double arrow

САМОСТІЙНА РОБОТА.


№ з/п Тема, орієнтовний зміст самостійної роботи Кількість днів Дата П.І.Б. керівника Кількість балів за тему (зміст. модуль)
норматив що отримав студент
МОДУЛЬ І. Основні характеристики фінансів і фінансової діяльності страхових компаній
Змістовий модуль І. фінансова діяльність, грошові розрахунки, планування, прогнозування в страхових компаніях
1. Фінансова діяльність страхової компанії      
  Знати: • поняття і зміст фінансової діяльності страхової компанії;          
  • поняття страхових фондів і фінансових ресурсів;          
  • основи організації фінансів страхової компанії;          
  • теорію управління фінансами страхової компанії          
  Уміти: • аналізувати і систематизувати інформацію про фінансову діяльність страхової компанії;          
  • теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансових відносин в процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів;          
  • вирішувати завдання управління фінансами;          
  • визначати обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для інвестування.          
  Ознайомитись: з організаційною структурою страхової компанії;          
  • з системою взаємовідносин страхової компанії з банками та страховими компаніями, з бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;          
  • з системою взаємовідносин страхової компанії з банками та страховими компаніями, з бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;          
  • з особливостями формування грошових фондів страхової компанії;          
  • зі Статутом страхової компанії;          
  • з джерелами формування фінансових ресурсів страхової компанії;          
  • з функціональними обов'язками служб, які займаються управлінням фінансами Привести: • схему зв'язків страхової компанії з органами фінансової системи, державним бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами; • схему організаційно-управлінської структури страхової компанії; • структуру фінансової служби страхової компанії; • функціональні обов'язки служб страхової компанії, які займаються управлінням фінансами; • посадові інструкції 2-3 працівників служби фінансового менеджменту            
2. Грошові розрахунки страхової компанії      
  Знати: • сутність безготівкових й готівкових розрахунків страхової компанії;          
  • порядок ведення касових операцій;          
  • форми безготівкових розрахунків;          
  • порядок відкриття банківського рахунку страхової компанії          
  Уміти: оформляти грошовий чек;          
  • оформляти документи, необхідні для розрахунку готівкою          
  Ознайомитись: з формами безготівкових рахунків, які використовує страхова компанія;          
  • з видами банківських рахунків, які відкриті страховою компанією Визначити: вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансово-господарську діяльність страхової компанії          
3. Прогнозування, планування та управління прибутком страхової компанії      
  Знати: • принципи прогнозування, планування, економічного зростання та створення прибутку;          
  • методи управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками;          
  • методи формування собівартості страхової продукції;          
  • методи аналізу розподілу і використання прибутку          
  Уміти: • формувати цільову політику оптимізації прибутків;          
  • визначати прибуток від реалізації страхових послуг;          
  • здійснювати пошук резервів зростання прибутків і забезпечувати їх реалізацію;          
  • обчислювати показники рентабельності          
  Ознайомитись: • з фінансовим планом страхової компанії;          
  • з обсягом вхідних і вихідних грошових потоків;          
  • з розподілом прибутків; • з дивідендною політикою страхової компанії Визначити:            
  • динаміку І структуру прибутку страхової компанії за останні 3 роки; • динаміку рентабельності страхової компанії за останні 3 роки          
  Всього за змістовий модуль І      
змістовий модуль ІІ. Відносини страхової компанії з банківською системою, податковою системою та взаємовідносини компанії з підприємствами регіонів
4. Відносини страхової компанії з податковою системою      
  Знати: • чинні законодавчі та нормативні акти щодо визначення податків, зборів та платежів страхової компанії;          
  • способи утримання окремих видів податків;          
  • порядок і методи формування державних доходів через податкову систему          
  Уміти: • систематизувати види прямих і непрямих податків, зборів та платежів;          
  • аналізувати стан розрахунків страхової компанії з бюджетами та цільовими фондами;          
  • нараховувати податки та визначати розмір податкових пільг для страхової компанії          
  Ознайомитись: • із складом податків, зборів і платежів страхової компанії та джерелами їх сплати;          
  • з порядком відображення податків, зборів і платежів у системі податкового обліку та звітності;          
  • з порядком оподаткування доходів засновників та найманих працівників страхової компанії Визначити: • структуру і динаміку «податкового тягаря» за останні 2 роки          
5. Відносини страхової компанії з банківською системою      
  Знати:          
  • нормативні і законодавчі акти, що регулюють відносини страхової компанії з банком.          
  Уміти: • розраховувати плановий розмір кредиту, необхідного страховій компанії          
  Ознайомитись: • з видами банківських послуг, що надаються страховій компанії;          
  • з видами кредитів, що надаються банками страховій компанії, об'єктами і умовами кредитування;          
  • з порядком укладання кредитних договорів;          
  з формами контролю за використанням кредиту. Привести: • кредитний договір і договір застави; • економічне обґрунтування надання кредиту; • види наданих страховій компанії банківських послуг за рік            
6. Взаємовідносини страхової компанії з підприємствами      
  Знати:          
  суть і принципи функціонування страхового ринку;          
  • форми організації страхового захисту діяльності підприємства;          
  • механізм надання страхових послуг юридичним та фізичним особам;          
  • методику страхування майнових інтересів юридичних та фізичних осіб;          
  • методику страхування кредитних та фінансових ризиків          
  Уміти: • складати угоди страхування; • визначати вигідність різних видів страхування          
  Ознайомитись: • з якими підприємствами має взаємовідносини страхова компанія і по яких видах страхування;          
  • з частотою виникнення ризиків та розміром шкоди; • зі змінами матеріального і фінансового стану страхової компанії після відшкодування страхових збитків; • із взаємовідносинами сторін у межах страхової угоди Визначити: • загальну суму страхових платежів, що були сплачені підприємствами страховій компанії за зобов'язання відшкодовувати збитки; • загальну суму страхового відшкодування, що була виплачена страховою компанією підприємствам; дослідити динаміку виплат страхових сум та страхового відшкодування за останні 3 роки          
  Всього за змістовий модуль ІІ      
Змістовий модуль ІІІ. Управління капіталом, діяльність страхової компанії на ринку фінансових послуг та оцінка її фінансового стану
7. Управління капіталом страхової компанії      
  Знати: принципи визначення загальної потреби в основному капіталі;          
  • принципи формування статутного фонду;          
  • принципи структуризації капіталу;          
  • джерела поповнення і відтворення капіталу          
  Уміти:          
  систематизувати і аналізувати структуру капіталу страхової компанії;          
  • розраховувати суму амортизаційних відрахувань          
  Ознайомитись:          
  із складом капіталу страхової компанії; • з показниками, що характеризують стан і ефективність використання капіталу страхової компанії Визначити: структуру і структурні зрушення капіталу страхової          
  компанії в динаміці за останній рік (по кварталам); • співвідношення позичкового і залученого капіталу; • ефективність функціонування капіталу страхової компанії          
8. Діяльність страхової компанії на ринку фінансових послуг      
  Знати:          
  суть фінансового ринку;          
  • види цінних паперів, визначення їх номінальної та ринкової вартості          
  Уміти:          
  обґрунтовувати доцільність і розраховувати ефективність інвестиційної діяльності страхової компанії на фінансовому ринку          
  Ознайомитись:          
  з формами діяльності страхової компанії на фінансовому ринку,          
  • з емісійною діяльністю страхової компанії на фондовому ринку;          
  • з системою взаємовідносин страхової компанії з іншими суб’єктами фінансового ринку Визначити: • зякими послугами фінансового ринку страхової компанії користувались за останній рік; • кількість лізингових угод страхової компанії за рік          
9. Оцінка фінансового стану страхової компанії      
  Знати: систему показників оцінки фінансового стану страхової компанії;          
  • методику розрахунку показників фінансового стану страхової компанії          
  Уміти:          
  систематизувати й аналізувати динаміку фінансового стану страхової компанії;          
  • володіти методами управління процесом фінансової стабілізації страхової компанії Ознайомитись:          
  з вихідною інформацією про фінансовий стан страхової компанії Визначити: рівень фінансової стійкості страхової компанії; • рівень ліквідності балансу; • рівень рейтингової оцінки • фінансового стану страхової компанії; • інтегральну-оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії (за методом Альтмана)          
  Всього за змістовий модуль ІІІ      
  Всього      


Сейчас читают про: