double arrow

Теми докладів за індивідуальною темою


 

1. Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України.

2. Природно-ресурсний потенціал України.

3. Розміщення та використання корисних копалин України. Екологічні проблеми розміщення продуктивних сил України.

4. Територіально-галузева структура зайнятості в Україні.

5. Статистичні показники розвитку, структури та розміщення господарства.

6. Територіальна організація підприємств легкої промисловості України.

7. Функціонально-галузева і територіальна структура продовольчого комплексу України.

8. Територіально-галузева організація сільського господарства України.

9. Портово-промислові комплекси України.

10. Хімічна промисловість України, її значення, структура і сучасний стан розвитку.

11. Лісова промисловість України, її значення, структура і особливості розміщення.

12. Промисловість будівельних матеріалів України, її значення, структура і принципи розміщення основних галузей.

13. Агропромисловий комплекс, його суть, структура і особливості розміщення.

14. Транспортний комплекс України, його структура та народногосподарське значення.

15. Цукрова промисловість України, її значення та особливості розвитку і розміщення.

16. Харчова промисловість, її значення, галузева структура та принципи розміщення основних галузей.

17. Рекреаційне господарство України.

18. Регіональний аналіз особливостей приватизаційного процесу в Україні.

19. Основна спеціалізація господарського комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення.

20. Основна спеціалізація господарського комплексу Центрального економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення.

21. Структура господарського комплексу Поліського економічного району, передумови їх розвитку та особливості розміщення основних галузей.

22. Структура господарського комплексу Подільського економічного району, передумови їх розвитку та особливості розміщення основних галузей.

23. Основна спеціалізація господарського комплексу Донецького економічного району, передумови розвитку і особливості розміщення.

24. Основна спеціалізація господарського комплексу Придніпровського економічного району, передумови розвитку і особливості розміщення.

25. Основна спеціалізація господарського комплексу Карпатського економічного району, передумови розвитку і особливості розміщення.

26. Основна спеціалізація господарського комплексу Причорноморського економічного району, передумови розвитку і особливості розміщення.

27. Вплив фактора кон’юнктури світового ринку на розвиток і розміщення продуктивних сил України.

28. Поняття й економічний зміст інвестиційної привабливості регіону, рівні інвестиційної привабливості.
29. Експортний потенціал України та її регіонів, його значення і вплив на розвиток економіки.

30. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

31. Економічно активне населення, його структура і розподіл за видами діяльності.

32. Ринок праці та забезпечення раціональної зайнятості населення України, регіональні особливості безробіття.

33. Вплив науково-технічного прогресу на віддачу основного потенціалу національної економіки..

34. Структура національних фінансів і капітальних вкладень.

35. Показники державних фінансів.

36. Національна грошова система.

37. Капітальні вкладення і кредит.

Список рекомендованої літератури:

1. Каїра З.С. та ін. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика: Навч. посіб. для вузів. (З.С.Каїра, А.І.Омельянчук, О.С.Поважний. -Донецьк: Альфа-прес, 2006.-320с.

2. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - Львів. Магнолія 2006, 2009. – 464 с.

3. Заблоцький Б.Ф.Національна економіка. Підручник (рек. МОН України) - Львів. Новий світ 2000, 2009. – 582 с.

4. Національна економіка. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). За заг.ред. Петкової Л.О. - К. МП Леся, 2009. – 288 с.

5. Національна економіка. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) За ред. Тарасевича В.М. - К. ЦУЛ, 2009. – 280 с.

6. Національна економіка. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). За заг.ред. Круша П.В. - К. Каравела, 2008. – 416 с.7. Круш П.В.,Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навч. посіб. для вузів.- К.: Центр навч. літ-ри, 2005.- 400с.

8. Скрипник А.В. Державне регулювання економікою (податки, бюджет, корупція, вибори): Навч. посіб. для вузів.- К.: ЦУЛ, 2002.-296с.

9. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. –К.: Знання, 2006.

10. Хвесик М.А. та ін. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб. для вузів (М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, П.П.Пастушенко.- К.: Кондор, 2004.- 344с.

11. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки. Друге видання. – К.: КНЕУ, 2004.

7. Офіційна Інтернет сторінка Верховної Ради України // http://www.rada.gov.ua

8. Офіційна Інтернет сторінка Державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua

9. Офіційна Інтернет сторінка Кабінету міністрів України // http://www.kmu.gov.ua

10. Офіційна Інтернет сторінка Міністерства економіки України // http://www.me.gov.ua

11. Офіційна Інтернет сторінка Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua

12. Офіційна Інтернет сторінка Національного банку України // http://www.bank.gov.ua

13. Офіційна Інтернет сторінка Національного інституту стратегічних досліджень // http://www.niss.gov.ua

14. Офіційна Інтернет сторінка Національної бібліотеки імені Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua

15. Офіційна Інтернет сторінка Президента України // http://www.president.gov.ua

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: