double arrow

Робото-технічні системи


Для здійснення різноманітних виробничих процесів в особливих умовах виробництва використовуються відповідні типи роботів, що об'єднуються в робототехнічні комплекси (РТК).

Найпростішим типом РТК є роботизована технологічна ланка, де виконується певна кількість допоміжних технологічних операцій.

робототехнічні системи, призначені для автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у т. ч. таких, що виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини при виконанні важких, втомливих і небезпечних робіт.

27.Сутність, види та вимоги до організації робочих місць.

Робочемісце — цезакріплена за окремимпрацівникомпросторова зона, оснащена засобамипраці, необхідними для виконанняпевноїроботи.

Організаціяробочогомісця — це система заходівщодойогоспеціалізації, оснащеннянеобхіднимизасобами і предметами праці, їхньогорозміщення на робочомумісці, йогозовнішньогооформлення і створенняналежних умов праці. Конкретнийзмістцихзаходіввизначається характером і спеціалізацієюробочогомісця, його видом і значенням у виробничомупроцесі.

Основниминапрямами в організаціїробочихмісцьвважають:
— ефективнерозміщенняустаткування, оснащення, предметівпраці;

— раціональнуспеціалізацію;

— освітленняробочоїплощі;

— обслуговування;

— умовибезпечної й високопродуктивноїпраці.

Крім того, важливезначеннямаєбезпекарозміщення й оснащенняробочогомісця.

Залежновідспеціалізаціїробочогомісцяздійснюєтьсяйоговідповіднеелементнеоснащення

Комплекснеоснащенняробочогомісця є необхідноюпередумовоюефективноїорганізаціїпроцесупраці. Однак не меншважливим е раціональнепростороверозміщеннязасобівоснащення на робочомумісці так, щобзабезпечитизручністьїхобслуговування, вільний доступ до механізмів, економіюрухів і пересуваньпрацівника, зручнуробочу позу, гарнийоглядробочоїзони, безпекупраці, економіювиробничоїплощі, зручнийвзаємозв'язокізсуміжнимиробочимимісцями, з підлеглими і керівниками. Забезпеченняцих умов досягається в процесіплануванняробочихмісць.

19.трудовий і виробничий процесТрудовий процес — це сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливів контрольованого людиною знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах.

Виробничий процес являє собою сукупність цілеспрямованих дій, технологічного і трудового процесів, в результаті застосування яких сировина, матеріали, напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

Трудовий процес, що аналізують при нормуванні праці, неможливо відокремити від техніки й технології, тобто від виробничого процесу. Між ними існує внутрішня єдність сутності цілеспрямованої людської діяльності на отримання конкретного результату праці: предметів або послуг. Взаємозв'язок між виробничим і трудовим процесами тим тісніший і глибший, чим вищий ступінь науково-технічного прогресу в окремій ланці суспільного виробництва.Виробничий процес має два боки: технологічний і трудовий. Технологічний бік проявляється у заздалегідь розробленому технологічному порядку перетворення предметів праці у готову продукцію — тобто реалізується у технічному процесі, який зовні обладнаний низкою технологічних машин, устаткування, технічних засобів та інструментів. Технологічний процес слід розуміти як передбачений порядок і спосіб впливу фізичних, хімічних, кліматичних агентів виробництва для послідовного перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів на готову продукцію .Сейчас читают про: