double arrow

Тема 1. Методологічні основи інвестування


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни

«ІНВЕСТУВАННЯ»

для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”

заочної форми навчання

Дніпропетровськ – 2012


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, заочної форми навчання./Укладач: Спірідонова К.О. - Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА, 2012.

Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчальної програми дисципліни «Інвестування». Видання сприятиме закріпленню, систематизації і поглибленню знань студентів при засвоєнні дисципліни.

Призначено для студентів заочної форми навчання.

Укладач: Спірідонова К.О., ст. викладач кафедри економічної підготовки та перепідготовки ІБФО ПДАБА
Відповідальний за випуск: Ступнікер Г.Л., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної підготовки та перепідготовки ІБФО ПДАБА.
Рецензенти: Тян Р.Б., д.е.н., д.т.н., професор, зав. кафедри фінансів і маркетингу ПДАБА; Лантух О.В., к.т.н., доцент кафедри економічної підготовки та перепідготовки ІБФО ПДАБА.

Затверджено на засіданні

кафедри економічної підготовки та перепідготовки ІБФО ПДАБА

Протокол №7 від “15 березня 2012р.

Завідувач кафедри Ступнікер Г.Л.

        Затверджено на засіданні
        методичної ради ПДАБА
        Протокол № 6 (80) від “_02_”квітня_ 2012р.
         

ЗМІСТ

1. Програма дисципліни «Інвестування». 4

2. Методичні вказівки до виконання завдання. 6

3. Оформлення контрольної роботи. 16

4. Рекомендована література. 18

Додаток А Галузь діяльності підприємства. 19

Додаток Б Звіт про фінансові результати (Форма №2) 21

Додаток В Вихідні дані для інвестиційного проекту, грн. 22


1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Розглянуто основні напрями інвестиційної політики в Україні. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Форми інвестування.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: