double arrow

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ПОСТАЧАННЯМ І ЗБУТОМ


1. Виробнича інфраструктура підприємства – це

1. Комплекс допоміжних виробництв, які забезпечують основний виробничий процес інструментами.

2. Підтримує технологічне обладнання в придатному для роботи стані.

3. Здійснює внутрішні та міжцехові перевезення.

4. Усе вище перераховане.

2. Які служби не утворюють ремонтне господарство?

1. Головного механіка

2. Охорони праці

3. Головного енергетика

4. Головного архітектора

3. Що не входить до складу ремонтного господарства?

1. Система ремонтних засобів, які знаходяться в розпорядженні ремонтних робітників.

2. Ремонтні ділянками в складі виробничих цехів, які мають невелику кількість універсальних, а іноді і спеціальних верстатів.

3. Ремонтні цехи або майстерні, ремонтно-механічні цехи, електроцехи.

4. Складські приміщення для зберігання продукції.

4. Служба відділу головного механіка займається;

1. Ремонтом технологічного обладнання.

2. Ремонтом енергетичного обладнання.

3. Ремонтом промислових будівель та споруд.

4. Ремонтом інструментального господарства.

5. Середній ремонт устаткування — це:

1. Усування дрібних ушкоджень та дефектів устаткування, заміна мастила та регулювання окремих механізмів.
2. Заміна або відновлення окремих частин (деталей, вузлів) устаткування, регулювання його механізмів.

3. Повне розібрання устаткування, ремонт зношених деталей та вузлів, заміна тих, що не підлягають ремонту, регулювання та випробування під навантаженням його механізмів.

4. Процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом внесення до його конструкції часткових змін.

5. Капітальний ремонт – це:

1. Мінімальний за обсягом ремонт, при якому заміною деталей або регулювання механізмів досягається нормальна робота обладнання.

2. Часткова заміна основних вузлів обладнання.

3. Повний ремонт базових деталей, заміна зношених деталей та вузлів.

4. Гарантоване забезпечення нормального функціонування устаткування.

6. Обліком, прийомом, зберіганням і видачею інструменту по цехам займається?

5. Центральний інструментальний склад.

6. Інструментально-роздаточно комірна.

7. Інструментальний цех.

8. Головний інженер.

7. Що не входить до складу енергетичного господарства?

1. Теплове господарство.

2. Водопостачання та каналізація.

3. Господарство по обслуговування засобів зв’язку

4. Жодна відповідь.

8. Що входить до складу енергетичного господарства?

1. Електросилове господарство.

2. Паро-, водо-, повітряпроводні і газові мережі.

3. Ділянка контрольно-вимірювальних приладів і автоматів.

4. Усе вище перераховане.

9. Яке відділення на підприємстві обслуговує контрольні установки, мережі підприємства, компресорні установки, кондиціонери?1. Теплосиловий цех.

2. Газовий цех.

3. Електричний цех.

4. Слабострумна дільниція.

10. Енергетичний баланс на підприємстві дозволяє?

1. Розрахувати потреби основного і допоміжного виробництва в усіх видах енергії і палива.

2. Визначити допустимі втрати енергії в заводських мережах.

3. Визначити сумарне споживання енергії підприємством.

4. Усе вище перераховане.

11. Комплекс підрозділів підприємства, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворює:

1. Ремонтне господарство.

2. Інструментальне господарство.

3. Транспортне господарство.

4. Складське господарство.

12. Скільки допоміжних робітників зайнято на вантажо-розвантажувальних і транспортних операціях.

1. 10-15%

2. 15-25%

3. 25-30%

4. 30-40%

13. Яке бюро здійснює оперативно-виробниче планування роботи транспорту, що зводиться до складання квартальних, місячних і добових планів перевезень?

1. Планово-економічне.

2. Диспетчерське.

3. Технічне.

4. Обліку.

14. Яке бюро розробляє плани виробничо-господар­ської діяльності транспортного господарства, визначає вантажообіг по заводу й обсяг вантажно-розвантажувальних робіт?1. Планово-економічне.

2. Диспетчерське.

3. Технічне.

4. Обліку.

15. Яке бюро веде паспортизацію всіх видів транспортних засобів?

1. Планово-економічне.

2. Диспетчерське.

3. Технічне.

4. Обліку.

16. Що не відноситься до напрямків підвищення ефективності транспортного господарства?

1. Виконання вимог погодженості виробничих і транспортних процесів.

2. Комбіноване застосування різних транспортних засобів.

3. Автоматизація та механізація транспортних операцій.

4. Жодна відповідь.

17. Які функції не виконує складське господарство?

1. Перевірку якості продукції.

2. Знаходження каналів збуту продукції.

3. Відпуск готової продукції за номенклатурою

4. Вирівнювання рівня запасів шляхом їх регулювання.

18. Склади на яких зберігаються визначені матеріали називаються?

1. Постачальницькі.

2. Виробничі.

3. Збутові.

4. Спеціалізовані.

19. Матеріально-технічне забезпечення підприємства – це

1. Процес постачання на склади або одразу на робочі місця необхідних матеріально-технічних ресурсів.

2. Процес закупівлі сировини у виробників.

3. Забезпечення підприємства усіма необхідними виробничими ресурсами.

4. Укладання договорів про поставку виробничих ресурсів з постачальниками.

20. Підприємство отримує матеріали безпосередньо від виробників ресурсів – це:

1. Транзитна форма постачання.

2. Складська форма постачання.

21. При якому виді споживання матеріалів застосовується транзитна форма постачання?

1. Індивідуальному

2. Одиничному

3. Середньому

4. Масовому.

22. Який відділ забезпечує постачання виробництва напівфабрикатами, деталями, вузлами і т. д.?

1. Матеріально-технічного постачання.

2. Комплектації.

3. Зовнішньої кооперації.

4. Виробничий.

23. Інфраструктура – це:

1. Сукупність складових частин будь-якого об’єкта.

2. Сукупність складових частин будь-якого об’єкта, що мають підпорядкований характер і забезпечують умови для нормальної роботи об’єкта в цілому.

3. Сукупність складових частин будь-якого об’єкта, що мають вплив на розвиток окремих підрозділів.

4. Сукупність складових частин будь-якого об’єкта, що мають вплив на формування підрозділів та структуру зв’язку.

 

Задачі

1. На підприємстві встановлено 50 однотипних верстатів, які мають загальну категорію (кількість) ремонтної складності механічної частини 800. Нормативний ремонтний цикл роботи кожного із верстатів визначений в 24000 годин. Коефіцієнти, які враховують умови експлуатації та інші чинники, дорівнюють 1. Структура ремонтного циклу кожного з верстатів передбачає проведення 2-х середніх і 6-ти поточних ремонтів, а також 9-ти оглядів. Протягом року цех працює 250 днів по 3 зміни. Тривалість зміни 8 годин.

Розрахувати для кожного із верстатів тривалість ремонтного циклу (в годинах та роках), тривалість міжремонтного та міжоглядового періоду (в годинах та роках).

 

2. На підприємстві встановлено 50 однотипних верстатів, які мають загальну категорію (кількість) ремонтної складності механічної частини 800. Структура ремонтного циклу кожного з верстатів передбачає проведення 2-х середніх і 6-ти поточних ремонтів, а також 9-ти оглядів. Тривалість ремонтного циклу для кожного із верстатів дорівнює 24000 годин, що складає 4 роки.

Розрахувати трудомісткість слюсарних та верстатних ремонтних робіт для кожного із верстатів, а також загальну трудомісткість ремонтних робіт, які потрібно виконати протягом ремонтного циклу для одного верстата та для всіх верстатів. Норми ремонтних робіт в розрахунку на одну ремонтну одиницю наведені в таблиці 23.1.

 

3. Річний вантажооборот між двома цехами складає 52000 тонн. В році 250 робочих днів. Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів дорівнює 1,12. Відстань між цехами – 2000 м. Вантажі перевозяться автомобілями вантажністю 2 тонни. Середня швидкість руху автомобіля дорівнює 200 м/хв.. Час навантаження – 20 хв., час розвантаження – 30 хв. Коефіцієнт використання вантажності автомобіля – 0,8, коефіцієнт використання часу роботи – 0,9. Режим роботи цехів – 2 зміни по 8 годин. Для перевезень вантажів використовується одностороння маятникова схема перевезень.

Розрахувати необхідну кількість автомобілів, що їх потрібно взяти для перевезення вантажів, кількість рейсів, які робить один автомобіль, та продуктивність роботи одного автомобіля (тонн/годину).

 

4. Добовий вантажооборот між двома цехами 232,96 тонн. Відстань між цехами – 2000 м. Вантажі перевозяться автомобілями вантажністю 2 тонни. Середня швидкість руху автомобіля дорівнює 200 м/хв. Час навантаження – 20 хв., час розвантаження – 30 хв. Коефіцієнт використання вантажності автомобіля – 0,8, коефіцієнт використання часу роботи транспортного засобу – 0,9. Режим роботи цехів – 2 зміни по 8 годин. Для перевезень вантажів використовується двостороння маятникова схема перевезень.

Розрахувати необхідну кількість автомобілів, що їх потрібно взяти для перевезення вантажів, кількість рейсів, які робить один автомобіль, та продуктивність роботи одного автомобіля (тонн/годину).

 

5. Вироби зберігаються на складі на стелажах. Розміри стелажу: довжина – 4 м., ширина – 1,2 м, висота – 4 м. За рік на складі зберігається 100 тис. виробів, маса виробу – 2 кг, тугість матеріалу, з якого зроблені вироби – 2,5 т/м3. Період між суміжними поставками виробів на склад дорівнює 90 календарних днів, період страхового запасу визначений в 20 календарних днів. Коефіцієнт нерівномірності надходження виробів на склад дорівнює 1,4. Коефіцієнт заповнення об’єму стелажу складає 0,3. Допустиме корисне навантаження на 1 м2 площі – 2 т/м2. Коефіцієнт використання площі складу – 0,45.

Розрахувати загальну площу складу.

 

6. Потужність обладнання, яке встановлено в цеху, складає 450 кВт. Середній плановий коефіцієнт завантаження обладнання за потужністю складає 0,8. Середній плановий коефіцієнт використання обладнання у часі дорівнює 0,95. Кількість робочих днів в році – 250. Режим роботи цеху: 2 зміни по 8 годин. Середній коефіцієнт корисної дії кожної одиниці обладнання – 0,9; середній коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в електромережах – 0,96. Вартість 1 кВт-год. Електроенергії в 2005 році дорівнює 0,156 грн-год.

Розрахувати потребу цеху в електроенергії та її вартість.

 

7. В цеху встановлено 50 ламп для освітлення, середня потужність кожної 100 Вт. Час роботи кожної лампи – 15 годин. Число робочих днів в місяці – 22. В кожний момент часу працює тільки 75% ламп.

Розрахувати потребу цеху в електроенергії для освітлення приміщень.

 Сейчас читают про: