double arrow
Эквипотенциал бет деп ... бетті айтады.

2

1. потенциалдары бірдей болған нүктелер жайласқан

2. кезкелген зарядталған

3. геометриялық дұрыс формалы

4. қисықтығы бір бағытта кеміп баратын

5. кез келген металды

 

247. зарядталған дене нүктелі заряд деп аталады, егер...болса

1. оның геометриялық өлшемдерін берілген мәселеде есепке алмауға

2. денеге берілген заряд дене көлемі бойынша біркелкі үлестірілген,

3. ол сфералық формалы болса

4. оның заряд дене центрінде жайласқан

5. ондай заряд жоқ

 

248. Екі параллель металл пластиналары шамасы бірдей таңбалары қарама қарсы болған зардтармен зарядталған. Пластиналар арасында ауа бар. Пластиналар ара қашықтығын кеміткенде олар арасындағы потенциалдар айырмасы мен конденсатор сыйымдылығы қалай өзгереді?

1. потенциалдар айырмасы кемиді электр сйымдылығы өседі

2. потенциалдар айырмасы өседі, электрсыйымдылыңы өседі

3. потенциалдар айырмасы өседі, электрсыйымдылығы кемиді

4. потенциалдар айырмасы өзгермейді, электрсыйымдылығы өседі

5. потенциалдар айырмасы өзгермейді, электрсыйымдылыңы кемиді

249. Сынап тамшысының заряды 4 нКл, одан 5 нКл зарядын ажыратса, қалған бөлшектің заряды

1. -1 нКл

2. - 9 нКл

3. 1 нКл

4. 9 нКл

5. 4 нКл

 

250. Егер екі нүктелік зарядтың арақашықтығын 5 есе артырса, онда электр өрісінің кернеулігі қалай өзгереді?
1. 25 есе азаяды

2. 25 есе артады

3. өзгермейді

4. 5 есе артады

5. 5 есе азаяды

 

251. Күш сызықтарының әрбір нүктесіндегі қойылған жанама ... векторымен бірдей болады.

1. кернеулік

2. жылдамдық

3. үдеу

4. потенциал градиенті

5. орын ауыстыру

 

252. Суреттегідей жалғанған бірдей конденсаторлар батареясының сыйымдылығы қандай болады?

 

1. С

2. 1/4С

3. 2С

4. 1/2С

5. 4С

 

253. электростатикалық өрісте бірлік оң зарядқа әсер етуші күш ... деп аталады

1. кернеулік

2. потенциал

3. кернеу

4. потенциалдар айырмасы

5. электр сыйымдылығы

254. конденсаторды 1,2 кВ кернеуге дейін зарядтағанда ол 24 нКл заряд алған болса оның сыйымдылығы неге тең?

1. 20 пФ

2. 12 пФ

3. 5 пФ

4. 24 пФ

5. 28,8 пФ

 

255. Төмендегі өрнектердің қайсысы дифференциалдық түрдегі Ом заңының математикалық өрнегін көрсетеді?1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

256. Көрсетілген өрнектердің қайсысы өткізгіш кедергісін сипаттайды?

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

257. Гальваникалық никельдеу кезінде электр тогының қандай әсері пайдаланылады ?

1. химиялық

2. дыбыстық

3. жарықтық

4. жылулық

5. магниттік

 

258. электролиттерден электр тогы өтуін қандай бөлшектер қамтамасыз етеді?

1. Оң және теріс иондар

2. электрондар

3. молекулалар

4. электрондар, оң және теріс иондар

5. молекулалар, электрондар, оң және теріс иондар

 

259. Көрсетілгендердің қайсысы «электр тогы» түсінігінің анықтамасы болады?

1. зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы

2. бөлшектердің реттелген қозғалысы

3. бөлшектердің реттелмеген қозғалысы

4. бір бөлшектердің басқаларға қарағанда орынының өзгеруі

5. зарядталған бөлшекке электр өрісінің кез келген әсері

 

260. Әрқайсысының кедергісі 2 Ом болған сегіз өткізгіш параллель жалғанғанда жалпы кедергі неге тең болады?

1. 0,25 Ом

2. 16 Ом

3. 2 Ом

4. 4 Ом

5. 0,5 Ом

 

261. Екі параллель тізбектің әрқайсысында 2 Ом-нан үш кедергі жалғанған болса жалпы кедергі қандай болады?

1. 3 Ом

2. 6 Ом

3. 0,67 Ом

4. 12 Ом

5. 27 Ом

 

262. « металлдар кедергісі….» сөйлемнің дүрыс жалғасын көрсетіңіз.

1. температура жоғарылағанда өседі

2. температура жоғарылағанда кемиді

3. жарық әсерінен кемиді

4. жарық әсерінен өседі

5. температура жоғарылағанда өседі және жарық әсерінен кемиді

 

263. дифференциалдық түрдегі Джоуль-Ленц заңын көрсетіңіз?

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

264. толық тізбектегі ток күшін қайсы өрнек көрсетеді?

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

265. ЭҚК 10 В болған ток көзінің орындаған жұмысы 20 Дж болса, бөгде күштер оның ішінде қанша зарядты орын ауыстырды?

1. 2 Кл

2. 0,2 Кл

3. 0,5 Кл

4. 11 Кл

5. бөгде күштер заряд тасымалдамайды

 

266. Электрқайнатқышта электр тогының қандай әсері пайдаланылады?

1. жылулық

2. дыбыстық

3. жарықтық

4. химиялық

5. магниттік

 

267. Металдардағы электр тогының өтуін қандай бөлшектер қамтамасыз етеді?

1. электрондар

2. оң және теріс иондар

3. молекулалар

4. электрондар, оң және теріс иондар

5. молекулалар, оң және теріс иондар

 

268. Металдың меншікті кедергісінің температураға тәуелділік формуласы:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

269. Өткізгіштің көлденең қимасынан уақыт интервалында өткен ?q зарядтың осы уақыт ?t интервалына қатынасымен өлшенетін физикалық шама ... деп аталады

1. ток күші

2. кернеу

3. Электр кедергісі

4. Меншікті электр кедергісі

5. Электр қозғаушы күш

 

270. Қандай физикалық шама толық тұйық электр тізбегі бойынша q зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің орындайтын жұмысының осы заряд мөлшеріне қатынасымен анықталады?

1. Электрқозғаушы күш

2. Ток күші

3. Кернеу

4. Электр кедергі

5. Меншікті электр кедергісі

 

271. Қандай физикалық шамы электр тізбегінің участкесіндегі кернеудің ток күшіне қатынасымен анықталады?

1. Электр кедергісі

2. Ток күші

3. Кернеу

4. Меншікті электр кедергісі

5. Электр қозғаушы күші

 

272. Ток күші 7,5 А болғанда өткізгіштің көлденең қимасынан 15 с уақытта қанша электр заряды өтеді?

1. 112,5 Кл

2. 22,5 Кл

3. 15 Кл

4. 7,5 Кл

5. 2 Кл

 

273. Электролиттерде негізгі ток тасымалдаушысы қандай бөлшектер?

1. оң және теріс иондар

2. кемтіктер

3. протондар

4. электрондар

5. оң иондар және электрондар

 

274. Акцепторлы қоспалы шала өткізгіштегі негізгі заряд тасымалдаушысы не?

1. кемтіктер

2. электрондар

3. протондар

4. оң иондар

5. теріс иондар

 

275. әрқайсысының кедергісі 2 Ом болған төрт кедергі схемада көрсетілгендей жалғанғанда толық кедергі неге тең?

 

1. 2 Ом

2. 6 Ом

3. 5 Ом

4. 4 Ом

5. 8 Ом

 

276. Әрқайсысының кедергісі 15 Ом болған үш резистор схемадағыдай жалғанғанда жалпы кедергі қандай болады?

 

1. 10 Ом

2. 30 Ом

3. 15 Ом

4. 45 Ом

5. 5 Ом

 

277. Суреттегі кедергілердің шамалары R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса тізбектің жалпы кедергісі қандай болады?

 

1. 9 Ом

2. 22 Ом

3. 18 Ом

4. 77 Ом

5. 7 Ом

 

278. Электр қыздырғыш спиралінің кедергісін 2 есе кемітіп ток күшін 2 есе өсірсе одан бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді?

1. 2 есе өседі

2. 4 есе өседі

3. 8 есе өседі

4. 2 есе кемиді

5. өзгермейді

 

279. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі неге тең? R=42 Ом.

 

1. 42 Ом

2. 84 Ом

3. 126 Ом

4. 21 Ом

5. 14 Ом

 

280. Көлденең қимасы 3 болған өткізгіштен 10 с-та 60 мкКл заряд өткен болса ток тығыздығы неге тең?

 

1. 2 А/

 

2. 20 А/

 

3. 18 А/

 

4. 60 А/

 

5. 0,2 А/

 

 

281. Түйінде бес өткізгіш түйіскен. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса I1 неге тең?

 

1. 8 A

2. 3 A

3. 4 A

4. 5 A

5. 14 A

 

282. Тогы бар өткізгіш 4 Вб магнит ағынын қиып өткенде 12 Дж жұмыс істеген болса, ондағы ток күші:

1. 3 А

2. 4 А

3. 0,25 А

4. 5 А

5. 36 А

 

283. Зарядталған бөлшектің біртекті магнит өрісінде айналу периоды оның массасына :

1. тура пропорционал

2. кері пропорционал

3. тәуелді емес

4. масса квадратына тура пропорционал

5. оның зарядына байланысты

 

284. Электромагниттік индукция құбылысы мағнасы: «магниттік индукция сызықтары қиып өтіп тұрған тұйық контурда электр тогы пайда болады,егер ….»:

1. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса

2. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур тыныш тұрса

3. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур ілгерімелі қозғалыста болса

4. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур айналып тұрса

5. бұл магниттік өріс біртекті және тұрақты болса

 

285. Бірдей үш шарғылар тұрақты ток көзіне тізбектеліп жалғанған: 1шарғыда - өзек жоқ, 2 шарғыда-темір өзекше железный, в катушке 3 шарғыда- алюминий өзекше. Ең үлкен магниттік ағым мына шарғыда болады:

1. 3

2. 1

3. 2

4. 2,3

5. 1,3

 

286. Әрқайсысының сыйымдылықтары 9 мкФ болған үш конденсатор параллель жалғанғанда жалпы сыйымдылық неге тең болады?

1. 27 мкФ

2. 4,5 мкФ

3. 9 мкФ

4. 18 мкФ

5. 3 мкФ

 

287. 2 Ом және 3 Ом екі кедергі параллель жалғанғанда жалпы кедергі неге тең?

1. 1,2 Ом

2. 1,4 Ом

3. 5 Ом

4. 1,5 Ом

5. 6 Ом

 

288. Индуктивтілігі 0,2 Гн шарғыдан өтетін ток күші бірқалыпты 5 А ден 1 А -ге дейін 2с уақытта өзгерсе ондағы өздік индукция ЭҚК неге тең?

1. 0,4 В

2. 0,1 В

3. 0,5 В

4. 2 В

5. 2,5 В

 

289. Электр тогы өтіп тұрған рамка соленоид ішіне кіргізгенде:

1. Рамканың магниттік моменті күш сызықтары бойынша бағытталады;

2. рамка жазықтығна қойылған нормаль күш сызықтарына перпендикуляр болады;

3. рамка жазықтығы соленоид орамдары жазықтығына перпендикуляр болады;

4. рамканың магниттік моменті магниттік күш сызықтарына қарама қарсы болады

5. рамканың магниттік моменті соленоидтың магнит өрісі шамасына байланысты бұралады

 

 

290. Лоренц күшінің формуласын көрсетіңіз:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

291. Магниттік өрісті …жасайды.

1. кезкелген қозғалушы зарядтар

2. қозғалыссыз электрондар

3. қозғалыссыз оң зарядтар

4. кезкелген өткізгіштер

5. кезкелген диэлектриктер

 

292. Магниттік индукциясы 0,5 Тл болған өрісте жайғасқан ауданы 20 рамка магниттік индукция күш сызықтары бойынша жайғасқанда оны қиып өтуші магниттік ағым неге тең.

 

1. 0 Вб

2. 10 мВб

3. 20 мВб

4. 0,5 мВб

5. 0,5 Вб

 

293. Магниттік өріс энергиясы тығыздығы формуласы:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

294. Тогы бар орамның магниттік моменті формуласы:

1. P=IS

2. P=ql

3. P=Fd

4. P=mv

5. P=F/S

 

295. Умов - Пойнтинг векторының формуласы:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

296. Біртекті магниттік өрісінде магниттік индукция векторына перпендикуляр жайласқан өткізгіштен ток өткізгенде оған әсер етуші күш қандай бағытта болады ?

 

1. 4

2. 2

3. 3

4. 1

5. 5

 

297. Тогы бар дөңгелек орам магнит өрісін тудырады. Осы орам центріндегі магниттік индукция векторының бағыты суретте көрсетілген бағыттардың қайсымен сәйкес келеді?

 

1. 2

2. 1

3. 3

4. 4

5. 5

 

298. Био-Савар-Лаплас заңының формуласын көрсетіңіз:

1.

 

2.

 

3.

 

4. dA = I dФ

5.

 

299. Магниттік өрісте тогы бар өткізгішті орын ауыстырғанда Ампер күштерінің жұмысы қайсы формуламен анықталады?

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

300. Индуктивтілігі 4 Гн болған шарғыдан өтетін ток күші 4 А. Шарғының магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемуі үшін ондағы ток күші қандай болуы керек?

1. 2 А

2. 1 А

3. 3 А

4. 4 А

5. 5 А

 

2

Сейчас читают про: