double arrow

Функції бухгалтерського обліку


Бухгалтерський облік є невід’ємною частиною процесу управління підприємством.

 
 4. Регулювання бухгалтерського обліку
на Україні

 
 


Регулювання бухгалтерського обліку
та фінансової звітності на Україні

Назва державного органу Компетенція в регулюванні обліку
Міністерство фінансів · Національні положення (стан­дарти) бухгалтерського обліку · План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операцій підприємств та організацій · Фінансова звітність · Методичні рекомендації
Державне казначейство · План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ · Фінансова звітність бюджетних установ
Державний комітет статистики · Фінансова звітність підприємств · Фінансова звітність банків
Національний банк · План рахунків бухгалтерського обліку в банках · Фінансова звітність банків
Галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади · Методичні рекомендації

(Додаток 1)

Це цікаво Ідея облікового стандарту зародилась серед німецьких юристів у 1878 р. Розпочали “стандартизацію” бухгалтерського обліку США та Велика Британія. На Україні національні П(С)БО почали застосовуватися з 1 січня 2000 року.

Контрольні питання

1. Яка роль обліку в суспільстві? Що являє собою господарський облік, які його види?

2. В чому полягає сутність бухгалтерського обліку?

3. Яке значення обліку на підприємстві?

4. Хто користується обліковою інформацією?

5. Що таке фінансовий облік? Які основні його об’єкти?

6. Що являє собою внутрішньогосподарський (управ­лінський) облік? Які його основні завдання?

7. Яка порівняльна характеристика фінансового та внутрішньогосподарського обліку?

8. Які функції бухгалтерського обліку в управлінні під­приємством ?

9. Яка мета державного регулювання бух­галтерського обліку?

10. Які суб’єкти регулювання бухгалтерського обліку на Україні?

Тема ІІ. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку

План

1. Поняття про предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти

2. Активи як об’єкти бухгалтерського обліку

3. Зобов’язання підприємства, їх сутність та кла­сифікація

4. Власний капітал підприємства, його види

5. Господарські процеси як об’єкти бухгал­терського обліку

6. Принципи бухгалтерського обліку

Рекомендована література

1,15,16,18,21,22

Міні-лексикон:

Предмет бухгалтерського обліку, об’єкти бухгалтерського обліку, активи, оборотні активи, необоротні активи, власний капітал, статутний капітал, неоплачений капітал, резервний капітал, додатковий капітал, зобов’язання, поточні зобов’язання, довгострокові зобов’язання госпо­дарські процеси, процес постачання, процес виробництва, процес реалізації, принципи бухгалтерського облікуСейчас читают про: