double arrow

Чи вірні наступні твердження?


1. Тривалий і глибокий спад в економіці називається рецесією.

Так. Ні.

2. Збільшення рівня економічної активності, спостережуване в
економіці в період завершення збору урожаю, є прикладом економічного
циклу виробництва.

Так. Ні.

3. Зміна об'єму виробництва і рівня зайнятості необов'язково
викликаються циклічними коливаннями економіки.

Так. Ні.

Вкажіть правильні варіанти відповіді:

1. Виробнича функція спирається на такий показник:
А. Гранична продуктивність капіталу.

Б. Норма заощаджень.

В. Гранична схильність до споживання.

Г. Норма амортизації.

2. До чинників капіталоозброєності в моделі Солоу відносяться:
А. Запас капіталу.

Б. Гранична продуктивність капіталу.

В. Продуктивність роботи.

Г. Технічний прогрес.

3. У основі моделі Солоу лежить така передумова:
А. Інвестиції = заощадженням.

Б. Амортизація = 0.

В. Інвестиції = амортизації.

Г. Інвестиції = приросту населення.

4. Стійкий рівень капіталоозброєності досягається, якщо:
А. Норма заощаджень = нормі споживання.

Б. Капітал, який інвестується = капіталу, який вибуває. В. Гранична продуктивність капіталу = нормі амортизації. Г. Немає правильної відповіді.

Рекомендована література:

1. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. - К.: Ін-т екон. прогнозування, 2000. - 344 с.

2. Иохансен Л. Очерки макроэкономического планирования: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1982. - 280 с.

3. Курс зкономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика. Под общ. ред. Сидоровича А.В. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 512 с.

4. Маевский В.И. Введение в эволюционную макроэкономику. — М.: Япония сегодня, 1997. - 231 с.


Сейчас читают про: