк Н.А., Сисюк С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 472 с.

6. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування/ За ред. В.І. Лемішовського. Навчальний посібник. – Львів: „Інтелект-Захід“, 2007. – 1104 с.

7. Джога Р.Т., Сінельник Л.М., Кондратюк І.О., Петруніна В.В. Облік у бюджетних установах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 296 с.

8. Маляревский Ю.Д., Симченко Л.Н., Ольховская В.В. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для вузов. – Х.: ИНЖЕК, 2003. – 216 с.9. Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 412 с.

10. Савченко О. Неприбуткові організації: податковий і бухгалтерський облік. – Х.: Фактор, 2007. – 116 с.

11. Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях. Учебное пособие. – К.: Кондор, 2007. – 328 с.

12. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 244 с.

13. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 380 с.

14. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 548 с.

15. Черничук Л.В., Маниліч М.І. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 400 с.
Сейчас читают про: