double arrow

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ


« АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»

 

1. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

2. Формування системи адміністративних судів в Україні та її сучасний стан.

3. Стадії судового адміністративного процесу.

4. Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України.

5. Юрисдикція адміністративних судів.

6. Предметна, інстанційна і територіальна підсудність адміністративних справ.

7. Право звернення до адміністративного суду.

8. Форма і зміст адміністративного позову.

9. Вимоги до позовної заяви.

10. Відкриття провадження в адміністративній справі.

11. Судові виклики і повідомлення.

12. Склад осіб, які беруть участь у справі.

13. Процесуальний статус сторін.

14. Права та обов’язки третіх осіб.

15. Процесуальний статус представників. Особи, які не можуть бути представниками. 16. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

17. Інші учасники адміністративного процесу.

18. Обов’язок доказування. Забезпечення доказів.

19. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.

20. Письмові та речові докази.

21. Експертиза та її види у судовому адміністративному процесі.

22. Оцінка доказів.

23. Основні адміністративні процесуальні строки.

24. Структура провадження в суді першої інстанції.

25. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

26. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.

27. Підготовче провадження.

28. Судове доручення.

29. Забезпечення адміністративного позову.

30. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

31. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.

32. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

33. Судові дебати.

34. Види судових рішень суду першої інстанції.

35. Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження.

36. Порядок і строки апеляційного оскарження.

37. Вимоги до заяви про апеляційне оскарження.

38. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг.

39. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.

40. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.

41. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.

42. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

43. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.

44. Порядок і строки касаційного оскарження.

45. Вимоги до касаційної скарги.

46. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.

47. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

48. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.

49. Судові рішення суду касаційної інстанції.

50. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень та відповідні строки.

51. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України.

52. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

53. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами. Право подати заяву про перегляд судового рішення за винятковими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення.

54. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.

55. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами.

56. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

57. Набрання судовим рішенням законної сили.

58. Постанови суду, які виконуються негайно.

59. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

60. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання. Зміст виконавчого листа.

61. Примирення сторін у процесі виконання. Поворот виконання судових рішень.

62. Види заходів процесуального примусу та особливості їх застосування

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Кодекс адміністративного судочинства України від вiд 06.07.2005 № 2747=IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

2. Адміністративна юстиція : європейський досвід і пропозиції для України / автори=упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 536 с.

3. Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

4. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

5. Адміністративне право України : академічний курс : підручник : у 2 т. / ред. колегія : В. Б. Авер’янов та ін. – К. : Юридична думка, 2007. – Т. 1 : Загальна частина. – 592 с.

6. Бандурка О. М.Адміністративний процес : підручник [для вищих навч. закл.] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 228 с.

7. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навчальний посібник / [І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський] ; за заг. ред. І. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2003. – 256

8. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 613 с.

9. Кузьменко О О. В. Адміністративно=процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. – К. : Атака, 2008. – 416 с.

10. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008760=13/page

11. Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. ред. С. В. Ківалова. – О. : Юридична література, 2007. – 312 с.

12. Адміністративно=процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

13. Про політичні партії : Закон України від 05.04.2001 № 2365= III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118. 26.

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076=VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – С. 1438. – Ст. 282.

15.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України вiд 22.09.2011 № 3773=VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19–20. – С. 833. – Ст. 179. 16. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 34.

17. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97=ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 35.

18. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 № 2493–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

19. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 22.11.2001 № 2866–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.. 20.Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11.12.2003 № 1382–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232. 21. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061=VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012 р. – № 10 (№ 10–11). – С. 416. – Ст. 73.

22. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30.06.2004 № 1932–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

23.. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 21.12.2006 № 514–V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 94.

24. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 № 2453–VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 41 (№ 41–42; № 43; № 44–45). – С. 1468. – Ст. 529.

25.Про всеукраїнський референдум : Закон України від 06.11.2012 № 5475–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 92. – Ст. 3729. 50.

26. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів : Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004

27. Про кількісний склад суддів адміністративних судів : Указ Президента України від 16.05.2007 № 417/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 36. – С. 7. – Ст. 1421.

28. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 // Офіційний вісник України – 1997. – № 16. –29. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави : постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №1893 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – С. 31.

30. Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах : наказ Державної судової адмі= ністрації України від 05.12.2006 № 155 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – С. 434. – Ст. 3548.

31. Система правової підтримки ЛОЦМАН online – пошук документів із законодавства України (російською й українською мовами), щотижневі огляди нового законодавства України, щоденні огляди економічних і політичних новин СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\info.resourcecorp.net

32. сайт «Законопроекти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\zakon.gov.ua

33. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm.

34. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:\\www.nbuv.gov.ua/db/

 


Сейчас читают про: