double arrow

Техніко-технологічний стан підприємства та показники оцінки його ефективності.

1

Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції

Лекційне заняття №13 (2 год.)

Мета заняття:охарактеризувати техніко-технологічну базу та технічний розвиток підприємства; визначити напрямки технологічних змін та необхідність постійного оновлення продукції підприємства.

План

1. Техніко-технологічний стан підприємства та показники оцінки його ефективності.

2. Напрямки технічного розвитку підприємства та темпи технологічних змін.

3. Оновлення продукції і оцінювання ринкових та виробничих можливостей створення нової продукції. Функціонально-економічне обґрунтування оновлення асортименту продукції

 

Техніко-технологічний стан підприємства та показники оцінки його ефективності.

 

Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.
ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства.

До складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість:

по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного техніко-техно­логічного розвитку виробництва;

по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки.

Загальна характеристика ТТБ підприємства, окрім формулювання її дефініції, передбачає виокремлення складників її елементної структури, що показано на рис. 1.

Сукупність засобів праці становить техніко-технологічну базу (ТТБ) виробничої сфери підприємства. Ця база виробництва має технічну та технологічну складові.

До технічної складової належать:

· енергетична база виробництва;

· виробничі машини і устаткування;

· транспорт, переміщувальні пристрої;

· інформаційно-обчислювальна техніка;

· засоби зв’язку.

До технологічної складової належать:

· технології з переробки ресурсів і одержання готової продукції;

· технологічна документація загального і спеціального призначення.Рис.1. Структурна характеристика техніко-технологічної бази підприємства.

 

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо­кого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумов­леної його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба провадити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного вироб­ництва. Найбільш важливі й типові для всіх підприємств (незалежно від галузевої належності) показники наведено в табл. 1.

 1
Сейчас читают про: