double arrow

Результаты программы.

2

proverka sushestvovaniya kornya

y=x^3-x-0.2

a = 1

b = 1.1

e = 0.001

korni uravneniya po metodu dixotomii = 1.049609

znachenie funkcii F(x) = -0.093276

_ _ _ _ _ _ _

vvedite nachalnoe znachenie kornya na (a; b) x0= 1

metod kasatelnyx ili metod Nyutona primenim

vvedite nachalnoe znachenie kornya na (a; b) x0= 1.1

metod kasatelnyx ili metod Nyutona primenim

korni uravneniya po metodu kasatelnyx = 1. 088213

znachenie funkcii F(x) = 0.0004572
Сейчас читают про: