double arrow

на дипломний проект студентові

2

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від ““200р.№

2. Термін здачі студентом закінченого проекту

3. Вихідні дані до проекту

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)_____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

6. Дата видачі завдання

Керівник

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

(підпис)

Календарний план

Пор. № Назва етапів дипломного проекту Термін виконання етапів проекту Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент дипломник:
(підпис)

Керівник проекту :

(підпис)


Додаток В

(довідковий)

Зразок оформлення реферату

реферат

Записка пояснювальна: 130с., 21 рис., 35 табл., 31 джерело.

У даному дипломному проекті проведена розробка відділення синтезу аміаку потужністю 1360 т/добу в умовах ВАТ «ДніпроАзот». На підставі фізико-хімічних закономірностей процесу синтезу аміаку, а також техніко-економічних показників діючих підприємств прийняті технологічні параметри ведення процесу синтезу.

Для прийнятої технологічної схеми виробництва аміаку визначені головні матеріальні потоки та енергетичні показники.

Вибране основне технологічне обладнання. Прийнята конструкція основного апарату – колони синтезу аміаку, та допоміжного апарату – внутрішнього теплообміннику і проведені технологічні, конструктивні, гідравлічні розрахунки та розрахунки на міцність вибраного обладнання.Запропоновано та економічно обґрунтовано впровадження у колоні синтезу замість 4 полиць з каталізатором аксіального типу 3 полиці радіального типу з проміжним теплообмінником між першою та другою полицею.

Визначені головні техніко-економічні показники цеху синтезу аміаку.

Проведена автоматизація основного обладнання відділення синтезу з використанням сучасної обчислювальної техніки та приладів.

Розроблене відділення відповідає усім вимогам і стандартам охорони праці, забезпечує працівників необхідними умовами праці.

ВІДДІЛЕННЯ, СИНТЕЗ, каталіз, каталізатор, Схема технологічна, КОЛОНА, АМІАК, ТЕПЛООБМІННИК,

 
 


Додаток Г

(обов’язковий)

Приклад відомості дипломного проекту

Відомість дипломного проекту
№ п/п Формат Позначення Найменування Кіл.аркушів № екз-ру Примітка
Документація
загальна
Заново розроблена
Документація по
збірних одиницях
Заново розроблена

Додаток Д(довідковий)

Можливі небезпечні фактори, що діють на виробництві

Всі небезпечні фактори поділяються на хімічні та фізичні. До хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників належать:

– токсичні;

– подразнюючі;

– сенсибілізуючі;

– канцерогенні;

– мутагенні.

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників належать:

– рухомі машини і механізми;

– рухомі частини виробничого обладнання; вироби, заготівлі, матеріали, що пересуваються;

– конструкції, що руйнуються;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена або знижена іонізація повітря;

– іонізуючі випромінювання у робочій зоні;

– підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;

– підвищений рівень статичної електрики;

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

– підвищена напруга електричного поля;

– підвищена напруга магнітного поля;

– відсутність або недолік природного світла;

– недостатня освітленість робочих місць;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– пряма або відображена блисткість;

– підвищена пульсація світлового потоку;

– підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

– підвищений рівень інфрачервоної радіації;

– гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні заготівель, інструментів та обладнання;

– розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

Додаток Е

(довідковий)

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у робочій зоні і в атмосфері населених пунктів

Речовина. Назва (формула) ГДКрз, мг/м3 ГДКмр, мг/м3 ГДКсд, мг/м3 Дія на людину
Оксид вуглецю (II) (СО) 20,0 3,0 1,0 Задушлива дія, порушення центральної нервової системи
Oксид азоту (IV) (NO2) 2,0 0,085 0,085 Порушення дихальних шляхів, набряк легенів, серцева слабість.
Сірчистий ангідрид (SO2) 10,0 0,5 0,05 Дратівна дія слизистих, верхніх дихальних шляхів, імунна система, гастрит.
Зважені речовини (неорганічний пил)   0,15 0,05 Захворювання дихальної системи
Кадмій (Сd) 0,05     Канцероген
Свинець (Рb) 0,01   0,003 Уражається шлунково-кишковий тракт, печінка, нирки, головний мозок
Бензин 100,0 5,0 1,5 Наркотична дія (ураження центральної нервової системи)
Бенз(ά)пирен (С20Н12) 0,00015   0,1мкг/100 м3 Канцероген
Манган (Мn, МnO2) 0,05     Уражає центральну нервову систему, печінку, шлунок
Фенол (С6Н5ОН) 0,3 0,01 0,01 Ураження шкіри, очей; алергійна дія

Додаток Ж

(довідковий)

Індивідуальні та колективні засоби захисту від шкідливих факторів

На виробництві аміаку застосовуються наступні колективні та індивідуальні засоби захисту.

1 Засоби індивідуального захисту залежно від призначення і застосування в цеху аміаку А-5 підрозділяються на:

1.1 Засоби захисту органів дихання:

– фільтруючі протигази марки „М” або „КД”;

ізолюючі протигази марки „ІП-4М”.

1.2 Одяг спеціальний, захисний:

– костюм суконний – ГОСТ 12.4.137-2001;

костюм бавовняний з кислотостійким просочуванням - ГОСТ 27652-88(М);

– куртки бавовняна на утеплюючій підкладці – ГОСТ 29335-92(М).

1.3 Засоби захисту ніг:

– чоботи гумові – ГОСТ 5375-79;

– черевики шкіряні – ГОСТ 12.4.137-2001;

– валянки з калошами – ГОСТ 18724-80.

1.4 Засоби захисту рук:

– рукавиці захисні – ГОСТ 12.4.010-75;

– рукавички гумові – ГОСТ 20010-74.

1.5 Засоби захисту голови:

– каски захисні – ОСТ 39-124-81.

1.6 Засоби захисту обличчя:

– щиток з органічного скла.

1.7 Засоби захисту очей:

– окуляри захисні – ГОСТ 12.4.013-85.

1.8 Засоби захисту органів слуху:

– протишумові вкладиші типу „Беруші” ТУ 6-16-2402-80;

– протишумові навушники.

1.9 Засоби захисту від падіння з висоти.

Засоби індивідуального захисту працівників повинні забезпечити запобігання або зменшення дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Засоби індивідуального захисту належить застосовувати в тому разі, коли безпечність робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, засобами колективного захисту.

2 Всі працюючі в цеху повинні бути забезпечені спеціальним одягом, взуттям і захисним пристосуванням згідно з "Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі робітникам і службовцям хімічного виробництва спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів захисту".

2.1 Начальник зміни, старший апаратник, апаратники конверсії, синтезу аміаку, машиніст компресорних установок, апаратник очищення газу від двооксиду вуглецю, апаратники підготовки сировини та відпуску продукції користуються фільтруючими протигазами марки "М", а при наливі аміаку в цистерни - марки "КД", протишумовими навушниками або протишумовими вкладишами "Беруші", захисними касками, шкіряними чоботями та спецодягом (куртка ватяна, костюми суконні і бавовняні), захисними окулярами, захисними рукавицями. При виконанні газонебезпечних робіт використовуються ізолюючі протигази ПШ-1 або ПШ-2.

Слюсар з ремонту обладнання, слюсар КВПіА, електромонтер користуються фільтруючим протигазом марки "М", захисною каскою, при виконанні окремих робіт запобіжним паском, захисними окулярами або щитком, протишумовими навушниками або протишумовими вкладишами "Беруші", захисними рукавицями, спецодягом (куртка ватяна, костюм суконний або бавовняний), чоботами шкіряними.

Крім того слюсар КВПіА і електромонтер використовують діелектричні рукавички, інструмент з ізольованою ручкою, діелектричний килимок.

Електрозварник користується фільтруючим протигазом марки "М", захисним костюмом з брезенту, протишумовими навушниками або протишумовими вкладишами "Беруші", захисним щитком, курткою ватяною, спеціальними захисними рукавицями, інструментом з ізольованою ручкою.

В цеху також встановлені і заповнені водою ванни самодопомоги (корпуси 701, 702, 702-2).

2.3 В цеху необхідно мати аварійні комплекти засобів захисту. Перелік цих засобів передбачений "Планом локалізації аварійних ситуацій виробництва аміаку цеху А-5" та "Планом ліквідації аварійних ситуацій і аварій по цеху А-5".

3 Засоби колективного захисту залежно від призначення і застосування в цеху аміаку А-5 підрозділяються на:

3.1 Засоби нормалізації повітряного середовища і робочих місць:

– вентиляція і очистка повітря;

– локалізація шкідливих факторів;

– опалення;

– автоматичний контроль і сигналізація.

3.2 Засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць:

– джерела світла;

– освітлювальні прилади;

– світлові отвори.

3.3 Засоби захисту від ураження електричним струмом:

пристрої автоматичного контролю і сигналізації;

ізолюючі пристрої і покриття;

– устаткування захисного заземлення і занулення;

– пристрої автоматичного вимикання, дистанційного управління;

– запобіжне устаткування, блискавковідводи і розрядники;

– знаки безпеки.

3.4 Засоби захисту від підвищеного рівня статичної електрики:

– заземлюючі пристрої.

3.5 Засоби захисту від підвищеного рівня шуму:

– захисні глушники шуму.

3.6 Засоби захисту від підвищених і знижених температур повітряного середовища та температурних перепадів:

– обігрів або охолоджування повітря у приміщеннях.

3.7 Засоби захисту від впливу механічних факторів:

– захисні пристрої;

– пристрої автоматичного контролю і сигналізації;

– запобіжні пристрої;

– пристрої дистанційного керування;

– знаки безпеки.

3.8 Засоби захисту від впливу хімічних факторів:

– захисні;

– автоматичного контролю і сигналізації;

– вентиляція повітря;

– виведення токсичних речовин;

– пристрої дистанційного керування;

– знаки безпеки.

3.9 Засоби захисту від падіння з висоти:

– огородження;

– знаки безпеки.

Засоби колективного захисту робітників конструктивно повинні бути з'єднані з виробничим обладнанням або його елементами керування таким чином, щоб в разі необхідності виникла примусова дія засобів захисту.

Допускається використання засобів колективного захисту як елементів керування для вимикання чи вмикання виробничого обладнання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Міждержавний стандарт ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

2. Макаров Г.В. Охрана труда в химической промышленности. – М.: Химия, 1989. – 496 с.

3. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» (Промис-лова вентиляція) у дипломних проектах. – Дніпропетровськ: УГХТУ, 1985. – 16 с.

4. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» (Освітлен-ня) у дипломних проектах. – Дніпропетровськ: УГХТУ, 1989. – 12 с.

5. ГОСТ 12.2.003-91 «Процессы производственные. Общие требования безопасности».

6. Вредные вещества. ГОСТ 12.1007-90.

7. СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

8. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник. Под общ. ред. Черенкова В.В. – Л.: Химия, 1987. – 346 с.

9. Методичні вказівки до виконання розділу «Автоматичні системи керування технологічними процесами» дипломного проекту для студентів V-VІ курсів технологічних спеціальностей. /Укл. Є.І. Паровий. – Дніпропетровськ: УГХТУ, 2005. – 14 с.

10. Методичні вказівки до виконання розділу «Організаційно-економічна частина» дипломного проекту для студентів V-VІ курсів технологічних спеціальностей. /Укл. Я.Б. Яворська, В.П. Колесников – Дніпропетровськ: УГХТУ, 1994. – 22 с.

Додаток П

Відомість дипломного проекту

Відомість дипломного проекту виконують за формою, наведеною у додатку Г (ГОСТ 2.106-68). Графи відомості заповнюють таким чином:

- в графі «Формат» вказують формат, на якому виконаний документ;

- в графі «Позначення» приводять позначення документу (переноситься з основного напису пояснювальної записки та креслень);

- в графі «Найменування» вказують наступне:

- в розділі «Документація загальна» - найменування документу або креслень відповідно основного напису: «Записка пояснювальна», «Схема технологічна», «Схема автоматизації функціональна», «Компоновка обладнання», тощо;

- в розділі «Документація по збірних одиницях» - найменування виробу відповідно основного напису креслень: «Колона синтезу. Вид загальний», «Колона синтезу. Вузли та деталі», тощо;

- кожний розділ повинен складатися з підрозділів: документація «Заново розроблена» та «Використана».

- в графі «Кількість аркушів» вказують кількість аркушів, на яких виконаний документ;

- в графі «Номер екземпляру» - для дипломного проекту нічого не вказують;

- в графі «Примітки» вказують додаткові відомості (при необхідності);

Відомість повинна мати основний напис для текстових документів (рис. 1.1). На інших аркушах пояснювальної записки повинен бути напис відповідно до форми, наданої на рис. 1.2.

 
 


Рисунок 1.1 - Основний напис на аркуші з відомістю дипломного проекту


Рисунок 1.2 - Основний напис на наступних аркушах записки2
Сейчас читают про: