double arrow

Чи вірно наступне твердження?

Тривалий і глибокий спад в економіці називається рецесією.

Так. Ні.

Виберіть правильну відповідь:

Якщо податки скорочуються на 40, а гранична схильність до заощадження рівна 0,4, то сукупний випуск (дохід):

А — збільшиться на 40,

Б — зменшиться на 40;

В — збільшиться на 60;

Г — зменшиться на 100.

Питання для екзамену:

1. Задачі, об'єкт і предмет макроекономіки.

2. Основні макроекономічні поняття.

3. Ресурсна концепція предмета макроекономіки.

4. Соціологічна концепція предмета макроекономіки.

5. Методи макроекономіки. Цілі макроекономіки.

6. Макроекономічні моделі.

7. Ціль і сутність системи національних рахунків (СНР).

8. Основні макроекономічні показники в СНР.

9. ВНП, ВВП. Способи розрахунку ВВП.

10. Реальні та номінальні макроекономічні показники.

11. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП. Індекс Фішера.

12. Способи розрахунку чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистих доходів, наявних доходів. Національне багатство.

13. Характеристика ринку.

14. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

15. Класична та кейнсіанська моделі макроекономіки.

16. Рівноважний реальний об’єм національного виробництва.

17. Ринок праці: попит,пропозиція, рівноважна “ціна” праці.

18. Зайнятість і безробіття як макроекономічне явище.

19. Причини безробіття.

20. Форми та рівні безробіття. Закон А. Оукена.

21. Державне регулювання зайнятості.

22. Поняття та состав грошової маси.

23. Характеристика грошового ринку.

24. Структура кредитно-банківській системи і інструменти кредитно-грошового регулювання.

25. Поняття, форми, види і соціально-економічні наслідки інфляції.

26. Взаємозв’язок інфляції та безробіття

27. Характеристика споживання, заощаджень і інвестицій.

28. Взаємозв’язок інвестицій і національного доходу.

29. Теорія мультиплікатора. Принцип акселерації.

30. Обмеженість ринкового механізму.

31. Економічні функції уряду.

32. Прямі та непрямі інструменти державного регулювання економіки.

33. Поняття фіскальної політики.

34. Урядові витрати і сукупний попит.

35. Податки і податковий мультиплікатор.

36. Механізм фіскальної політики.

37. Поняття фінансової політики.

38. Державний бюджет як елемент фінансових відношень.

39. Порядок формування місцевих бюджетів.

40. Бюджетний дефіцит і державний борг.

41. Ринковий механізм формування доходів населення.

42. Необхідність соціальної політики держави.

43. Споживчий бюджет і споживчий кошик.

44. Механізм соціального захисту.

45. Показники нерівності доходів.

46. Сутність зовнішньоекономічної політики.

47. Валютний курс і платіжний баланс.

48. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

49. Економічні цикли: суть, види, причини.

50. Поняття і фактори економічного зростання.

51. Моделі економічного зростання.


Зразок екзаменаційного білета


Сейчас читают про: