double arrow

Лексичне значення слова. Слово, поняття, концепт. Полісемія та омонімія.


Лексичне значення - історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності. Лексичне значення слова є продуктом мисленневої діяльності людини. Воно пов'язане з редукцією інформації людською свідомістю, з порівнянням, класифікацією, уза-гальненням. Ядром лексичного значення є концептуальне значення (мисленнєве відображення певного явища дійсності,поняття). Так, наприклад, слово обличчя має концептуальне значення "передня частина голови людини".конотативне значення,тобто емоційні, експресивні, стилістичні "додатки" до основного значення. Напр, слова морда, пика, фізіономія мають таке ж концептуальне значення, як і обличчя, але на нього нашаровуються експресивно-стилістичні відтінки (конотації). ПОНЯТТЯ — результат узагальнення і виділення предметів, явищ якогось класу за пев-ними спільними і в сукупності специфічними для них ознаками. Так, поняття "стіл" означає будь-який за формою та призначенням стіл. Віднесеність слова до поняття називають сигніфікативним значенням.

У мові є слова з одним значенням, але частіше слова мають два і більше значень. Слова з одним значенням називають однозначними, або моносемічними, а слова з двома і більше значення-
ми — багатозначними, або полісемічними.

Полісемія— наявність різних лексичних значень у одного й того ж слова відповідно до різних контекстів.(напр.сопілка має 1 значення а слово поле має – 10.) Омоніми - слова, які звучать однаково, але мають різні значення.Напр: ключ

"знаряддя для замикання і відмикання замка" і ключ "джерело".Крім власне омонімів існують суміжні з омонімією явища, до яких відносять омоформи, омофони й омографи.Омоформи —слова, в яких збігаються тільки окремі форми.

Так, наприклад, числівник три збігається з дієсловом терти лише в одній формі другої особи наказового способу (три олівці, три йому руки). Омофони — слова, які вимовляються однаково, але різняться написанням.Напр: клинок [кли/енок] і кленок [кли/енок], роман і Роман.

Омографи - слова, які пишуться однаково, а вимовляються по-різному. Наприклад: мука і мука, замок і замок;Сейчас читают про: