double arrow

Загальні положення.

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ”

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050601 “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА” ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Дніпропетровськ УДХТУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ”

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050601

“ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА” ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Затверджено на засіданні

кафедри енергетики.

Протокол № 5 від 05.01.2011 р.

Дніпропетровськ УДХТУ 2011

Методичні вказівки до організації дипломного проектування та оформлення дипломних проектів і робіт для студентів IV-V курсів спеціальності 6.050601 “Теплоенергетика” всіх форм навчання /Укл.: М.П. Сухий, В.В. Буличов, С.В. Швачич. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. – 23 с.
Укладачі: М.П. Сухий, канд. техн. наук

В.В. Буличов, канд. техн. наук

С.В. Швачич, канд. фіз.-мат. наук

Відповідальний за випуск: М.П. Сухий, канд техн. наук

Навчальне видання

Методичні вказівки

до структури дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для студентів

спеціальності 6.050601 “Теплоенергетика” всіх форм навчання

Укладачі: Сухий Михайло Порфирович

Буличов Володимир Вікторович

Швачич Світлана Василівна

Редактор Л.М. Тонкошкур

Коректор О.Л. Кремньова

Підписано до друку 01.02.11. Формат 60х84 1/14. Папір ксерокс. Друк різограф. Ум.-друк. арк. 1,40. Обл.-вид. арк. 1,47. Тираж 100 прим. Замовлення № 114. Свідоцтво ДК №303 від 27.12.2000.______________________________________

ДВНЗ УДХТУ, 49005, м.Дніпропетровськ-5, просп.Гагаріна, 8. ______________

Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………………..4

1 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ……………………………………………5

1.1 Структурні елементи пояснювальної записки…………………………………….5

1.2 Графічна документація дипломного проекту……………………………………..5

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ………….6

2.1 Титульний аркуш……………………………………………………………………6

2.2 Завдання на дипломне проектування та календарний план-графік……………...6

2.3 Реферат………………………………………………………………………………6

2.4 Зміст………………………………………………………………………………….6

2.5 Вступ…………………………………………………………………………………7

2.6 Загальна частина…………………………………………………………………….7

2.7 Спеціальна частина…………………………………………………………………72.8 Висновки…………………………………………………………………………….9

2.9 Список літератури…………………………………………………………………10

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ…………………….10

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………...10

4.1 Підготовка дипломних проектів до захисту……………………………………..10

4.2 Рецензування дипломного проекту………………………………………………11

4.3 Захист дипломних проектів (робіт)………………………………………………11

Додаток А………………………………………………………………………………13

Додаток Б……………………………………………………………………………….14

Додаток В………………………………………………………………………………16

Додаток Г……………………………………………………………………………….17

Додаток Д………………………………………………………………………………18

Додаток Е………………………………………………………………………………19

Додаток Ж……………………………………………………………………………...20

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………23

Загальні положення

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Українському державному хіміко-технологічному університеті, затвердженого наказом ректора від 30 грудня 2002 р. № 595.

Освітній рівень бакалавра відповідає базовій вищій освіті. Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” бакалавр має фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Тобто призначення цього фахівця на ринку праці – робота на первинних інженерних посадах, що передбачає вміння виконувати розрахунки типових процесів, вирішувати загально-інженерні та спеціальні задачі, виконувати підготовку технічних матеріалів та документів, організацію, контроль і регулювання виробничого процесу, екологічний та економічний аналіз виробництва.Дипломний проект (робота) – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості знань і умінь. Дипломний проект повинен свідчити про здатність і готовність бакалавра з галузі знань до впровадження сучасних промислових процесів з точки зору технологічного, конструкторського, техніко-економічного їх оформлення, а також проведення хімічних процесів в безпечних умовах для працюючих і для довкілля.

Виконання дипломного проекту (роботи) є заключним етапом бакалаврської підготовки і має за мету:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних фахових знань та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних і виробничих задач професійної спрямованості;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження, експерименту та розрахунків, пов'язаних з темою проекту (роботи);

- надбання досвіду аналізу результатів, формулювання висновків і публічного захисту проекту (роботи).

Обов'язкові вимоги до змісту, структури та обсягу дипломних проектів визначаються даними методичними рекомендаціями.

Пояснювальна записка викладається державною мовою.

Оформлення дипломного бакалаврського проекту повинне відповідати вимогам:

– стандарту ДВНЗ УДХТУ „Загальні вимоги до текстових навчальних документів Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи”,

– ГОСТ 2.105-95. Межгосударственний стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. [Текст] – Введ. Введ. 1996-07-01 ; введ. в Украине 1997-07-01. – Минск : ИПК Издательство стандартов, 1996. – 37 с.

Графічна частина (креслення) має відповідати вимогам:

– ГОСТ 2.102−68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

– ГОСТ 2.301-68…. ГОСТ 2.317-69. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей”. – 201 с.,

Теми дипломних проектів затверджуються наказом по університету не пізніше 1 січня поточного року.

1 Структура дипломного проекту

Дипломний проект складається з текстової (пояснювальна записка об‘ємом не менше 40 сторінок тексту) і графічної частин (не менше 2-3 аркушів формату А 1 креслень та ілюстрацій).

1.1 Структурні елементи пояснювальної записки

Обов’язковими структурними елементами пояснювальної записки є:

– титульний лист;

– завдання на дипломне проектування;

– реферат;

– зміст;

– вступ;

– загальна частина;

– спеціальна частина;

– висновки;

– список літератури;

– додатки.

Додатковим структурним елементом пояснювальної записки є „Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів”, який розміщується (у разі необхідності) після елементу „Зміст”.

1.2 Графічна документація дипломного проекту

Основним форматом для креслень і схем є формат А1 (594´841 мм). Уздовж сторін аркуша проводиться рамка (ліворуч – на відстані 20 мм, від інших сторін – 5 мм. У правому нижньому куті розташовують основний напис.

Графічна документація дипломного проекту регламентується вимогами стандартів для обраного етапу проектування і складає:

– для студентів технологічної підготовки (наприклад, хімічна технологія) – 3-4 аркуша формату А1,

– для студентів інженерної та комп'ютерно-інформаційної підготовки – 3-6 аркуша формату А1.

До графічної документації можуть бути рекомендовані наступні креслення:

– план цеха, дільниці, установки тощо;

– загальний вигляд установки після удосконалення;

– креслення нового елементу – пальника, теплообмінника або інше;

– тепловий баланс до модернізації.

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

2.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш пояснювальної записки оформлюється у відповідності до зразка, наведеного у Додатку А.

Усі дані вписуються від руки або за допомогою машинописного тексту чорним кольором (тушшю, чорнилами або пастою).

2.2 Завдання на дипломне проектування та календарний план-графік

Завдання на дипломне проектування та календарний план-графік його виконання наведено у Додатку Б.

Усі дані (в тому числі дати та підписи) вписуються від руки або за допомогою машинописного тексту чорним кольором (тушшю, чорнилами або пастою).

2.3 Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломним проектом. Він має бути стислим, інформативним, обсягом не більше 500 слів (1 сторінка аркушу формату А4). Реферат повинен мати:

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно із списком літератури (усі відомості наводяться, включаючи дані додатків);

– текст реферату (об'єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження та аппаратура, результати роботи, економічна ефективність);

– перелік ключових слів.

Зразок оформлення реферату наведено у Додатку В.

2.4 Зміст

До змісту включаються всі назви розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів у тій послідовності, як вони наведені у тексті пояснювальної записки, а також висновки, список літератури, назви додатків. Титульний лист, завдання, реферат та відомість дипломного проекту до змісту не включаються.

2.5 Вступ

У вступі стисло (на 1–2 сторінках) викладаються, як правило, сучасні вітчизняні та світові тенденції розвитку галузі промисловості, актуальність даного проекту, мета проектування.

2.6 Загальна частина

Текст цього розділу дипломного проекту бакалавра викладають, поділяючи матеріал на підрозділи відповідно до завдання. Кожний підрозділ може поділятися на пункти і підпункти таким чином, щоб вони містили закінчену інформацію.

Загальна частина, як приклад, може складатися з наступних підрозділів:

– опис і техніко-економічні параметри роботи діючої установки (для проектів модернізації або реконструкції);

– огляд існуючих аналогічних теплоенергетичних установок і обґрунтування вибраної установки (для установок, які проектуються заново);

– тепловий баланс об’єкта проектування, витрати енергоносіїв:

– розрахунок спалення палива;

– розрахунок теплового режиму теплообміну.

2.7 Спеціальна частина

Текст цього розділу дипломного проекту бакалавра викладають, поділяючи матеріал на підрозділи. Кожний підрозділ може поділятися на пункти і підпункти таким чином, щоб вони містили закінчену інформацію.

Спеціальна частина:

– обґрунтування напрямку удосконалення конструкції, вузлів або зміни теплового режиму з метою збільшення енергоефективності обладнання;

– опис удосконалення;

– автоматичний контроль і управління;

– техніко-економічні розрахунки;

– охорона праці;

– охорона навколишнього середовища.1
Сейчас читают про: