double arrow

Кантрольныя пытанні да тэмы №4


1. Якія знешнія сілы былі супраць стварэння моцнай славяна-літоўскай дзяржавы?

2. Хто лічыцца стваральнікам Вялікага княства Літоўскага?

3. Як да стварэння славяна-літоўскай дзяржавы ставіліся феадалы Жамойціі?

4. Пры якіх князях і на якіх умовах у склад ВкЛ увайшлі Полацкае і Віцебскае княствы?

5. У чым была сутнасць Крэўскай уніі?

6. Якія змены ў кіраванні дзяржавай адбыліся пры вялікім князе Аляксандры?

7. У чым сутнасць права liberum veto?

8. У чым была прычына войнаў ВкЛ і Маскоўскага княства ў XIV-XVII стагоддзях?

9. У чым была сутнасць увядзення Магдэбурскага права ў беларускіх гарадах?

10. На якіх прынцыпах была пабудавана судовая сістэма ВкЛ?

11. Што з’яўлялася падмуркам гаспадаркі Вялікага княства Літоўскага?

12. Якія катэгорыі сялянства вы ведаеце?


ТЭМА 5. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў IX – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТАГОДДЗЯЎ

Лекцыя 5. Культура Беларусі ў ІХ – першай палове XVII стагоддзяў

Асноўныя паняцці:

традыцыйная (народная) культура; культура пануючага класа; вусная народная творчасць; рунічная пісьменнасць; кірылічны алфавіт; помнікі пісьменнасці; пергамент; Тураўскае евангелле; агіяграфічная літаратура; фрэскі; плінфа; галаснікі; скамарохі; Адраджэнне; праваслаўныя брацтвы; пратэстанцкія школы; кальвінізм; калегіўмы; скрыпторыі; кнігадрукаванне; летапісанне; гістарычная проза; мемуарыстыка; панегірычная літаратура; батлейка; замкі-кастэлі; барока; сармацкі партрэт; кантррэфармацыя; арыяне; езуіты; Берасцейская царкоўная ўнія.Сейчас читают про: