double arrow

СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота, як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг курсової має бути в межах 40 - 50 сторінок друкованного тексту.

Рекомендується така структура курсової роботи:

· Зміст (план);

· вступ;

· перший (теоретичний ) розділ;

· другий (аналітичний) розділ;

· третій (конструктивний, проектний) розділ;

· висновки (заключна частина);

· додатки;

· література.

Зміст або план курсової роботи може займати 1 - 1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними і тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Орієнтований план курсової роботи наведено в Додатку К.

У вступі (1-2 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об'єкт досліження; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

Перший розділ (10-15 с.) структурно складається з 2-3 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі і власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв'язання в теоретичному, методичному прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик дослідження визначених проблем, які будуть використовуватися у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами та методикою туристичного вивчення країни і на основі їх критичного огляду обгрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження. В цьому розділі необхідно розкрити методику туристичного вивчення країни, яку взято за основу при виконанні наступних розділів.

У другому розділі (15-20 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретної країни.

У цьому розділі можна виділити 3 - 4 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми, карти), що відображають відповідні результати розвитку країни за останніх 3 - 5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з статистичних документів , а які дані здобуті шляхом роботи з Інтернет-джерелами тощо. В розділі необхідно надати географічну характеристику країни, туристичну характеристику рельєфу, клімату, та водних ресурсів, туристичну характеристику рослинного та тваринного світу країни. Далі необхідно надати політичну, економічну і історичну характеристику обраної країни, розкрити соціальну та культурну частину ії розвитку, надати спеціальну туристичну оцінку стану розвитку туристичної галузі, надати інформацію про основні туристичні об’єкти країни. Результати дослідження необхідно оформити у вигляді таблиць, які зазначені у Додатку А.
Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

Третій розділ (до 10 с.) повинен містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно він може не мати підрозділів. Характер і зміст висновків, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі курсової роботи. Невід'ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів мають бути пропозиції, щодо власного бачення співпраці досліджуванної країни з Україною.

Однією з ознак високої якості курсової роботи є електроний варіант відеосупроводу курсової роботи.

Розділ «Висновки» є завершальною частиною курсової роботи. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час дослідження, пропозиції автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором курсової роботи, поставленої мети і завдань. Обсяг висновків — 1-2 с.

У додатки виносяться — громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, ілюстративний матеріал тощо.

Розділ «Література» включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел. (Додаток Б.)

 

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7