double arrow

УКРАЇНИ


Схаменіться! будьте

люде,

Бо лихо вам буде...

Т. Г. Шевченко,

великий

український поет, художник, мислитель

§ 7.1 .^j Загальні відомості про природні умови

«7 с

гкраїна — одна з найбільших за територією, чи­сельністю населення та ресурсним потенціалом країн Європи, член-засновник Організації Об'єднаних Націй, член багатьох інших міжнародних організацій. Після здобуття статусу незалежної держави наша країна зіткнулася з цілим ком­плексом складних соціально-політичних і соціально-економічних проблем. Сьогодні Україна переживає глибоку екологічну кризу й належить щодо цього до найнеблагополучніших країн Європи. Це наслідок надзвичайно високого рівня концентрації промисло­вих і сільськогосподарських комплексів, екологічно не обгрунто­ваної хижацько-колонізаторської політики урядових структур колишніх СРСР і УРСР, а також найбільшої у світі техногенної аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, складні екологічні проблеми, типові для розвинених індустріальних і найурбанізо-ваніших регіонів планети, повною мірою характерні й для України.

Розташована на південному заході Центральної Європи, неза­лежна Україна займає територію площею 603,7 тис. км2 (31,5 % загальної площі центральноєвропейських держав) і є однією з

328


Г л а в а 7

Природно-соціальні особливості України

найбільших після Російської Федерації державою'Європи. Насе­лення України становить близько 48 млн чоловік — більше, ніж населення будь-якої з країн регіону — Румунії, Чехії, Словаччи­ни, Молдови, Угорщини.

На території України вирізняються три фізико-географічні зони з п'ятьма провінціями (в лісостеповій зоні) й трьома підзо-нами (в степовій зоні), а також гірські області — Карпати й Кримські гори. Порівняно з іншими природними ландшафтами колишнього СРСР ландшафти України більше потерпають унаслідок людської діяльності. В 1991 р. Верховна Рада України офіційно оголосила територію всієї держави зоною екологічного лиха. Проте й у наступні роки екологічні проблеми в усіх райо­нах країни продовжували загострюватися. Вирішення цих проблем в Україні має стати (й уже стає) одним із найголов­ніших, найактуальніших практичних завдань.

Географічне положенняУкраїни дуже вигідне: південний захід Східно-Європейської рівнини, Українські Карпати й Кримські гори, частина шельфу Чорного та Азовського морів. Те­риторія нашої держави простягається із заходу на схід на 1316 км (від 22°08'42" до 40°13'05" східної довготи) і майже на 900 км із півночі на південь (від 52°22'54" до 44°23'18" північної широти).

Наша країна на півночі й заході безпосередньо межує з Біло­руссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Руму­нією, на півночі та сході — з Росією. По Чорному морю прохо­дять кордони з Туреччиною, Балканськими й Кавказькими державами. Дунай, Босфорська протока й Дарданелли для України — ворота в країни Західної Європи, а також у Середзем­номор'я й далі на Близький Схід, у Південну Європу, Африку, Атлантичний та Індійський океани.
Близько 95 % території України займають рівнини, 5 % тери­торії — гірські системи Карпат і Криму. Середня абсолютна висо­та рівнинної частини — 170 м, а найвища точка — вершина гори Говерли в Карпатах (2061 м). Близько 15 % території займають ліси — краса й багатство, неоціненний природний очищувач повітряного простору й охоронець нашої країни. На жаль, останнім часом ліси безжалісно вирубуються, гинуть від забруд­нень і пожеж.

У межах України представлені такі основні географічні ланд­шафти: лісоболотні й лісостепові ландшафти Полісся, Волин-

329


Розділ II Екологічні проблеми України


Глава 7


Природно-соціальні особливості Україниської, Подільської та Придніпровської височин; ландшафти Північних степів, схилів Волинської, Подільської та Середньо-російської височин; ландшафти Південних степів (Причорно­морська низовина й Приазовська височина); лісолучні гірські ландшафти Криму й Карпат.

КліматУкраїни помірно континентальний, а у вузькій смузі Південного Криму — субтропічний. На території країни перева­жає північно-західний вітровий перенос. За рік над Україною проходить у середньому 45 циклонів і 35 антициклонів. Кількість опадів коливається від 1200—1500 мм/рік у Карпатах до 300 мм/рік у південній частині степової зони (Причорномор'я та Приазов'я). В лісостеповій зоні опадів випадає в середньому 550—760 мм/рік.I960 I970 I-2000
I I I I I I
190' 193-

0,6 г

CD о

Десятиліття

Підвищення глобальної (------ ) та регіональної температури повітря

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: