double arrow

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи з дисципліни

“ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ”

Для студентів спеціальності 6.140103 «Туризм»

Усіх форм навчання

 

 


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка туризму” для студентів спеціальності 6.140103 “Туризм” усіх форм навчання /Укл. О.М.Корнієнко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - _31_с.

 

 

Укладачі: О.М.Корнієнко, доцент, к.е.н.

 

 

Рецензент: В.М.Зайцева, проф., к.пед.н.

 

Відповідальний

за випуск: О.М.Корнієнко, доцент, к.е.н.

 

Затверджено

на засіданні кафедри “Міжнародного туризму”

 

Протокол № _1__

від “_26_” _серпня_ 2014

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП
1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
1.1. Титульний аркуш
1.2. Зміст
1.3. Вступ
1.4. Текстова частина
1.5. Висновки
1.6. Перелік посилань
1.7. Додатки
2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.1. Побудова документа
2.2. Нумерація у курсовій роботі
2.3. Оформлення ілюстрацій
2.4. Оформлення таблиць
2.5. Оформлення переліку посилань
2.6. Оформлення додатків
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ПЕРЕЛІК ВАРІАТИВНИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
Додаток А
Додаток Б

 


ВСТУП

 

У відповідності до навчальних планів студенти виконують курсову роботу з дисципліни «Економіка туризму». Написання курсової роботи є необхідним етапом для:

– закріплення теоретичних та практичних знань, здобутих студентами на лекціях та під час практичних занять;

– здобуття навиків самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності;

– вироблення вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо;

– розвитку навиків формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій.

В результаті написання курсової роботи студент повинен вміти:

– самостійно працювати з джерелами та літературою;

– обґрунтовувати та формулювати актуальність обраної теми, мету, завдання і структуру роботи;

– володіти методами проведення дослідження;

– робити науково-обґрунтовані висновки з вивченого матеріалу;

– викладати матеріал грамотно, логічно, з дотриманням правил цитування та зазначенням посилань на роботи інших авторів;

– грамотно ілюструвати роботу з допомогою малюнків і таблиць;

– оформляти роботу у відповідності з вимогами, що пред'являються до науково-дослідницьких робіт;

– виконати задану роботу в строго визначені терміни.
Орієнтовна тематика курсових робіт та регламент їх виконання встановлюються на початку навчального семестру. Студент самостійно вибирає тему курсової роботи і узгоджує її з науковим керівником.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

– вибір теми курсової роботи;

– вивчення спеціальної літератури і складання плану роботи;

– збір вихідної інформації у підприємствах туристичної індустрії;

– аналіз одержаних матеріалів;

– формування тексту курсової роботи;

– обґрунтування висновків та пропозиції;

– оформлення роботи;

– подання та захист курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи здійснює науковий керівник разом зі студентом із запропонованої кафедрою тематики курсових робіт із дисципліни «Економіка туризму». Під час вибору теми необхідно врахувати наукову та практичну актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента, наявність необхідних матеріалів для написання роботи, можливість самостійної роботи студента, а також теми майбутньої дипломної роботи.

Перевірка роботи науковим керівником здійснюється тільки після реєстрації її на кафедрі. Перевірена робота повертається студенту для усунення зауважень та підготовки до захисту, або взагалі для переробки, виправлення або написання нової роботи, в тому числі по новій темі.

Студент зобов'язаний при написанні курсової роботи виконувати всі вказівки наукового керівника.

Захист курсової роботи проходить по черзі, відповідно складеному графіку. При захисті студент повинен розкрити сутність проекту, коротко викласти його основні пункти проаналізувати отримані результати, зробити висновки й відповісти на запитання викладача.Курсові роботи, які не відповідають вищеперерахованим вимогам, затвердженому плану, до захисту не допускаються і повертаються студенту на доопрацювання.

Студенти, які порушили строки подання курсової роботи на кафедру, до екзаменаційної сесії не допускаються.


СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна мати таку структуру:

а) титульний аркуш;

б) зміст;

в) вступ;

г) текстову частину, що містить всі розділи згідно плану;

д) висновки (в цілому по всій роботі);

е) перелік посилань;

ж) додатки (якщо такі необхідні).

 

Титульний аркуш

 

Титульний аркуш є першим аркушем курсової роботи. Виконують його згідно з ДОСТ 2.105-95 на аркуші формату А4.

Титульний аркуш містить:

– назву міністерства, до сфери управління якого належить навчальний заклад;

– назву навчального закладу;

– факультету;

– найменування кафедри;

– тему курсової роботи;

– прізвище, ім’я, по батькові, групу студента;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника курсової роботи;

– місто і рік (без написання слова «рік» або «р.»).

Зразок титульного аркушу наведено у Додатку А.

Зміст

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, переліку посилань та додатків.

Зразок змісту наведено у Додатку Б.

 


Вступ

 

Вступ розташовують на окремій сторінці.

Вступ являє собою найвідповідальнішу частину роботи, оскільки містить в зжатій формі всі фундаментальні положення, обґрунтуванню яких присвячена курсова робота.

Писати вступ методологічно краще не на початку, а по закінченню дослідження, коли основна частина роботи вже повністю готова. Інакше навряд чи вдасться уникнути неточностей і повторної роботи.

Вступ починається з невеликої преамбули, де згадується суть і стан досліджуваної проблеми, її значущість в сучасних умовах, вказується на необхідність наукового дослідження. Далі вступ складається в наступному порядку.

1. Актуальність теми.

2. Мета та задачі дослідження.

3. Об’єкт та предмет дослідження.

4. Методи дослідження.

5. Структура курсової роботи.

Розглянемо всі пункти по порядку.

1. Актуальність дослідження містить положення і доводи, що свідчать на користь наукової і прикладної значущості виконаної роботи. Правильно сформульована актуальність теми свідчить про наукову зрілість і професіоналізм студента. Актуальність знаходиться в тісному зв’язку з вирішуваною в роботі науковою проблемою. Для обґрунтування актуальності слід також дати короткий аналіз літератури, де показати, що дана тема в даному аспекті до проведення даного дослідження не була вивчена.

2. Метою дослідження в загальному випадку є розробка інструментарію вирішення визначеної проблемної ситуації.

Мета курсової роботи розкривається в задачах дослідження, що на теоретичному (методологічному, концептуальному), аналітико-прикладному (модельному, інструментальному) і практичному рівні розкривають її зміст.

3. Обов’язковим елементом вступу курсової роботи є визначення об’єкту і предмету дослідження.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, яку обрано для вивчення. Наприклад: «процеси управління фінансовою діяльністю підприємства».

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта, тобто представляє його структурну або функціональну складову. Наприклад: «механізм оптимізації фінансової стратегії підприємства».

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

4. У методах дослідження студентом подається перелік методів, використаних в даному науковому дослідженні. Методів дослідження існує в науковій практиці достатньо багато; їх перелік (з поясненнями) займає в спеціальних посібниках і методичних вказівках об’єм до 10 сторінок і більше. Якщо є утруднення з формулюванням цієї частини введення – варто прочитати спеціальну методичну літературу.

5. Наприкінці вступу слід навести структуру курсової роботи: кількість сторінок, розділів, рисунків, таблиць, кількість використаних джерел у переліку посилань.

 

Текстова частина

 

Основна частина курсової роботи − найбільша за обсягом і займає не менше 2/3 роботи. Саме в ній викладається суть проблеми, розкривається тема, визначається авторська позиція.

Виклад тексту курсової роботи краще вести від третьої особи. Висловлювати думки використовуючи займенник «я» не прийнято. В той же час, не можна визнати вдалим зайве перевантаження тексту займенником «ми», фразами «на нашу думку», «вважаємо», «думаємо» – це абсолютно нормально, але, в той же час, створює неусвідомлене враження, що роботу писав колектив авторів. Найбільш вдалі в цьому плані більш невизначені словесні обороти, наприклад: «представляється, що», «розроблений підхід дозволяє», «спочатку проводився опит», «даний висновок зроблений на підставі» й т.д.

У науковій роботі недопустимі вульгарізми і ненаукові вирази. При викладі тексту курсової роботи слід також прагнути уникати тавтологій, граматичних, лексичних і синтаксичних помилок.

Порядок викладу матеріалу в роботі завжди підпорядкований мети дослідження. Поділ матеріалу на розділи, розділи, підрозділи, їх послідовність повинні бути логічно виправданими. Назви розділів повинні відображати вирішувану проблему.

Кожний розділ починають з нової сторінки.

Всі розділи повинні бути відносно пропорційними за обсягом.

Бажано основну частину роботи поділити на три розділи: теоретичний, аналітичний та розробницько-впроваджувальний.

У першому розділі необхідно викласти сутність проблеми, яка досліджується, розглянути еволюцію підходів до її вирішення, рівень розробки на сучасному етапі. Крім цього, слід зробити аналіз та узагальнення концепцій і наукових підходів, які існують у фаховій літературі, визначити дискусійні аспекти й невирішені питання.

У другому розділі – аналітичному – необхідно зробити організаційно-економічний аналіз об'єкта дослідження й умов його господарювання, визначити основні проблеми підприємств туристської сфери й перспективи розвитку. Детально слід проаналізувати той аспект господарської діяльності, що є предметом дослідження.

Основний аналітичний матеріал, проміжні розрахунки (вибірково) та отримані кількісні результати подаються в таблицях та рисунках у межах цього розділу або виносяться в додатки. Метою виконання аналітичної частини курсової роботи є перевірка вміння студента аналізувати отримані дані, співвідносити різні показники тощо.

У третьому розділі, який носить прикладний, розробницько-впроваджувальний характер, необхідно розкрити зміст заходів, що пропонуються й спрямовані на вдосконалення того аспекту туристського бізнесу, який становить предмет дослідження. Рекомендації й пропозиції повинні мати наукове обґрунтування й виходити з результатів аналізу, отриманого в попередньому розділі роботи. Доцільно визначити шляхи оптимізації системи ресурсного та інформаційно-аналітичного забезпечення рішень, які пропонуються.

Практичне значення пропозицій та рекомендацій повинно бути підтверджено техніко-економічними розрахунками й визначенням ефекту, який очікується від впровадження.

Треба пам’ятати, що кожен розділ повинен бути не менше 10 сторінок за обсягом, а підрозділ − не менше 3-4 сторінок.

Відповідальність за зміст роботи покладається на автора. За студентом залишається право на виклад матеріалу у власному розумінні. Відстоювати свою точку зору студент повинен при захисті роботи.

Висновки

 

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. В ньому наводять одержані результати роботи, рекомендації щодо використання результатів розробки, основні напрями подальшої роботи в галузі.

Ця частина роботи невелика за об’ємом (близько 2-3 сторінок), проте вона має особливу важливість, оскільки тут в завершеній і логічно бездоганній формі повинні бути представлені підсумкові результати виконаної роботи.

У висновках необхідно співвіднести отримані висновки з цілями і завданнями, поставленими у вступі. Тут повинні бути підсумовувані основні результати дослідження, сформульована суть розв’язаної проблеми.

Окремо слід підкреслити, що цілі дослідження були досягнуті, а всі поставлені завдання – вирішені.

 

Перелік посилань

 

Перелік посилань – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел та розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів та бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела треба розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, але законодавчі документи потрібно розташовувати в самому початку переліку посилань.

Перелік посилань в курсовій роботі повинен налічувати не менш 15 джерел.

У перелік вносять всі використані джерела інформації: підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання (журнали, газети), наукові праці відповідних організацій, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва, патенти та ін.

 

Додатки

 

У додатках вміщують матеріал, який доповнює текст курсової роботи, але має великий обсяг, або, якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу.

Додатками можуть бути:

– графічний матеріал;

– таблиці, що доповнюють основний текст;

– розрахунки;

– оригінали фотографій;

– ілюстрації допоміжного характеру;

– інші матеріали.

 


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: