Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів

2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язкове виконання умов:

R ΣпрR q min,(1)

Δ t пр ≤ Δ t cг, (2)


τ в min > t min, (3)


де R Σпр- приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних конст­рукцій визначається опір теплопередачі), приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт;

R q min - мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної кон­струкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт;

Δ t пр- температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і приведеною темпе­ратурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, °С;

Δ t cг- допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, °С;

τ в min - мінімальне значення температури внутрішньої поверхні в зонах теплопровідних вклю­чень в огороджувальній конструкції, °С;

t min - мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при розрахункових значеннях температур внутрішнього й зовнішнього повітря, °С.

2.2 Мінімально допустиме значення R q min опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і дверей житлових і громадських бу­динків встановлюється згідно з таблицею 1 залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.

Таблиця 1 - Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будинків R q min, м2∙К/Вт

№ поз. Вид огороджувальної конструкції Значення R q minдля температурної зони
І II III IV
  Зовнішні стіни 2,8 2,5 2,2 2,0
2а* Покриття й перекриття неопалюваних горищ 4,95 4,5 3,9 3,3
3,3 3,0 2,6 2,2
  Перекриття над проїздами та холодними підвалами, що межують із холодним повітрям 3,5 3,3 3,0 2,5
  Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані вище рівня землі 2,8 2,6 2,2 2,0
5а* Перекриття над неопалюваними підвалами, що розташовані нижче рівня землі* 3,75 3,45 3,0 2,7
2,5 2,3 2,0 1,8
Вікна, балконні двері, вітрини, вітражі, світлопрозорі фасади 0,6 0,56 0,5 0,45
0,5 0,5 0,5 0,45
  Вхідні двері в багатоквартирні житлові будинки та в громадські будинки 0,44 0,41 0,39 0,32
  Вхідні двері в малоповерхові будинки та в квартири, що розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків 0,6 0,56 0,54 0,45
  Вхідні двері в квартири, що розташовані вище першого поверху 0,25 0,25 0,25 0,25
* Для будинків садибного типу і будинків до чотирьох поверхів включно.

2.3 У разі реконструкції будинків, що виконується з метою їх термомодернізації, допускається для непрозорих огороджувальних конструкцій приймати значення R q minзгідно з таблицею 1 з коефіцієнтом 0,8.

Таблиця 2 - Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій промислових будинків Rq min, м2 · К/Вт

Вид огороджувальної конструкції та тепловологісний режим експлуатації будинків Значення R q minдля температурної зони, м2∙К/Вт
І II III IV
Зовнішні непрозорі стіни будинків — з сухим і нормальним режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з вологим і мокрим режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з надлишками тепла (більше ніж 23 Вт/м3)   1,5 2,0 1,6 2,2 0,55   1,3 1,8 1,4 2,0 0,45   1,2 1,7 1,2 1,8 0,45   0,7 1,2 0,9 1,5 0,35
Покриття й перекриття будинків — з сухим і нормальним режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з вологим і мокрим режимом з конструкціями з: D>1,5 D≤1,5 — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)   1,6 2,1 1,6 1,8 0,55   1,5 2,0 1,5 1,7 0,45   1,3 1,8 1,4 1,5 0,45   0,9 1,1 1,2 1,4 0,35
Перекриття над проїздами й підвалами з конструкціями з: — D > 1,5 — D≤1,5   1,8 2,2   1,7 2,0   1,6 1,9   1,4 1,7
Двері й ворота будинків: — з сухим і нормальним режимом — з вологим і мокрим режимом — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)   0,55 0,72 0,2   0,55 0,65 0,2   0,5 0,6 0,2   0,42 0,54 0,2
Вікна й зенітні ліхтарі будинків: — із сухим і нормальним режимом — з вологим і мокрим режимом — з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)   0,42 0,45 0,18   0,39 0,42 0,18   0,39 0,42 0,18   0,32 0,35 0,18

2.4 Мінімально допустиме значення R q minопору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, дверей та воріт промислових (сіль­ськогосподарських) будинків встановлюється згідно з таблицею 2 залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається за додатком В, тепловологісного режиму внутрішнього сере­довища, що визначають за додатком Г, і теплової інерції огороджувальних конструкцій D, що розраховується за формулою

, (4)

де Ri - термічний опір i -го шару конструкції, що розраховується за формулою, (5)

де δi - товщина i -го шару конструкції, м;

λ i p - теплопровідність матеріалу i -го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з 2.11;

si p- коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i -го шару конструкції в розрахункових умовах експ­луатації, Вт/(м2·К), що приймають згідно з 2.11;

n - кількість шарів у конструкції за напрямком теплового потоку.

Примітка. Формула (4) наведена для багатошарової конструкції, що складається з однорідних шарів. Якщо шари складаються з різних матеріалів, то для конструкції чи її частини, що розраховується, треба враховувати середні термічні опори в межах товщини δi (за формулою Ri. = δi / λ сер p, де λ сер p - середнє за площею значення теплопровідності в розрахункових умовах) і середні коефіцієнти теплозасвоєння (за формулою Р.7).

2.5 Мінімально допустиме значення R q minопору теплопередачі внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відріз­няються більше ніж на 3 °С (стіни, перекриття), і приміщень з поквартирним регулюванням тепло-споживання визначають за формулою

, (6)

де t в1, t в2 - розрахункова температура повітря в приміщеннях, °С, що приймається згідно з таб­лицею Г.2 або розраховується· згідно з додатком Д;

Δ tcг - те саме, що в формулі (2);

αв1 - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2·К), що приймається згідно з додатком Е.

2.6 Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δ tcг, °С, встановлюється залежно від призначення будинку і виду огороджувальної конструкції згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 - Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутріш­нього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції Δ tcг, °С

Призначення будинку Вид огороджувальної конструкції
Стіни (зовнішні, внутрішні) Покриття та перекриття горищ Перекриття над проїздами та підвалами
Житлові будинки, дитячі установи, школи, інтернати 4,0 3,0 2,0
Громадські будинки, крім зазначених вище, адміністративні та побутові, за винятком приміщень з вологим або мокрим режимом експлуатації 5,0 4,0 2,5
Виробничі будинки з сухим та нормальним режимом експлуатації 7,0 5,0
Виробничі будинки з вологим та мокрим режимом експлуатації tв - tр 0,8 (tв - tp)
Виробничі будинки з надлишками тепла (більше 23 Вт/м3)    

2.7 Мінімально допустима температура внутрішньої поверхні tmin непрозорих огороджувальних
конструкцій у зонах теплопровідних включень, у кутах і укосах віконних і дверних прорізів при
розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятому залежно від температурної
зони експлуатації будинку згідно з додатком Ж, повинна бути не менше ніж температура точки роси
tp за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внутрішнього повітря, які
приймаються залежно від призначення будинку згідно з таблицею Г. 2.

2.8 Мінімальна температура на внутрішній поверхні tmin світлопрозорих огороджувальних кон­струкцій житлових і громадських будинків, включаючи стулки, коробки, імпости й зони дистан­ційних рамок, при розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, прийнятому згідно з
додатком Ж, повинна бути не менше ніж 4 °С, а для непрозорих елементів - не менше ніж тем­пература точки роси tp за розрахунковими значеннями температури й відносної вологості внут­рішнього повітря, для виробничих будинків - не менше ніж 0 °С за розрахунковим значенням
температури внутрішнього повітря, прийнятими залежно від призначення будинку згідно з
таблицею Г. 2.

2.9 Виконання умов за формулами (1) - (3) для огороджувальної конструкції, що проектується
чи обстежується, перевіряється за результатами визначення теплотехнічних показників огород­жувальних конструкцій за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1), ГОСТ 26254 акредитованими лабо­раторіями або за результатами розрахунків теплотехнічних показників конструкцій методами
математичного моделювання теплових процесів та згідно з 2.10-2.14.

2.10 Приведений опір теплопередачі R Σпp2 · К/Вт, непрозорої огороджувальної конструкції чи
непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно однорідних огороджувальних кон­струкцій - опір теплопередачі, R Σпp2 · К/Вт) при перевірці виконання умови за формулою (1)
розраховується згідно з додатком И.

2.11 Розрахункові умови експлуатації при розрахунках опору теплопередачі огороджувальних
конструкцій приймаються залежно від розрахункового вологісного режиму експлуатації примі­щення та конструктивного рішення огороджувальної конструкції згідно з додатком К. Розрахункові значення теплофізичних характеристик матеріалів приймаються згідно з таблицею Л.1
додатка Л або встановлюються згідно з Л.2.

2.12 Приведений опір теплопередачі R Σпp2 · К/Вт, світлопрозорої огороджувальної конструкції
при перевірці виконання умови за формулою (1) розраховується згідно з додатком М.

2.13 Температурний перепад Δt пpпри перевірці виконання умови за формулою (2) для ого­роджувальних конструкцій розраховується в залежності від їх коефіцієнта скління згідно з до­датком М.

2.14 Температура внутрішньої поверхні термічно неоднорідної огороджувальної конструкції у
зонах теплопровідних включень, у кутах, укосах віконних і дверних прорізів, температура внутрішньої поверхні τ в min світлопрозорих огороджувальних конструкцій у зонах стулки, коробки, ім­постів, дистанційних рамок при перевірці виконання умови за формулою (3) визначається на
підставі розрахунків двомірних або тримірних температурних полів.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: