double arrow

Термінологічний словник. Валюта– грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей для вимірювання величини вартості товарів і у міжнародних розрахунках


Валюта– грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей для вимірювання величини вартості товарів і у міжнародних розрахунках. Категорія “валюта” переважно вживається у значенні грошової одиниці даної країни, грошових знаків іноземних держав, кредитних i платiжних засобiв, що вико­ристовуються у мiжнародних розрахунках, а також мiжнародних та регiональних розраху­нкових грошових одиниць i платiжних засо­бiв,

Валютна система - сукупнiсть форм органiзацїї мiжнародних ва­лютних (грошових) вiдносин, що закрiпленi у мiжнародних договорах i державно-правових нормах. Розвиток валютних систем стимулюється фундаментальними змiнами у сфе­рах виробництва, вдосконаленням науково­ технiчних знань та iнформації, поглибленням мiжнародного подiлу працi, розширенням повсякденних зв'язкiв приватних осiб, фiрм i банкiв на валютних i грошових ринках.

Валютні обмеження – законодавчо встановлені обмеження на здійснення валютних операцій певними категоріями економічних суб’єктів з певними валютами чи для певних видів операцій.

Валютний курс - цiна грошової одиницi однiєї країни, вираже­на у валютi іншої. Валютний курс є основою спiввiдношення мiж грошовими одиницями в процесi їх купiвлi-продажу, у розрахунках за експорт та iмпорт товарів, вивезеннi i надхо­дженнi капiталiв, наданнi кредитiв, переказу­ванні доходiв тощо.

Валютний ринок - сукупнiсть обмiнних та депозитних операцiй в iноземних валютах, якi здiйснюються мiж юридичними та фiзичними особами за рин­ковим курсом або процентною ставкою. Pi­вень розвитку валютного ринку залежить вiд розвитку продуктивних сил в країні, стану економiки, ступеня конвертованісті валюти та державних валютних обмежень.

Валютний ринок —це ринок, на якому здійснюється купівля-продаж іноземної валюти за національну валюту країни

Валютні відносини – відносини, що складаються у міжнародному обороті в процесі функціонування світових грошей.

Вальвація– визначення вартості іноземної валюти в національній валюті.

Конвертованість валюти - здатнiсть нацiональної валюти вiльно обмінюватися на валюти iнших країн та мiжнаро­днi платiжнi засоби за поточним курсом. Зняття вcix обмежень i взаємодiя внутрішньої та зовнішньої конвертованісті означає впровадження повної конвертованісті національної валюти. Розрізняють вільно конвертовані валюти, частково i неконвертовані валюти. Українська гривня належить до числа частково конвертованих валют.

Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці. Врівноваження попиту та пропозиції на іно­земну валюту відбувається через купівлю-продаж банком інозем­ної валюти, що також призводить до обмеження коливань ва­лютного курсу національної грошової одиниці.

Міжнародний ринок - сукупність операцій з валю­тами, які виступають на вільному світовому ринку в країні походження валюти. Сукупність операцій з ва­лютами, які виступають на вільному світовому валют­ному ринку поза країною їх походження, здійснюється на євроринку.

Ревальвація– підвищення вартості грошової одиниці.

Валютний арбітраж – купівля валюти з одночасним її продажем з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів

Котирування –це здатність валюти обмінюватися на інші валюти

Девальвація – зниження обмінного курсу національної валюти по відношенню до іноземних;

Крос-курс - співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої валюти


Сейчас читают про: